LYFH2004 - Mennesker i ulike livsfaser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

•Psykiske lidelser
•Barn og helse
•Helse i alderdommen
•Kriser og kriseteorier

Læringsutbytte

Forventet læringsutbytte i forhold til kunnskap:
• har kunnskap om psykiske lidelser
• har kunnskap om helse i ulike livsfaser med hovedvekt på barn og eldre
• har kunnskap om kriser og kriseteorier

Forventet læringsutbytte i forhold til ferdigheter:
• kan ta i bruk og beskrive kunnskaper om psykiske lidelser
• kan kartlegge og anvende kunnskaper om helse i ulike livsfaser med hovedvekt på barn og eldre
• kan ta i bruk og beskrive kunnskaper om krise og kriseteorier i ulike situasjoner
• kan anvende yrkesdidaktiske prinsipper i emnets fagområde

Forventet læringsutbytte i forhold til generell kompetanse:
• kan formidle sentralt fagstoff i emnet, både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
• kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis knyttet til mennesker i ulike livsfaser

Læringsformer og aktiviteter

•Forelesninger
•Gruppearbeid
•Refleksjonsøvelser
•4 skriftlige arbeidskrav (nærmere beskrivelse i Blackboard)

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav ifølge emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)
Yrkesfaglærerutdanning (YFLHS)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Yrkesfaglærerutdanningen, HO, i Trondheim.

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
05.06.2018

Innlevering
08.06.2018

Sommer UTS Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.