course-details-portlet

MDV6400 - Psykisk helse - en introduksjon

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet skal gi en grunnleggende innføring i ulike perspektiver på psykisk helse på individ-, samfunns- og systemnivå. Det legges vekt på et livsløpsperspektiv på psykisk helse. Emnet omhandler videre utforming og organisering av tjenester for sentrale brukergrupper, samhandling mellom brukerne, tjenestene og profesjonene, brukermedvirkning og -rettigheter. Etiske og juridiske problemstillinger knyttet til psykisk helse, samt fagområdets historiske utvikling, belyses også.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten...

 • har avansert kunnskap om psykisk helse i et individuelt og samfunnsmessig perspektiv, herunder ulike perspektiver på psykisk helse.
 • har inngående kunnskap om tverrfaglig profesjonsutøvelse, utforming og organisering av tjenestetilbudet til sentrale brukergrupper innen fagområdet.
 • har inngående kunnskap om etiske og juridiske rammer og problemstillinger innen arbeid med psykisk helse.
 • har inngående kunnskap om brukerrettigheter, brukermedvirkning, kommunikasjon og samhandling innen arbeid med psykisk helse.
 • har inngående kunnskap om psykisk helse i et livsløpsperspektiv.

Ferdigheter:

Kandidaten...

 • kan analysere og forholde seg kritisk til aktuelle teorier og faglige problemstillinger knyttet til psykisk helse for sentrale brukergrupper.
 • kan gjennomføre et selvstendig skriftlig arbeid knyttet til relevante problemstillinger og teori for fagfeltet.

Generell kompetanse:

Kandidaten...

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter om psykisk helse for sentrale brukergrupper.
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, perspektiver og analyser innenfor fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er felles introduksjonsemne for flere studieretninger innen master i psykisk helse. Læringsformer i emnet inkluderer forelesninger, egenstudier og gruppearbeid, samt en obligatorisk emneoppgave (gjennomføres i gruppe) som presenteres i plenum i siste samling. Undervisningen gis på norsk. Pensum er på norsk og engelsk.

Undervisningen foregår i samlinger i starten på semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk emneoppgave i gruppe

Mer om vurdering

Individuell skriftlig hjemmeeksamen med bokstavkarakterer. Emneoppgave må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter er gyldige i 3 semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helse (MPHLS)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter på master i psykisk helse ved NTNU i Trondheim (MPHLS). Ingen krav til forkunnskaper utover opptakskravet til master i psykisk helse.

Kursmateriell

Pensumliste vil bli lagt ut på læringsplattformen Blackboard før oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MDV6430 5.0 HØST 2024
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU