MGLU1504 - Matematikk 1 (5-10) emne 2

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD

Faglig innhold

I Matematikk 1 emne 2 arbeider studentene med matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaer som er viktige for alle som skal undervise i matematikk på trinnene 5-10, med spesiell vekt på geometri. Dette innebærer blant annet arbeid knyttet til målinger og beregninger, klassisk geometri med konstruksjoner og transformasjoner. Her vil man både bruke passer og linjal samt dynamisk geometriprogramvare (DGP). Man vil også se på ulike bevis- og argumentasjonsformer, og den matematiske oppdagelsesprosessen. En sentral del i dette arbeidet er rollen kommunikasjon spiller i klasserommet.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
• har dybdekunnskap i matematikken elevene arbeider med på trinn 5-10, særlig med hensyn til ulike sider av geometri, både knyttet til målinger og beregninger, analytisk geometri og transformasjonsgeometri
• har innsikt i bruk av ulike læremidler, både digitale og andre, og muligheter og begrensninger ved slike læremidler
• har kunnskap om et bredt metoderepertoar for undervisning i geometri
• har kunnskap om å uttrykke seg muntlig, lese, uttrykke seg skriftlig og kunne bruke digitale verktøy i matematikkfaget
• har kunnskap om den matematiske oppdagelsesprosessen: eksperimentering, hypotesedannelse, begrunnelse og falsifisering, generalisering, og om hvordan legge til rette slik at elever kan ta del i denne
• har kunnskap om ulike teorier for læring, og om sammenheng mellom læringssyn og fag- og kunnskapssyn
• har kunnskap om vanlige interaksjonsmønster og kommunikasjon knyttet til matematikkundervisning
• har kunnskap om den betydningen ulike representasjonsformer har i matematikk, spesielt innen geometri, og hvilke utfordringer som er knyttet til overganger mellom representasjoner

Ferdigheter
Kandidaten
• kan planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning for alle elever på trinn 5-10, med fokus på variasjon og elevaktivitet, forankret i teori og praksis
• har gode praktiske ferdigheter i muntlig og skriftlig kommunikasjon i matematikkfaget, og kompetanse til å fremme slike ferdigheter hos elevene
• kan bruke arbeidsmåter som fremmer elevenes undring, kreativitet og evne til å arbeide systematisk med utforskende aktiviteter, begrunnelser, argumenter og bevis
• kan vurdere elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning
• kan kommunisere med elever, enkeltvis og i ulike gruppesammensetninger, lytte til, vurdere og gjøre bruk av elevers innspill, og institusjonalisere kunnskap
• kan analysere og vurdere elevers tenkemåter, argumentasjon og løsningsmetoder

Generell kompetanse
Kandidaten
• har kjennskap til matematikkfagets betydning som allmenndannende fag og dets samspill med kultur, filosofi og samfunnsutvikling
• har kjennskap til matematikkfagets rolle innenfor andre fag og i samfunnet for øvrig
• har kjennskap til matematikkfagets betydning for deltakelse i et demokratisk samfunn

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene veksler mellom klassetimer, arbeid med oppgaver, individuelt og i gruppe, diskusjoner, og eventuelt muntlige og skriftlige studentpresentasjoner. Utforskende læringsprosesser skal fremme studentenes selvstendighet, analytiske ferdigheter og kritisk refleksjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Det vil bli gitt inntil 10 obligatoriske aktiviteter som for eksempel:
- verksted
- fremlegg
- gruppediskusjoner
- praksisoppdrag
- øvinger med tekstskriving og/eller regning
- fagtekst

Semesterplanen vil opplyse om antall og tidspunkt for disse aktivitetene samt hvor mange godkjente som kreves.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Individuell, muntlig prøve

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Som opptakskrav til studieprogrammet, se studiets studieplan.

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU51015 15.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.