course-details-portlet

LYFT3003 - Innovasjon og entreprenørskap

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Dette kurset gir et fundament for å jobbe med innovasjon og produktutvikling. Kurset tar utgangspunkt i en rekke grunnleggende innovasjons- og produktutviklingsverktøy. Sentralt i kurset er innsikt i kundens/brukerens behov. Faglige temaer er avdekking av behov, kreative prosesser, forretningsmodeller, forankring, kommunikasjon, innovasjonsteam, ildsjelens betydning, scenarioteknikk, konseptutvikling, morfologi og produktutforming. Kurset gir grunnlag for å kunne utvikle undervisning tilpasset ulike grupper fra trinn 8-13, som knyttes til relevante læreplanmål.

Læringsutbytte

KUNNSKAP - Studenten skal ha kunnskap om og oversikt over: Innovasjon og grunnleggende innovasjonsverktøy. Konsept- og produktutviklings-prosesser og metoder. Relevante læreplaner som kan sees i sammenheng med emnet; Innovasjon og entreprenørskap, på trinn 8-13 FERDIGHETER - Studenten skal kunne: Avdekke og tolke kundebehov og omsette disse ved hjelp av kreative verktøy til forretningsmodeller. Kritisk, kreativt og systematisk utvikle innovative og smarte løsninger for å kunne realisere forretningsmodeller og dekke kundebehov. Gjennomføre, presentere og evaluere et helhetlig innovasjonsprosjekt i samarbeid med andre. Videreformidle relevant teori innenfor innovasjon og produktutvikling samt sammenhengen mellom teori og praksis. Planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere undervisning for ulike grupper i innovasjon og entreprenørskap. Utvikle, gjennomføre og evaluere samarbeid med eksterne relevante aktører og kjenne til ulike måter å bruke eksterne læringsarenaer på. GENERELL KOMPETANSE - Studenten kan: Legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen. Formidle fagstoff skriftlig og muntlig og ved hjelp av digitale verktøy. Anvende sine yrkesfaglige, yrkesdidaktiske og teknologiske kunnskaper.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstudium, gruppearbeid og en gjennomgående prosjektoppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80 % fremmøte i undervisning
  • Obligatoriske delinnleveringer av prosjektoppgave
  • Deltakelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Krav til 80% fremmøte til undervisning.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved aktuelt studieprogram ved NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Angis ved semesterstart. Forelesningsnotater

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
YFLF2003 12.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Entreprenørskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU