course-details-portlet

MDV6000 - Klinisk farmasi og farmakoterapi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Opplæring i klinisk farmasøytisk praksis i henhold til Integrated Medicines Management (IMM)-modellen.

Farmakoterapi-undervisning i tilknytning til blant annet:
• Legemidler til eldre
• Bivirkninger og interaksjoner
• Klinisk kjemi
• Smertebehandling
• Osteoporose
• Kardiovaskulær farmakologi
• CNS-farmakologi
• Diabetes
• Obstruktive lungesykdommer

Læringsutbytte

Etter fullført kurs kan/skal deltakeren
• Ha inngående kunnskap om legemidlers effekt og plass i behandling av utvalgte sykdommer
• Ha inngående kunnskap om hva som ligger til grunn for valg av legemidler til den enkelte pasient
• Ha kunnskap om systemer for legemiddelovervåking og spontanrapportering av bivirkninger

• Diskutere legemiddelbehandling og legemiddelrelaterte problemer med leger og annet helsepersonell
• Utføre legemiddelintervju og legemiddelsamstemming i henhold til IMM-modellen
• Utføre legemiddelgjennomgang i henhold til IMM-modellen
• Utføre legemiddelsamtale i henhold til IMM-modellen
• Formulere farmasøytnotat til pasientjournal
• Presentere oppsummert pasientkasuistikk med tilhørende legemiddelrelaterte problemer til leger og annet helsepersonell
• Kvalitetssikre legemiddelhåndteringsprosesser i institusjon i primær- og spesialisthelsetjenesten
• Rapportere bivirkninger av legemidler

• Fungere som legemiddelspesialist i tverrfaglige team og arbeide med klinisk farmasi etter IMM-modellen for å oppnå riktig legemiddelbruk for pasientene og kjenne farmasøytens rolle i slike team
• Reflektere over legemiddelrelaterte utfordringer knyttet til pasientrettet behandling.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Gruppearbeid
Praksisperiode med tilhørende innleveringsoppgaver
Prøveeksamen

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på alle obligatoriske samlinger

Mer om vurdering

Obligatorisk: Innlevering av dokumentasjon på gjennomført praksis og praksisoppgaver. Innsending av «egenidentifiserte» pasientkasus fra praksis.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisin - etter- og videreutdanning (MDEVU)

Forkunnskapskrav

Primært cand.pharm/master i farmasi, evt. reseptar/bachelor i farmasi etter individuell vurdering. Det er studentens eget ansvar å skaffe praksisplass. For å bli tatt opp på kurset, må avtale om praksisplass og lokal veileder på sykehus eller sykehjem foreligge.

Kursmateriell

Aktuelle artikler og retningslinjer for legemiddelbehandling.
Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FARM3001 15.0 01.09.2014
FARM3007 5.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Farmasi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU