MAN4000 - Fordypning i anestesisykepleie, del 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Evaluert praksis 100/100

Faglig innhold

Anestesisykepleie- ansvar og kompetanseområder

Anestesisykepleie i et historisk perpektiv,

Funksjonsbeskrivelsen for anestesisykepleiere

Praksisforberede undervisning:

Prosedyretrening

Hygiene og infeksjonsforebygging,

Mottakssituasjon av pasient i operasjonsavdeling

Forberedelse til anestesi

Grunnleggende prinsipper ved gjennomføring av anestesi

Grunnleggende om anestesimedikamenter

Luftveishåndtering

Ulike medisinteknisk utstyr.

Overvåkning og monitorering

Sykepleie til enkelte pasientgrupper,

Respiratorpasienten,

Medisinske gasser og gassteknisk utstyr. Anestesiapparatet,

BHLR

Dokumentasjon

Læringsutbytte

Kunnskaper

Viser kunnskap om innledning, vedlikehold og avslutning av mindre kirurgiske inngrep i lokal, regional og generell anestesi

Viser inngående kunnskaper om spesialsykepleie, funksjon, ansvar og pasientmålgruppe for anestesisykepleie

Viser kunnskaper om sentrale kliniske prosedyrer innen eget anestesisykepleie.

Viser kunnskap om de vanligste medikamentene som er relevant for anestesisykepleie

Viser kunnskap om mestringsstrategier ved akutt og/eller kritisk sykdom 

Viser kunnskap om pårørendes opplevelse og behov

Viser kunnskaper og forståelse for prosedyrer og medisinsk teknisk utstyr som benyttes i avdelingen

Viser kunnskap om grunnprinsipper i pasientsikkerhetstenkning og teamarbeid

Viser kunnskap om etiske og juridiske rammer for behandling og pleie av den akutt kritisk syke pasienten.


Ferdigheter

Tar del i å identifisere, planlegge, iverksette, begrunne og evaluere anestesisykepleie på bakgrunn av teoretiske kunnskaper. 

Tar i mot pasient, monitorerer, leirer, forebygger hypotermi og deltar i andre forebyggende tiltak i forberedelse av pasienter som skal gjennomgå kirurgi.

Tar utgangspunkt i anestesipasientens opplevelse av situasjonen og kommuniserer, samhandler, informerer, veileder og støtter pasient ut fra individuelle behov med veiledning

Planlegger og administrere eget arbeid og læresituasjoner med veiledning

Dokumenterer anestesisykepleie på en forsvarlig måte

Viser manuelle ferdigheter i  sentrale anestesifaglige prosedyrer som sikring og opprettholdelse av fri luftvei, ventilasjon og venøse tilganger.

Kan delta i innledning, vedlikehold og avslutning av mindre kirurgiske inngrep i lokal, regional og generell anestesi

Anvender hygieniske prinsipper i sykepleieutøvelsen


Generell kompetanse

Er bevisst egen læringsprosess, utarbeider og anvender egne læringsmål

Oppsøker og tar initiativ til læresituasjoner

Reflekterer over egen praksis, integrerer og bruker teori i alle aspekter av fagutøvelsen

Utøver sykepleie i samsvar med yrkesetiske retningslinjer

Identifiserer etiske og juridiske problemstillinger, analysere disse og delta i etiske diskusjoner

Kjenner egne begrensninger faglig og juridisk og går ikke utover sitt kompetansenivå

Samarbeider med kollegaer og andre yrkesgrupper

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Praksis
Refleksjon

Utfyllende informasjon:
Ferdighetstrening
Simuleringsøvelser

Obligatoriske arbeidskrav:
Fagnotat i etikk og jus m/seminar
Innlevering av skriftlig konkretisering av læringsutbytte, egenvurdering ved mitt og sluttvurdering i praksisstudie.
OSCE test

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Vurderingsformer:
Det er obligatorisk tilstedeværelse i emnets kliniske praksis, 300 timer. Fravær på over 10 % kan medføre at emnet vurderes til ikke bestått. Summativ vurdering gjennomføres av 1 representant fra praksisstedet og 1 representant fra NTNU. Endelig vedtak om bestått/ikke bestått fattes av NTNU.

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Studenter som får ikke-bestått resultat i første veiledet praksis, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk sykepleie (MKLINSYK)

Kursmateriell

Hovind, I. L. (red). (2011). Anestesisykepleie. Oslo: Akribe. 581 s
Butterworth, J. F., Wasnick, J. D., Mackey, D., Morgan, G. E. & Mikhail, M. S. (2013). Morgan & Mikhail's clinical anesthesiology. New York: McGraw-Hill Medical. XIII, 1366 s. 
Fullstendig litteraturliste i utdanningsplan.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Evaluert praksis 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.