course-details-portlet

MDV6400 - Psykisk helse - en introduksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet skal gi en grunnleggende innføring i ulike perspektiver på psykisk helse og psykiske lidelser, med vekt på samfunnsvitenskapelige perspektiver. Emnet omfatter også fagområdets utvikling og historie, psykisk helse i et livsløpsperspektiv, og sammenhenger mellom psykisk og somatisk helse. Videre belyses utforming og organisering av tjenester for sentrale brukergrupper, samhandling og samarbeid mellom brukerne, tjenestene og profesjonene, brukermedvirkning og -rettigheter, selvbestemmelse og kommunikasjon. Etiske og juridiske problemstillinger knyttet til fagområdet belyses også.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter avsluttet emne skal studenten ha:
- inngående kunnskap om psykisk helse i et historisk og samfunnsmessig perspektiv, herunder ulike perspektiver på psykisk helse og psykiske lidelser.
- inngående kunnskap om dagens tverrfaglige profesjonsutøvelse, utforming og organisering av tjenestetilbudet til sentrale brukergrupper innen psykisk helse.
- kunnskap om betydningen av etikk og jus innen arbeid med psykisk helse.
- kunnskap om brukerrettigheter, brukermedvirkning, selvbestemmelse, kommunikasjon og samhandling innen arbeid med psykisk helse.
- kunnskap om psykisk helse i et livsløpsperspektiv og betydningen av sammenhenger mellom somatisk og psykisk helse.

Ferdigheter:
Etter avsluttet emne skal studenten kunne:
- kritisk vurdere og diskutere kunnskap innen sentrale områder i arbeidet med psykisk helse.
- anvende kunnskap om profesjonelt arbeid innen psykisk helse for sentrale brukergrupper.
- kunne analysere aktuelle teorier og faglige problemstillinger knyttet til psykisk helse for sentrale brukergrupper.

Generell kompetanse:
Etter avsluttet emne skal studenten kunne:
- kritisk vurdere, diskutere, analysere og anvende kunnskap om arbeidet med psykisk helse for sentrale brukergrupper.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er felles introduksjonsemne for flere studieretninger innen master i psykisk helse. Undervisningen består av forelesninger, gruppe- og plenumsdiskusjoner.
Undervisningen gis i hovedsak på norsk. Forskningsartikler og annen litteratur er på norsk og/eller engelsk.

Mer om vurdering

Ved gjentak av eksamen må hjemmeeksamen tas på nytt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helse (MPHLS)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter på master i psykisk helse ved NTNU i Trondheim (MPHLS).
Ingen krav til forkunnskaper utover opptakskravet til master i psykisk helse.

Kursmateriell

Pensumliste vil bli lagt ut på læringsplattformen Blackboard før oppstart av emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Helse- og sosialfag
  • Medisin, helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 26.10.2020

Innlevering 28.10.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 22.02.2021

Innlevering 24.02.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU