course-details-portlet

MDV6255 - Nevroutviklingsforstyrrelser med fordypning om autisme

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager A

Faglig innhold

Emnet omhandler nevroutviklingsforstyrrelsene autisme, ADHD, tourettes syndrom, Nevroutviklingsforstyrrelser er sterkt knyttet til biologisk modning av nervesystemet, og medfører funksjonsvansker eller forsinket utvikling. Tilstandene er medfødte, og funksjonsvanskene oppdages i barnealder.

Dette emnet vil i gi en innsikt ,og forståelse av, de ulike tilstandene, men vil i hovedsak være rettet mot tilstander innen autismespeketeret. Det vil bli gitt en innføring i; årsaker, forekomst, kjernesymptomer, kjennetegn, klassifikasjon, komorbiditet og utviklingsforløp.Sebtrake tema er livsløpsperpektiv, alvorlighetsgrad av kjernesymptomene og assosierte vansker. Dette emnet er et teoretisk emne hvor gjennkjenning og forståelse er hovedtema. Emnet gir noe kjennkap til utredning og diagnostikk, rettigheter og lovverk som regulerer tjenester. Tiltak og behandling vil bli kort presentert.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studentene har:
-Kunnskap om autisme, ADHD og Tourettes syndrom; årsaker, forekomst og kjennetegn
-Kunnskap om autismespekterforstyrrelser; fra autisme kombinert med
psykisk utviklingshemning til mennesker med autisme og høyt
funksjonsnivå; Asperger syndrom.
-Symptombildet, diagnosekriterier, funksjonsvansker
-Tidlig identifikasjon av autismespekterforstyrrelser, utredning,
kartleggingsverktøy og diagnostikk, utredning
-Hverdagsutfordringer; som eksekutive vansker, sårbarheter og
tilpasningsvansker
-Psykiske vansker og tilleggslidelser (komorbiditet)
-Brukererfaring og foreldreerfaringer
-Oversikt over samarbeid og samhandling innen hjelpeapparatet

Ferdigheter
Studentene har:

-Ferdigheter til å gjenkjenne symptombildet, diagnosene og konsekvensene
-Ferdigheter innen kartlegging av symptomer, samt kjennskap til utredning og diagnostisering
-Ferdigheter til å gjenkjenne symptomer på psykiske vansker og tilleggslidelser
-Ferdigheter i å forstå utfordringer og vurdere behov for tiltak
-Ferdigheter knyttet grunnleggende strategier for tilrettelegging og behandling for mennesker med autismespekterforstyrrelser


Generell kompetanse
Studenten har:

-Forståelse av mennesker med autisme, ADHD og Tourettes syndrom, spesielt autismespekterforstyrrelser, både med tanke på symptombildet, kjennetegn, årsaker, diagnostikk og utredning. I tillegg til kjennskap til kjennskap til symptomer og tilstandsbilde
-Studenten er i stand til selvstendig å søke etter og vurdere informasjon
-Studenten skal også kunne sette eget arbeid inn i en større sammenheng og kunne bidra til helhetlig og langsiktig planlegging for personer med nevroutviklingsforstyrrelser.

Læringsformer og aktiviteter

-Forelesninger
-Gruppearbeid
-Egenstudier: Pensumlesning og emneoppgaver.

Emnet er samlingsbasert.

Maksimum antall studenter:30

Obligatoriske aktiviteter

  • To godkjente oppgaver
  • 80% obligatorisk oppmøte

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Barn og unges psykiske helse (MBUPHLS)
Medisin - etter- og videreutdanning (MDEVU)
Psykisk helse (MPHLS)

Kursmateriell

Pensumlitteratur på norsk og engelsk: ca 1500 sider og oppgis ved studietart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Medisin, helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU