MGLU1510 - Musikk 1 (5-10) emne 1: Musisering og ledelse

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praktisk eksamen 100/100 HJELPEMIDD

Faglig innhold

Emnet har disse hovedkomponentene: Grunnleggende erfaringsbasert opplæring i utøvende, lyttende og skapende virksomhet, musikalsk ungdomskultur, media og teknologi og innføring i skolefaget musikk slik det er forma for trinnene 5-10 i gjeldende læreplan. De fagdidaktiske delene av studiet er i særlig grad sikta inn mot musikklæreren sitt arbeid med elevers faglige læring på trinna 5-10. Undervisningsstoff og arbeidsmåter i praksisopplæringa skal gi studentene ferdigheter, kunnskap og erfaring som gjør de fortrolig med musikalsk ungdomskultur

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandiaten
• har kunnskap om musikklæreren som leder og tilrettelegger for musikkopplæring
• har kunnskap om musikkfagets historie og rolle i samfunnet, gjeldende læreplan og dens utvikling gjennom tidene
• har kunnskap om ulike didaktiske metoder, læringsprosesser, digitale og analoge læringsverktøy for musikkfaget og kan vurdere disse kritisk

Ferdigheter
Kandidaten
• kan synge og bruke stemma på varierte måter, kan akkompagnere og uttrykke seg musikalsk på ulike instrument, delta i danseaktiviteter og uttrykke seg kroppslig
• Kan lede og instruere prosesser i samspill og sang for ulike ensemblegrupper, og kan tilrettelegge musikkundervisning basert på musikkrepertoar fra ulike sjangre, ulike land og kulturer for elever på de aktuelle aldersnivå i barneskolen

Generell kompetanse
Kandidaten
• har innsikt i og kan drøfte musikkens rolle som identitetsskaper, kommunikasjonsmedium og kulturuttrykk i skolehverdagen og i et samfunn prega av mangfold
• kan stimulere elevenes vilje til å utforske, skape, oppleve, uttrykke og reflektere

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsformene skifter mellom gruppeundervisning, forelesninger, gruppearbeid og praktisk musisering. Studentene skal delta i en læringsprosess der de i arbeid med produksjon, tolking og formidling av musikk utvikler kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i faget. Dette omfatter stor grad av egeninnsats. Studentene vil få veiledning på deler av arbeidet individuelt og gruppevis. Det blir lagt vekt på en prosessorientert undervisning med studentaktive arbeidsformer med det musiske og skapende i sentrum

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
• studentene øver inn et sang og bandrepertoar som de framfører i grupper og instruerer enkeltvis.
• studenten produserer en skriftlig oppgave relatert til instruksjon og ledelse
• en prøve i musikkteori og gehør
• en ekskursjon
• Oppmøte til undervisning ved aktiviteter som krever samarbeid:
o Didaktisk arbeid; dans, klassesang og anna gruppearbeid 80% av samla timetall
o Korledelse: 80% av samla timeantall
o Bandledelse: 80% av samla timeantall
o Gruppeframlegg og individuelle prøver; 100%

Ved for høy fraværsprosent kan arbeidet erstattes av kompensatoriske arbeidskrav.

De obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent og må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Praktisk individuell eksamen i vokal- og bandledelse.
Tillatte hjelpemidler: Tekster, partitur, egne og avdelinga sine musikkinstrument.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav:
Som opptakskrav til studieprogrammet, se studiets studieplan.

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU51003 15.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100 HJELPEMIDD
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.