course-details-portlet

MDV6024 - Mentorutdanning - en videreutdanning for helsepersonell

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 1/3 2 semestre ALLE
Muntlig eksamen 1/3 ALLE
Hjemmeeksamen 1/3 2 semestre ALLE

Faglig innhold

Emnet bygger på rammene som er gitt av Trondheim kommune rundt "Mentoreringsprogrammet for nytilsatte sykepleiere og vernepleiere i helse og velferd i Trondheim kommune".

Emneinnhold:

- Mentorering og noen andre tilnærminger til faglig veiledering

- Betydning av mentorering for trivsel, personlig vekst og faglig forsvarlig profesjonsutøvelse

- Mentoreringsprosessen

- Mentorerings- og veiledningsmodeller, strategier, metoder

- Mentorens rolle og funksjon, jfr. Trondheim kommunes mentoreringsprogram: En til en mentorering(mentor veileder én nytilsatt/mentee, Mentorering i gruppe, Etiske aspekter i mentorering; maktaspektet - asymmetri -symmetri og ansvar i kommunikasjon og relasjon, Rammer for mentorering, Avgrensning av mentors rolle, Mentors samarbeid med nærmeste leder og kolleger om mentorering og opplæring av nytilsatte.

Læringsutbytte

Målet med emnet er å gjøre studenten som mentor bedre rustet til å mentorere nytilsatte sykepleiere, vernepleiere og annet helsepersonell i samsvar med Trondheim kommunes mentoreringsprogram. Emnet gir studenten teoretisk kunnskap om mentorering og trening i praktiske mentoreringsferdigheter.
KUNNSKAP:
Etter fullført emne skal studenten ha inngående kunnskaper om og kunne drøfte: * sentrale begreper og teorier innen mentorering, * etikk og verdigrunnlag i mentorering, * læring og læringsprosesser, hva fremmer og hemmer læring, * betydningen av relasjon og kommunikasjon i mentorering, * mentors roller og funksjoner, avgrensing av mentor rolle, * relevante dokumenter som legger føringer for Trondheim kommunes mentoreringsprogram.
FERDIGHETER:
Etter fullført emne skal studenten kunne. *planlegge, tilrettelegge og gjennomføre mentorering, * vurdere og anvende utvalgte og egnede mentoreringsstrategier og -metoder, * analysere, vurdere og reflektere over tjenestens kvalitet på en konstruktiv måte sammen med mentee/nytilsatt og drøfte valg av handlingsalternativer, * planlegge og gjennomføre utfordrende mentoreringssamtaler
GENERELL KOMPETANSE:
Etter fullført emne skal studenten kunne: * reflektere over egen atferd / væremåte og kommunikasjon i mentorrollen, * vurdere kritisk egen rolle som mentor og begrunne egen praksis som mentor, * reflektere over betydningen av konteksten og rammene for mentoreringen, * kritisk analysere og kritisk reflektere over betydningen av mentorering av nytilsatte, * anerkjenne mentorering som et virkemiddel i Trondheim kommunes strategi for å beholde nytilsatte og styrke tjenestens kvalitet, * bidra til å videreutvikle mentoreringsprogrammet.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er nett- og samlingsbasert. Det tas opp 40 studenter pr år. Studentene fordeles i 6 basisgrupper med 6-7 medlemmer, og i to storgrupper med 20 studenter i hver gruppe

10 samlinger fordelt i perioden oktober - juni. Den 10 samlingen inneholder muntlig eksamen.

Undervisningsform under samlinger: korte ressursforelesninger om relevant tema, praktiske mentoreringsøvelser og deling av erfaringer i basisgruppe/storgruppe.

100% obligatorisk oppmøte på samlinger.

Læringsform mellom samlingene: Selvstudium av teori, fag- og forskningslitteratur og egenaktivitet knyttet til mentorering på egen arbeidsplass. 3 obligatoriske arbeidskrav og 2 skriftlige eksamensinnleveringer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Alle samlinger
  • Innleveringsoppgave og muntlig presentasjon
  • Innleveringsoppgave

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: totalt tre. Arbeidskrav 1 og 2 er individuelle skriftlige arbeidskrav med muntlig presentasjon.
1) studenten skriver en kortfattet presentasjon av seg selv og sine tanker om mentorrollen
2) studenten skriver ned en fortelling fra egen praksis som nytilsatt, og anvender fortellingen som veiledningsgrunnlag videre i studiet i samarbeid med basisgruppen
3) et individuelt refleksjonsnotat over erfaringer fra ferdighetstrening.

Nærmere beskrivelse av arbeidskravene gis i den elektroniske læringsplattformen (Blackboard) ved studiestart. Arbeidskravene skal være godkjent før studenten får gå opp til eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisin - etter- og videreutdanning (MDEVU)

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad innen sykepleie eller vernepleie

Kursmateriell

Anbefalt litteratur legges ut i emnets side på Blachboard, NTNUs læringsportal.

Studenten må ha tilgjengelig en telefon med mulighet for lyd- og videoopptak som kan overføres til storskjerm på grupperom.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 1/3 ALLE

Utlevering 15.02.2021

Innlevering 17.03.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 1/3 ALLE

Utlevering 15.02.2021

Innlevering 21.04.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 1/3 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU