MB104114 - Marin økologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Samspill mellom marine organismer og deres miljø

Oseanografi og meteorologi

Næringskjeder

Marin produktivitet

Populasjonsøkologi og samfunnsøkologi

Menneskeskapte endringer

Praktiske eksempler på marin innovasjon

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

ha kunnskap om samspill mellom organismer og om gjensidig påvirkning mellom individer innenfor samme art

ha kunnskap om påvirkninger av miljøet på arter og samfunn

kunne beskrive utvalgte økosystemer i norske farvann

kjenne til de viktigste havstrømmene og fjordsystemer

kunne forklare mekanismer bak tidevannkrefter

kjenne til fiskerier og fangstmetodikk. 

    

Læringsutbytte - Ferdigheter:

kunne gjennomføre feltarbeid og skrive feltrapport

kunne gjennomføre feltinnsamling av marint biologisk materiale.

kunne argumentere for og imot menneskelig påvirkning på marine organismer og marint miljø.

      

Læringsutbytte - Kompetanse:

ha innsikt i konsekvenser av utnyttelse av havet

ha generell kompetanse om samspill i havet.

kjenne til aktuelle nyvinninger i marin økologi.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger. Laboratoriearbeid og bedriftsbesøk       

Obligatoriske arbeidskrav:

Godkjent felt-/laboratoriekurs

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

4 timers skriftlig eksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Biomarin innovasjon (298BMI)
Biomarin innovasjon (298YV)

Kursmateriell

Obligatorisk:

Michel Kaiser et al.: Marine ecology processes, systems and impacts, Oxford University press, ISBN: 978-0-19-922702-0
Martin Blom: Kompendium i oseanografi (2015), 47
Martin Blom: Fiskens fysiologi (2015), Avsnitt som er pensum:

Nervesystemet

Sirkulasjon og respirasjon

Gassutveksling

Gjeller

Ventilasjonsvolum og ventilasjonsfekvens

Oppdrift

Osmoregulering

Sanser
Martin Blom: Populasjonsøkologi, 8 sider
Martin Blom: Kompendiumn i fiskeribiologi (2015 (siste revisjon)), Sammendrag av skrifter og artikler

Tillegg:

Martin Blom: Marine pattedyr, 30 sider, Systematikk (tannhvaler, bardehvaler, seler)Reproduksjon, osmoregulering, utbredelse og forvaltning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.