course-details-portlet

MDV6024 - Mentorutdanning for helsepersonell

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 1/3 2 semestre ALLE
Muntlig eksamen 1/3 ALLE
Hjemmeeksamen 1/3 2 semestre ALLE

Faglig innhold

Emnet bygger på rammene som er gitt av Trondheim kommune rundt "Mentoringsprogrammet for nytilsatte sykepleiere og vernepleiere i helse og velferd i Trondheim kommune".

Emneinnhold:

 • Mentoring og noen andre tilnærminger til faglig veiledering
 • Betydning av mentoring for trivsel, personlig vekst og faglig forsvarlig profesjonsutøvelse
 • Mentoringsprosessen
 • Mentorings- og veiledningsmodeller, strategier, metoder
 • Mentorens rolle og funksjon, jfr. Trondheim kommunes mentoringsprogram
  • En til en mentoring (mentor veileder én nytilsatt/mentee),
  • Mentoring i gruppe,
  • Etiske aspekter i mentoring; maktaspektet - asymmetri -symmetri og ansvar i kommunikasjon og relasjon
  • Rammer for mentoring
  • Avgrensning av mentors rolle
  • Mentors samarbeid med nærmeste leder og kolleger om mentoring og opplæring av nytilsatte

Læringsutbytte

Målet med emnet er å gjøre studenten som mentor bedre rustet til å mentorere nytilsatte sykepleiere, vernepleiere og annet helsepersonell i samsvar med Trondheim kommunes mentoringsprogram. Emnet gir studenten teoretisk kunnskap om mentoring og trening i praktiske mentoringsferdigheter.

Kunnskap:

Etter fullført emne skal studenten ha inngående kunnskaper om og kunne drøfte:

 • sentrale begreper og teorier innen mentoring
 • etikk og verdigrunnlag i mentoring
 • læring og læringsprosesser, hva fremmer og hemmer læring
 • betydningen av relasjon og kommunikasjon i mentoring
 • mentors roller og funksjoner, avgrensing av mentor rolle
 • relevante dokumenter som legger føringer for Trondheim kommunes mentoringsprogram

Ferdigheter:

Etter fullført emne skal studenten kunne;

 • planlegge, tilrettelegge og gjennomføre mentoring
 • vurdere og anvende utvalgte og egnede mentoringsstrategier og -metoder
 • analysere, vurdere og reflektere over tjenestens kvalitet på en konstruktiv måte sammen med mentee/nytilsatt og drøfte valg av handlingsalternativer
 • planlegge og gjennomføre utfordrende mentoringssamtaler

Generell kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • reflektere over egen atferd / væremåte og kommunikasjon i mentorrollen
 • vurdere kritisk egen rolle som mentor og begrunne egen praksis som mentor
 • reflektere over betydningen av konteksten og rammene for mentoringen
 • kritisk analysere og kritisk reflektere over betydningen av mentoring av nytilsatte
 • anerkjenne mentoring som et virkemiddel i Trondheim kommunes strategi for å beholde nytilsatte og styrke tjenestens kvalitet
 • bidra til å videreutvikle mentoringsprogrammet.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er nett- og samlingsbasert. Det tas opp 40 studenter pr år. Studentene fordeles i seks basisgrupper med seks-sju medlemmer, og i to storgrupper med 20 studenter i hver gruppe

Ti samlinger fordelt i perioden oktober - juni. Den tiende samlingen inneholder muntlig eksamen.

Undervisningsform under samlinger: korte ressursforelesninger om relevant tema, praktiske mentoreringsøvelser og deling av erfaringer i basisgruppe/storgruppe.

Obligatorisk oppmøte på samlinger. Ved fravær ut over 20 % av timeplanfestet undervisning, kan studenten pålegges å levere skriftlig individuell besvarelse. Form, omfang og innhold fastsettes av emneansvarlig.

Læringsform mellom samlingene: Selvstudium av teori, fag- og forskningslitteratur og egenaktivitet knyttet til mentoring på egen arbeidsplass.

Obligatoriske aktiviteter

 • Innleveringsoppgave og muntlig presentasjon
 • Innleveringsoppgave
 • Alle samlinger

Mer om vurdering

Tre obligatoriske arbeidskrav, samt to skriftlige eksamensinnleveringer og en muntlig eksamen.

Nærmere beskrivelse av arbeidskravene gis i den elektroniske læringsplattformen (Blackboard) ved studiestart. Arbeidskravene skal være godkjent før studenten får gå opp til eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisin - etter- og videreutdanning (MDEVU)

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad innen sykepleie eller vernepleie

Kursmateriell

Anbefalt litteratur legges ut i emnets side på Blachboard, NTNUs læringsportal.

Studenten må ha tilgjengelig en telefon med mulighet for lyd- og videoopptak som kan overføres til storskjerm på grupperom.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 1/3 ALLE

Utlevering
30.01.2023

Innlevering
14.02.2023


15:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 1/3 ALLE

Utlevering
09.03.2023

Innlevering
16.03.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 1/3 ALLE

03.05.2023 - 04.05.2023

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU