course-details-portlet

MDV6255 - Nevroutviklingsforstyrrelser med fordypning autisme

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager A

Faglig innhold

Emnet omhandler nevroutviklingsforstyrrelsene autisme, ADHD, Tourettes syndrom. Nevroutviklingsforstyrrelser er sterkt knyttet til biologisk modning av nervesystemet, og medfører funksjonsvansker eller forsinket utvikling. Tilstandene er medfødte, og funksjonsvanskene oppdages i barnealder. Dette emnet vil i gi en innsikt og forståelse av de ulike tilstandene, men vil i hovedsak være rettet mot tilstander innen autismespekteret. Det vil bli gitt en innføring i;

 • årsaker
 • forekomst
 • kjernesymptomer
 • kjennetegn
 • klassifikasjon
 • komorbiditet
 • utviklingsforløp

Sentrale tema er livsløpsperpektiv, alvorlighetsgrad av kjernesymptomene og assosierte vansker. Dette emnet er et teoretisk emne hvor gjenkjenning og forståelse er hovedtema. Emnet gir noe kjennskap til utredning og diagnostikk, rettigheter og lovverk som regulerer tjenester. Tiltak og behandling vil bli kort presentert.

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter fullført og bestått emne skal studenten ha kunnskap om:

 • Autisme, ADHD og Tourettes syndrom; årsaker, forekomst og kjennetegn
 • Autismespekterforstyrrelser; fra autisme kombinert med psykisk utviklingshemning til mennesker med autisme og høyt funksjonsnivå; Asperger syndrom.
 • Symptombildet, diagnosekriterier, funksjonsvansker
 • Tidlig identifikasjon av autismespekterforstyrrelser, utredning, kartleggingsverktøy og diagnostikk, utredning
 • Hverdagsutfordringer; som eksekutive vansker, sårbarheter og tilpasningsvansker
 • Psykiske vansker og tilleggslidelser (komorbiditet)
 • Brukererfaring og foreldreerfaringer
 • Oversikt over samarbeid og samhandling innen hjelpeapparatet.

Ferdigheter: Etter fullført og bestått emne skal studenten ha ferdigheter i:

 • å gjenkjenne symptombildet, diagnosene og konsekvensene
 • innen kartlegging av symptomer, samt kjennskap til utredning og diagnostisering
 • å gjenkjenne symptomer på psykiske vansker og tilleggslidelser
 • å forstå utfordringer og vurdere behov for tiltak
 • Samt ferdigheter knyttet grunnleggende strategier for tilrettelegging og behandling for mennesker med autismespekterforstyrrelser.

Generell kompetanse: Etter fullført og bestått emne skal studenten ha:

 • Forståelse av mennesker med autisme, ADHD og Tourettes syndrom, spesielt autismespekterforstyrrelser, både med tanke på symptombildet, kjennetegn, årsaker, diagnostikk og utredning. I tillegg til kjennskap til kjennskap til symptomer og tilstandsbilde
 • Studenten er i stand til selvstendig å søke etter og vurdere informasjon
 • Studenten skal også kunne sette eget arbeid inn i en større sammenheng og kunne bidra til helhetlig og langsiktig planlegging for personer med nevroutviklingsforstyrrelser.

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Egenstudier: Pensumlesning og emneoppgaver.
 • Emnet er digitalt, synkront med online samlinger.

Det er plass til 30 studenter på emnet. Ved mindre enn 15 påmeldte vil det bli vurdert om emnet gjennomføres.

Obligatoriske aktiviteter

 • To godkjente oppgaver
 • 80% obligatorisk oppmøte

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Barn og unges psykiske helse (MBUPHLS)
Psykisk helse (MPHLS)

Kursmateriell

Pensumlitteratur på norsk og engelsk: ca 1500 sider og oppgis ved studietart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MDV6222 2.5 HØST 2022
MDV6223 2.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering
11.10.2023

Innlevering
12.10.2023


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU