course-details-portlet

MDV6400 - Psykisk helse - en introduksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet skal gi en grunnleggende innføring i ulike perspektiver på psykisk helse på individ-, samfunns- og systemnivå. Det legges vekt på et livsløpsperspektiv på psykisk helse. Emnet omhandler videre utforming og organisering av tjenester for sentrale brukergrupper, samhandling mellom brukerne, tjenestene og profesjonene, brukermedvirkning og -rettigheter. Etiske og juridiske problemstillinger knyttet til psykisk helse, samt fagområdets historiske utvikling, belyses også.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten...

 • har avansert kunnskap om psykisk helse i et individuelt og samfunnsmessig perspektiv, herunder ulike perspektiver på psykisk helse.
 • har inngående kunnskap om tverrfaglig profesjonsutøvelse, utforming og organisering av tjenestetilbudet til sentrale brukergrupper innen fagområdet.
 • har inngående kunnskap om etiske og juridiske rammer og problemstillinger innen arbeid med psykisk helse.
 • har inngående kunnskap om brukerrettigheter, brukermedvirkning, kommunikasjon og samhandling innen arbeid med psykisk helse.
 • har inngående kunnskap om psykisk helse i et livsløpsperspektiv.

Ferdigheter:

Kandidaten...

 • kan analysere og forholde seg kritisk til aktuelle teorier og faglige problemstillinger knyttet til psykisk helse for sentrale brukergrupper.
 • kan gjennomføre et selvstendig skriftlig arbeid knyttet til relevante problemstillinger og teori for fagfeltet.

Generell kompetanse:

Kandidaten...

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter om psykisk helse for sentrale brukergrupper.
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, perspektiver og analyser innenfor fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er felles introduksjonsemne for flere studieretninger innen master i psykisk helse. Læringsformer i emnet inkluderer forelesninger, egenstudier og gruppearbeid, samt en obligatorisk emneoppgave (gjennomføres i gruppe) som presenteres i plenum i siste samling. Undervisningen gis på norsk. Pensum er på norsk og engelsk.

Undervisningen foregår i samlinger i starten på semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk emneoppgave i gruppe

Mer om vurdering

Individuell skriftlig hjemmeeksamen med bokstavkarakterer. Emneoppgave må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter er gyldige i 3 semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helse (MPHLS)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter på master i psykisk helse ved NTNU i Trondheim (MPHLS). Ingen krav til forkunnskaper utover opptakskravet til master i psykisk helse.

Kursmateriell

Pensumliste vil bli lagt ut på læringsplattformen Blackboard før oppstart av emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
20.11.2023

Innlevering
22.11.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU