course-details-portlet

MDV6002 - Forskningsmetoder for klinikere i Helseregion Midt-Norge

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 60/100
Muntlig eksamen 40/100

Faglig innhold

Kurset vil gi deg innføring og motivasjon for oppstart og gjennomføring av egne forskningsprosjekter. Målet er å lage en forskningsprotokoll med en kvalitet som gjør at du kan publisere det endelige resultatet i et fagtidsskrift.

Målgruppe
Alle som arbeider med pasienter og pasientrelatert virksomhet ved HMN. Du må ha en relevant bachelorgrad (eller tilsvarende høyere utdanning på minst tre år) og en del klinisk erfaring. Du må ha noe engelskkunnskap.


Kursbeskrivelse
Arbeidet vil kunne fungere som forberedelse/ støtte til mer omfattende forskningsutdanning (for eksempel mastergrad eller Dr. gradsprogram). Hovedvekten legges på kvantitative metoder (tverrsnittsstudier samt eksperimentelle/ kvasieksperimentelle studier) da disse egner seg godt til mange kliniske problemstillinger. Du vil i stor grad arbeide med dine egne ideer og prosjekter. Det er derfor en forutsetning at du har/ finner et konkret prosjekt å arbeide med i kursperioden.

Innhold
• Rammebetingelser
• Problemformulering
• Litteratursøking
• Eksperimentelt design
• Andre design
• Protokollstruktur
• Basal statistikk
• Skriveprosessen
• Etikk, lovverk og uskrevne regler
•
• Tidsbruk
Kurset består av 10 kursdager (4 - 5 timer) med tre til seks ukers mellomrom. Du må beregne egentid utover dette. Anledning til å jobbe med prosjekt/ kursmateriale i arbeidstiden må klareres via vanlige kanaler. En bør regne med ca. 1 dag/ uke i snitt gjennom det aktuelle år. I tillegg bør du regne med å bruke noe fritid til arbeidet. Det vil være en fordel om noe av denne tiden kan tas samlet i arbeidsintensive perioder. Du må selv klarere slike ting med egen ledelse, og leder må også undertegne søknadsskjemaet. Gjennomføring av kliniske prosjekter tar vanligvis lenger tid enn ett år, og full gjennomføring av mange prosjekter vil derfor oftest ikke kunne skje innen rammen av året. Anledning til å fortsette prosjektet etter kursperioden må klareres med egen leder.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter fullført kurs skal deltakeren:
1. Kjenne til grunnleggende forskningsmetodikk innen klinisk forskning;
2. Kunne vurdere anvendelsen av ulike metoder og prosesser i klinisk forskning;
3. Ha god kunnskap om etiske problemstillinger i klinisk forskning innen psykiatri.
Ferdigheter:
Etter fullført kurs skal deltakeren:
1. Ha noe innblikk i forskningsarbeid, samt kunne delta i andres prosjekter under veiledning;
2. Ha noe basisferdigheter i å drive og evaluere et klinisk prosjekt på høyt nivå, og kunne etablere et godt nettverk rundt seg;
3. Ha utviklet god vitenskapelig tenkemåte, og være i stand til å evaluere gode problemstillinger i klinisk forskning;
4. Kunne vurdere og ta riktige beslutninger i de ulike faser av et klinisk forskningsprosjekt;
5. Innledende forståelse av hva det innebærer å drive klinisk forskning er.
Generell kompetanse:
Etter fullført kurs skal deltakeren inneha forståelse for hva klinisk forskning er, og kjenne til grunnleggende metodikk. Kurset vil gi deg innføring og motivasjon for oppstart og gjennomføring av egne forskningsprosjekter.

Læringsformer og aktiviteter

Læremetode
Veiledet problembasert læring i gruppe med egenstudier og oppgaver.
Forutsetter at deltagere er aktive i gruppen. Mye bruk av muntlige presentasjoner av eget prosjekt i gruppen samt skriftlige hjemmeoppgaver.
MDV6002 er dialogbasert, og krever at studenten er aktiv gjennom hele kurset. Vi bruker internasjonale gjesteforskere, de siste gangene har vi brukt Prof. Jan Scott, Newcastle Univ.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% deltakelse

Mer om vurdering

Eksamensbeskrivelse
Muntlig eksamen (teller 40%) på siste kursdag og skriftlig oppgave (teller 60%) som innleveres 10 dager før muntlig.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisin - etter- og videreutdanning (MDEVU)

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende i et relevant fag. Søkere med realkompetanse kan vurderes på individuelt grunnlag.
Søkere må ha en prosjektidé, og veileder. Prosjektet må være godkjent av leder.

Kursmateriell

Pensumlitteratur/kursmateriell:
Friis og Vaglum, Fra ide til prosjekt, 2. utg. Tano Aschehoug,1999.
K.C. Lødrup Carlsen & A. Staff. Forskningshåndboken. 4. utgave 2009. Nedlastes fra: http://www.oslouniversitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/kvinneklinikken_/forskning_/forskningshandboken_
Utveksling av skriftlig materiale mellom deltakerne, egen prosjektrelatert litteratur.
Dataverktøy el. programvare som benyttes:
MS Word og referansedatabase anbefales.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Medisin, helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 60/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU