course-details-portlet

MDV6400 - Psykisk helse - en introduksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet skal gi en grunnleggende innføring i ulike perspektiver på psykisk helse og psykiske lidelser, med vekt på samfunnsvitenskapelige perspektiver.

Emnet omhandler fagområdets utvikling og historie, psykisk helse i et livsløpsperspektiv, og sammenhenger mellom psykisk og somatisk helse. Videre belyses utforming og organisering av tjenester for sentrale brukergrupper, samhandling og samarbeid mellom brukerne, tjenestene og profesjonene, brukermedvirkning og -rettigheter, selvbestemmelse og kommunikasjon. Etiske og juridiske problemstillinger knyttet til fagområdet belyses også.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Etter fullført og bestått MDV6400 skal studenten kunne:

 • ha avansert kunnskap om psykisk helse i et historisk og samfunnsmessig perspektiv, herunder ulike perspektiver på psykisk helse og psykiske lidelser.
 • ha inngående kunnskap om tverrfaglige profesjonsutøvelse, utforming og organisering av tjenestetilbudet til sentrale brukergrupper innen psykisk helse.
 • ha inngående kunnskap om betydningen av etikk og jus innen arbeid med psykisk helse.
 • ha inngående kunnskap om brukerrettigheter, brukermedvirkning, selvbestemmelse, kommunikasjon og samhandling innen arbeid med psykisk helse.
 • ha inngående kunnskap om psykisk helse i et livsløpsperspektiv og betydningen av sammenhenger mellom somatisk og psykisk helse.

Ferdigheter:

Etter fullført og bestått MDV6400 skal studenten kunne:

 • analysere og forholde seg kritisk til kunnskap innen sentrale områder i arbeidet med psykisk helse
 • bruke relevante metoder og arbeidsformer innen psykisk helse for sentrale brukergrupper
 • analysere og forholde seg kritisk til aktuelle teorier og faglige problemstillinger knyttet til psykisk helse for sentrale brukergrupper

Generell kompetanse:

Etter fullført og bestått MDV6400 skal studenten kunne:

 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter om psykisk helse for sentrale brukergrupper
 • kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet psykisk helse

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er felles introduksjonsemne for flere studieretninger innen master i psykisk helse. Undervisningen består av forelesninger, gruppe- og plenumsdiskusjoner. Undervisningen gis i hovedsak på norsk. Forskningsartikler og annen litteratur er på norsk og/eller engelsk.

Undervisningen foregår i samlinger i starten på semesteret.

Mer om vurdering

Individuell hjemmeeksamen. Bokstavkarakterer. Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helse (MPHLS)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter på master i psykisk helse ved NTNU i Trondheim (MPHLS). Ingen krav til forkunnskaper utover opptakskravet til master i psykisk helse.

Kursmateriell

Pensumliste vil bli lagt ut på læringsplattformen Blackboard før oppstart av emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
21.11.2022

Innlevering
23.11.2022


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
08.02.2023

Innlevering
10.02.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU