course-details-portlet

MB203312 - Biomarin verdiskaping og forskning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Marine ressurser som utnyttes kommersielt i dag

Nye marine ressurser

Marin ingrediensindustri og bioprospektering

Biprodukter

Fiskerier, i dag og i fremtiden

Produktutvikling og marked

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

Studenten skal;

kunne vurdere innovasjonsmuligheter innenfor biomarint område

ha kunnskap om viktige marine biprodukter og ingredienser

kjenne til eksempler på bioprospektering

kjenne til norsk fiskerinæring og ha kunnskap om fangstmetoder

kunnskap om virkemiddelapparatet for finansiering av FoU

          

Læringsutbytte - Ferdigheter:

Studenten skal;

kunne reflektere over mulig anvendelse av ulike marine råstoff og bestanddeler

kjenne til muligheter og utfordringer i ulike deler av næringen

kjennskap til utvalgte bedrifter i den marine verdikjeden

          

Læringsutbytte - Kompetanse:

Studenten skal;

kjenne til aktuell nytenking og innovasjonsprosesser innenfor utvalgte marine områder

kjenne til aktuelle forskningsinstiusjoner og marine klynger

oversikt over verdiskaping i ulike deler av den biomarine næringen

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger. Det er gjesteforelesninger fra bedrifter og forskningsmiljøer.        

Obligatoriske arbeidskrav:

Obligatorisk oppmøte på gjesteforelesninger.
Ei gruppeoppgave med muntlig presentasjon for medstudenter.
Samlet arbeidsinnsats pr. student er ca 140 timer

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

3 timers digital eksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Biomarin innovasjon (298BMI)
Bioteknologi (427BT)

Kursmateriell

Obligatorisk:

: Marine biprodukter. Råvarer med muligheter, Rubin, ISBN: 978-82-99-3089-2-2, 140 sider
: Utdrag fra bøker
: Havbruk 2020. Grensesprengende hvis.., Norges forskningsråd (2004), ISBN: 82-12-01999-3, 160 sider
: Vitenskapelige artikler
: Gjesteforelesninger
: Sjømatmeldingen (2015)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MB102019 5.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Marine fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologiske fag Ålesund

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 15.12.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU