course-details-portlet

MDV6256 - Risikovurdering av barn og unges bekymringsfulle og skadelige atferd

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Metodeemnet gir en grundig innføring i hvordan man kan vurdere risiko for uønsket atferd hos barn og unge. Det vil også gi kunnskap om hvorfor det er hensiktsmessig å gjøre en vurdering, samt hvilke begrensninger og muligheter slike vurderinger gir. Det vil bli gitt opplæring i de manualbaserte verktøyene START AV og AIM2/3, ERASOR og PROFESOR.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter fullført kurs skal studentene kjenne til bakgrunnen for hvorfor man gjør risikovurderinger, dette inkluderer historisk utvikling. De skal ha utviklet en kritisk holdning til forholdet mellom sikkerhetstenkning (også kalt trygghet) på den ene siden og barnets omsorg og vekst på den andre.

De skal kunne gjøre rede for de ulike verktøyenes metodiske prinsipper. De skal kunne vurdere en risikovurderings gyldighet og tidsperspektiv. De skal kunne gjøre rede for barn og unges risikofaktorer for en negativ utvikling, både generelle faktorer og seksuelle.

Studentene skal ha en tverrfaglig forståelse og skjønne betydningen av tverretatlig innsats rettet mot disse barn og unge. I dette ligger at de skal vite hvilke ansvarsområder de ulike instansene har, og hvordan man kan samordne denne innsatsen i en helhetlig tiltaksplan. Dette betyr at studentene skal ha kjennskap til ulike hjelpe- og behandlingstilbud til barn og unge med denne typen atferd.

Ferdigheter:
Etter endt kurs skal studentene kunne gjennomføre risikovurderinger av barn og unge som har utvist uønsket atferd. De skal kunne vurdere under hvilke omstendigheter risikoen er lav, middels eller høy og begrunne hvorfor, samt foreslå tiltak for å minske risikoen.

Generell kompetanse:
Etter fullført kurs skal studentene ha større refleksiv kapasitet knyttet til temaene gjennomgått på kurset. De skal også ha evne til å vurdere og anvende den teoretiske kunnskapen i praksis samt kunne utvikle denne kompetansen videre.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er samlingsbasert.

Studieform: Forelesninger, gruppearbeid og ferdighetstrening. Metodeveiledning generelt også i forbindelse med emneoppgåver.

Med forbehold om tilstrekkelig antall studenter for at emnet gjennomføres. Maksimum antall studenter: 25.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% obligatorisk oppmøte
  • To godkjente emneoppgaver

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Barn og unges psykiske helse (MBUPHLS)
Medisin - etter- og videreutdanning (MDEVU)

Forkunnskapskrav

Studenten må ha fullført og bestått MDV6245 Traumatisering hos barn og unge forebygging av omsorgssvikt, overgrep, selvskading og selvmord ELLER MDV6244 Ungdom rus og avhengighet.

Alle studenter må fremvise politiattest ved oppstart av emnet.

Kursmateriell

Pensumliste på totalt 1500 sider blir lagt ut ved oppstart av emnet.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Medisin, helse- og sosialfag
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU