course-details-portlet

MDV6018 - Fedmebehandling 2: Kirurgi og atferdsterapi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

 1. Dette emnet vil gi en oversikt over rollen kosthold, trening og atferdsterapi har i behandlingen av fedme hos barn, og hvordan man for barn og unge setter all behandling inn i et familieperspektiv. Atferdsterapi i håndteringen av fedme vil belyses fra barns vinkel, og motivasjon og prinsippene for atferdsterapi og kognitiv atferdsterapi i fedmebehandling av barn vil diskuteres. Det blir anledning til frivillig deltagelse på kursdager for familier i fedmebehandling.
 2. Farmakologisk behandling av fedme og vektkirurgi hos voksne undervises i 2 av kursets 5 obligatoriske undervisningsdager. Det vil også inngå en i dyptgående diskusjon av utfordringen med å opprettholde vektreduksjon etter kirurgisk behandling, med vekt på prediktorer for suksess samt karakteristika ved de som lykkes i å oppnå langvarig vektreduksjon.
 3. Ulike bariatriske inngrep vil bli sammenlignet ut fra sine handlingsmekanismer, indikatorer/kontraindikatorer, effektivitet og potensielle komplikasjoner. Videre vil viktigheten av oppfølging etter operasjon diskuteres, samt hvordan denne bør bli møtt fra et medisinsk, ernæringsmessig, atferdsmessig og fysisk aktivitets perspektiv. Ulike farmakologiske behandlingsmåter vil bli sammenlignet ut i fra sine handlingsmekanismer, indikatorer/kontraindikatorer, effektivitet og potensielle bieffekter. Farmakoterapiens rolle som eneste intervensjon, samt farmakoterapi i kombinasjon med konservativ behandling, vil bli diskutert i forhold til vekttap og opprettholdelse av vekttap I tillegg vil fremtidige retninger innen farmakologisk behandling bli diskutert. Det blir anledning til frivillig observasjon av vektkirurgi.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal studenten:

 • ha kunnskap om definisjon av overvekt og fedme hos barn, årsaker til fedmeutvikling, samt kompleksiteten i tilleggsplager ved fedme hos barn og unge
 • ha oppnådd forståelse for hvordan kosthold, trening og atferdsterapi kan brukes i behandling av fedme hos barn
 • ha kunnskap om hvordan familien inkluderes i behandling av barn og unge
 • ha kunnskap om hvilket behandlingsnivå pasienten har behov for
 • ha kunnskap om metoder for å måle endring i overvekt, kost, fysisk aktivitet og adferd.
 • være kjent med konseptet interindividuell respons på behandling og forstå de potensielle mekanismene som ligger mellom ulikhetene som er knyttet til dette
 • ha kunnskap om hvordan medikamenter kan benyttes i fedmebehandling
 • kunne avklare om pasienten er egnet for kirurgisk behandling
 • ha innsikt i hvordan pasienter skal følges opp etter operasjon
 • forstå utfordringene ved opprettholdelse av vekttap etter bariatrisk kirurgi
 • ha kunnskap om de ulike prediktorene for suksess og kjennetegn ved de som lykkes med å opprettholde vekttapet på lang sikt etter bariatrisk kirurgi.

Mer om vurdering

Tre dagers hjemmeeksamen. Alle hjelpemidler tillatt.

Ved eventuelt gjentak av eksamen må hjemmeeksamen tas på nytt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
MH - Etter og videreutdanning - Kategori D - Høyere grad - Finansiering 100% institutt (MHEVUDH100)

Kursmateriell

 1. http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-for-forbygging-utredning-og-behandling-av-overvekt-og-fedme-hos-barn-og-unge
 2. Child and adolescent obesity: part of a bigger picture.Lobstein T1, Jackson-Leach R2, Moodie ML3, Hall KD4, Gortmaker SL5, Swinburn BA6, James WP2, Wang Y7, McPherson Lancet. 2015 Jun 20;385(9986):2510-20
 3. Overvekt hos barn og unge - forstå, forebygge, behandle og fremme helse. Øen, Gudbjørg (red.), Fagbokforlaget http://fagbokforlaget.no/?isbn=9788245010664
 4. www.kostverktøyet.no

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KLH3108 7.5 HØST 2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Klinisk medisin
 • Medisin
 • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for klinisk og molekylær medisin

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU