course-details-portlet

MDV6002 - Forskningsmetoder for klinikere i Helseregion Midt-Norge

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave/Muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 60/100
Muntlig eksamen 40/100

Faglig innhold

Emnet gir innføring i og motivasjon for oppstart og gjennomføring av egne forskningsprosjekter. Målet er å lage en forskningsprotokoll med en kvalitet som gjør at du kan publisere det endelige resultatet i et fagtidsskrift.

Målgruppe: Alle som arbeider med pasienter og pasientrelatert virksomhet i Helse Midt-Norge (HMN).

Innhold:

 • Rammebetingelser
 • Problemformulering
 • Litteratursøking
 • Eksperimentelt design
 • Andre design
 • Protokollstruktur
 • Grunnleggende statistikk
 • Skriveprosessen
 • Etikk, lovverk og uskrevne regler

Tidsbruk: Emnet går over 2 semester, og består av 10 kursdager (4 - 5 timer) med tre til seks ukers mellomrom. Du må beregne egentid utover dette. Anledning til å jobbe med prosjekt/ kursmateriale i arbeidstiden må klareres via vanlige kanaler. En bør regne med ca. 1 dag/ uke i snitt gjennom det aktuelle år. I tillegg bør du regne med å bruke noe fritid til arbeidet. Det vil være en fordel om noe av denne tiden kan tas samlet i arbeidsintensive perioder. Du må selv klarere slike ting med egen ledelse, og leder må også undertegne søknadsskjemaet. Gjennomføring av kliniske prosjekter tar vanligvis lenger tid enn ett år, og full gjennomføring av mange prosjekter vil derfor oftest ikke kunne skje innen rammen av året. Anledning til å fortsette prosjektet etter kursperioden må klareres med egen leder.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

Etter fullført og bestått MDV6002 skal studenten kunne:

 • ha inngående kunnskap om grunnleggende forskningsmetodikk innen klinisk forskning
 • anvende kunnskap om ulike metoder og prosesser i klinisk forskning
 • ha avansert kunnskap om etiske problemstillinger i klinisk forskning innen psykiatri

Ferdigheter:

Etter fullført og bestått MDV6002 skal studenten kunne:

 • bruke relevante metoder i forskningsarbeid, samt kunne delta i andres prosjekter under veiledning;
 • bruke relvante metoder for å gjennomføre og evaluere et klinisk prosjekt på høyt nivå, og kunne etablere et godt nettverk rundt seg;
 • analysere og forholde seg kritisk til vitenskapelig tenkemåte, og være i stand til å evaluere gode problemstillinger i klinisk forskning;
 • bruke relevante metoder for å vurdere og ta riktige beslutninger i de ulike faser av et klinisk forskningsprosjekt;
 • analysere og forholde seg kritisk til av hva det innebærer å drive klinisk forskning

Generell kompetanse:

Etter å ha fullført og bestått MDV6002 skal studenten kunne:

 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter om klinisk forskning og grunnleggende metodikk.

Læringsformer og aktiviteter

Kursbeskrivelse: Arbeidet vil kunne fungere som forberedelse/ støtte til mer omfattende forskningsutdanning (for eksempel mastergrad eller ph.d.-program). Hovedvekten legges på kvantitative metoder (tverrsnittsstudier samt eksperimentelle/ kvasieksperimentelle studier) da disse egner seg godt til mange kliniske problemstillinger. Du vil i stor grad arbeide med dine egne ideer og prosjekter. Det er derfor en forutsetning at du har/ finner et konkret prosjekt å arbeide med i kursperioden.

Læremetode: Veiledet problembasert læring i gruppe med egenstudier og oppgaver. Forutsetter at deltagere er aktive i gruppen.

Mye bruk av muntlige presentasjoner av eget prosjekt i gruppen samt skriftlige hjemmeoppgaver.

MDV6002 er dialogbasert, og krever at studenten er aktiv gjennom hele kurset. Vi bruker internasjonale gjesteforskere.

Obligatoriske aktiviteter

 • 80% deltakelse

Mer om vurdering

Eksamensbeskrivelse: Muntlig eksamen (teller 40 %) på siste kursdag og skriftlig oppgave (teller 60 %) som innleveres ti dager før muntlig eksamen.

Krav om 80% oppmøte på undervisning må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
MH - Etter og videreutdanning - Kategori D - Høyere grad - Finansiering 100% institutt (MHEVUDH100)

Forkunnskapskrav

Du må ha en relevant bachelorgrad (eller tilsvarende høyere utdanning på minst tre år) og en del klinisk erfaring. Du må ha noe engelskkunnskap.

Bachelorgrad eller tilsvarende i et relevant fag. Søkere med realkompetanse kan vurderes på individuelt grunnlag. Søkere må ha en prosjektidé og veileder. Prosjektet må være godkjent av leder.

Kursmateriell

Pensumlitteratur/kursmateriell: Friis og Vaglum, Fra ide til prosjekt, 2. utg. Tano Aschehoug,1999. K.C. Lødrup Carlsen & A. Staff. Forskningshåndboken. 4. utgave 2009. Nedlastes fra: http://www.oslouniversitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/kvinneklinikken_/forskning_/forskningshandboken_

Utveksling av skriftlig materiale mellom deltakerne, egen prosjektrelatert litteratur. Dataverktøy el. programvare som benyttes: MS Word og referansedatabase anbefales.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave/Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 60/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU