MAL4104 - Valgfri metode, kvalitativ

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjekt og Rapport
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Kvalitative metoder, f.eks hermeneutik, fenomenologi, fenomenografi, grounded theory og innholdsanalyse

Datainnsamlingsmetoder, f.eks intervju, observasjon

Prosjektskisse

Læringsutbytte

Kunnskap

- har inngående kunnskap om ulike kvalitative metoder med hensyn til hensikt, datainnsamlings- og analysemetoder
- har inngående kunnskap om troverdighet i kvalitativ forskning

Ferdigheter

- formulerer og analyserer problemstillinger innen kvalitativ metode
- gjennomfører og kritisk gransker kvalitativt forskningsintervju
- analyserer og tolker kvalitative data
- beskriver og forklarer troverdighet i kvalitative studier
- utarbeider en prosjektskisse for et forskningsprosjekt

Generell kompetanse

- ritisk gransker og kommuniserer faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor kvalitativ forskning

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Seminar

Obligatoriske arbeidskrav:
Deltagelse i seminarer gjennom hele perioden
Studieoppgaver i gruppe
Individuell-/Gruppeveiledning

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Vurderingsformer:
Utvikle prosjektskisse.Omfang 2500 ord +/- 10%.

Utfyllende om utsatt eksamen:
Ny eksamen i henhold til eksamensplanen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk sykepleie (MKLINSYK)

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjekt og Rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
04.12.2017

Innlevering
15.12.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.