MGLU1512 - Pedagogikk og elevkunnskap 1 (5-10) emne 1

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 0/100 Bestått/Ikke bestått
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer HJELPEMIDD Bokstavkarakterer

Faglig innhold

Pedagogikk og elevkunnskap skal gi studenten forståelse for lærerens og skolens rolle i samfunnet. Sentralt i pedagogikk og elevkunnskap1, emne 1 er kunnskap og kompetanse om lærerens tilrettelegging for læring innenfor en skole preget av mangfold. I pedagogikk og elevkunnskap 1 skal studentene skaffe seg kunnskap om elevene på 5.-10. trinns læring og utvikling. De skal utvikle ferdigheter i å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning ut fra forskningsbasert kunnskap.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten
- Har brei kunnskap om læring, læringsprosesser, metakognisjon, selvregulert læring og læringsstrategier
- Har kunnskap om sentrale prinsipp som fremmer inkluderende og tilpasset opplæring
- Har brei kunnskap om sentrale didaktiske prinsipp, herunder varierte arbeids- og vurderingsformer for elevene
- Har kunnskap om hvordan grunnleggende ferdigheter kan bidra til læring og utvikling hos elevene
- Har brei kunnskap om hvordan kompetanse i samhandling kan bidra til læring for elevene
- Har brei kunnskap om motivasjon og hvordan denne kan fremmes
- Har kunnskap om ulike perspektiver på læringsmiljø, klasseledelse og ledelse for læring, og har innsikt i ulike metodiske innfallsvinkler til forskningsbasert kunnskap knyttet til dette
- Kjenner til sentrale religioner og livssyn i Norge og deres betydning for elevene
- Har kunnskap om hvordan praktiske, skapende og estetiske læringsprosesser kan bidra til helse, trivsel og læring
- Har kunnskap om ulike metoder for observasjon og intervju

Ferdigheter
Kandidaten
- Kan diskutere forholdet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning i lys av inkludering
- Kan anvende fagbegrep, begrunne og reflektere over didaktiske valg
- Kan reflektere over og lede elevene i deres læring og utvikling
- Kan reflektere over og utvikle konstruktive og inkluderende miljø for læring
- Kan samarbeide med kollegaer om planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og læring
- Kan lese og forstå vitenskapelige artikler
- Kan planlegge, gjennomføre og gjøre analyser av observasjoner og intervjuer

Generell kompetanse
Kandidaten
- Kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning for elevene med utgangspunkt i eksisterende rammefaktorer og gjeldende læreplanverk.

Læringsformer og aktiviteter

I pedagogikk og elevkunnskap legges det vekt på prosessorientert undervisning med stor grad av studentaktivitet. Arbeidsformene vil variere mellom forelesning, samtaler, individuelle oppgaver, ulike typer arbeid i grupper, seminararbeid og bruk av digitale verktøy. Det vil hele veien bli lagt vekt på tilknytning til praksisfeltet både som studiefelt og som arena for profesjonsutvikling og –utøvelse.

Gjennom studiet vil det bli arbeidet med ulike typer skriveoppgaver som case, tankeskriving, loggarbeider, utvikling av undervisningsopplegg sammen med prosessorienterte oppgaver både på gruppe- og individnivå. Skriveprosessene er viktige for egen faglig utvikling og kompetanseheving på vei mot lærerrollen og vil også bli benyttet til å reflektere over egen læring som student og som fremtidig lærer.

Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling er en vesentlig arbeids-og læringsform, og det forventes at studentene bidrar aktivt i slike aktiviteter. Slike aktiviteter danner også grunnlaget for tilegning av fag og fagets diskurs, og det er derfor viktig å delta i undervisningen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
• Gruppeoppgave som omfatter planlegging, gjennomføring og analyse av observasjon og intervju av lærer i praksis
• Seminar med skriving av fagtekst i grupper
• Seminar om læring

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Vurdering:
Del 1: Individuell skriftlig eksamen.
Del 2: Estetisk utfoldelse, opplevelse og erkjennelse: Seminar med avsluttende presentasjon. Seminaret arrangeres i høstsemesteret

Både del 1 og del 2 må være bestått for å få bestått i emnet.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.
Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav:
Som opptakskrav til studieprogrammet, se studiets studieplan.

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU51001 15.0 01.09.2017
LGU51012 15.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 0/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 02.12.2017 09:00 Storhall del 2 , DI42 , Datasal 10349, bygg 10
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 05.06.2018 09:00 Storhall del 2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.