MB102314 - Mikrobiell økologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Mikrobiell økologi:

Naturlige økosystemer: Mikrober i naturlige habitat; luft, vann, jord.

Unaturlige økosystemer: Biologisk vannrensing.

Biofilmdannelse, begroing i akvatiske miljø

Mikroalger

metoder i mikrobiell økologi

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

ha kunnskap om mikrobielle populasjoner, samfunn og økosystemer.

ha kunnskap om årsaker til og virkninger av forurensning.

forstå mikrobielle interaksjoner med vekt på begrensede ressurser og kritiske prosesser.

        

Læringsutbytte - Ferdigheter:

ha opparbeidet seg laboratorietekniske ferdigheter.

ha gjennomført selvstendig laboratorie- og feltarbeid.

ha evne til å gjennomføre forsøk over lengre tidsperioder 

        

Læringsutbytte - Kompetanse:

ha grunnleggende kunnskap om fysiske og kjemiske prosesser i miljøet og om samspillet mellom miljø og organismer.

ha grunnleggende forståelse om ulike næringskjeder og samspill mellom uorganiske og organiske substanser.

ha grunnleggende forståelse for mangfoldet av livsformer som representerer ulike løsninger på livets utfordringer.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger. Feltarbeid, gruppeoppgave og  laboratoriekurs          

Obligatoriske arbeidskrav:

Godkjent feltarbeid. Godkjent gruppeoppgave med muntelig presentasjon. Godkjent laboratoriekurs.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

3 timers skriftlig eksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioteknologi (427BT)
Medisinsk og biologisk årsstudium (184BG)

Kursmateriell

Obligatorisk:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.