LVUT8110 - Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 (1-7) emne 2 KFK

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100 HJELPEMIDD

Faglig innhold

Formålet med emnet er å videreutvikle læreres kompetanse i og forståelse for lesing og skriving som grunnleggende ferdighet, med særlig fokus på den andre lese- og skriveopplæringa på mellomtrinnet. Gjennom forelesninger, skriving av refleksjonstekster og fagtekster, gruppearbeid og individuelt arbeid vil studentene oppnå bred kompetanse på området. Det faglige innholdet vil bestå av en videreutvikling av kunnskap om lesing og skriving, lese- og skrivestrategier, kartlegging og vurdering av lese- og skrivekompetanse samt grunnleggende tekstkunnskap knyttet til mellomtrinnet. Kurset vil være praksisrettet og klasseromsnært, og utprøving av nye arbeidsmåter på egen skole vil være sentralt.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
o har kunnskap om lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter på mellomtrinnet
o har kunnskap om ulike strategier i ulike faser i lese- og skriveprosesser
o har kunnskap om lesing og skriving i læreplanene i alle fag
o har kunnskap om kartlegging og læringsfremmende vurdering av lese- og skrivekompetanse
o har kunnskap om arbeidsmåter i arbeid med ulike typer tekster i klasserommet
o har kunnskap om lesing og skriving i det flerspråklige klasserommet

Ferdigheter
Studenten
o kan planlegge undervisning som skal utvikle elevenes lese- og skrivekompetanse, også med IKT som verktøy
o kan lede læringsfellesskap som utvikler elevenes språklige ferdigheter
o kan legge til rette for en undervisning som utvikler elevenes lese- og skrivestrategier
o kan vurdere elevenes læringsprosesser og gi læringsfremmende veiledning

Generell kompetanse
Studenten
o kan kople teori om lese- og skrivekompetanse til egen undervisningspraksis
o kan bidra i utviklingsarbeid på egen skole når det gjelder lesing og skriving som grunnleggende ferdighet

Læringsformer og aktiviteter

Studiet er nettbasert med samlinger. Mellom samlingene brukes digital læringsplattform aktivt, blant annet til innlevering av skriftlige arbeider, veiledning fra faglærere og kommunikasjon mellom studenter. På samlingene vil undervisningen inkludere studentframlegg, erfaringsdeling, forelesninger og verkstedpregede arbeidsformer. Gjennom hele studiet står studentenes egen skriving og refleksjon rundt sammenhengen mellom teori og praksiserfaringer sentralt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
• deltagelse i ett gruppearbeid med tilhørende muntlig fremlegg på samling
• to individuelle skriftlige fagtekster
• to refleksjonstekster
• deltagelse i digitalt diskusjonsforum

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Individuell mappeeksamen som inneholder to skriftlige arbeider og refleksjoner knyttet til både skriftlige og muntlige bidrag. Se obligatoriske arbeidskrav.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK15SP)
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK30SP)
Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet for 1. til 7. trinn - videreutdanning for lærere (FJLESKVUÅ)

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole

Det vises til enhver tid gjeldende opptaksprosedyrer gitt av oppdragsgiver.
Emnets studentkapasitet følger av avtale med oppdragsgiver eller tilsvarende.

Kursmateriell

Pensumlistene er veiledende.
Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.
Blikstad-Balas, M. (2015). NKUL Plenum - Hva skal til for å lykkes med digital teknologi i skolen? [Videoklipp]. Lastet ned fra https://www.youtube.com/watch?v=EPllnlmJi6s&list=PLUHTGp7T4ZnoRSTSO7gu27o 60yU0jLuT&index=10.
Blikstad-Balas, M. (2016). Literacy i skolen Oslo: Universitetsforlaget
Frost, J. og Refsahl, V. (2014). Den intensive leseopplæringen - dialog og mestring når lesingen har låst seg. Oslo: Cappelen Damm. Kap. 1-4, 6 og 10 er obligatorisk.
Håland, A. (2016) Skrivedidaktikk Oslo: Universitetsforlaget
Kringstad, T. og Kvithyld, T. (2013). Fem prinsipper for god skriveopplæring. Hentes fra: http://www.skrivesenteret.no/uploads/files/PDF/5prinsipp_Kringstad_Kvithyld.pdf
Kringstad, T., Kvithyld, T. og Melby, G. (2014) Gode skrivestrategier. På mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Oslo: Cappelen Akademisk.
Kverndokken, K. (red.). (2015). 101 måter å fremme muntlige ferdigheter på – om muntlig kompetanse og muntlighetsdidaktikk. Bergen: Fagbokforlaget. Del 1 er obligatorisk.
Kvistad, Anne H. og Smemo, J. (2015). Den gode skriveoppgaven? i Otnes, H. (red). Å invitere elever til skriving Bergen: Fagbokforlaget. Blir lagt ut på it’s learning.
Kvithyld, T og Aasen, A. J. (2011). Fem teser om funksjonell respons på elevtekster. Hentes fra: http://www.skrivesenteret.no/uploads/files/Trygve_Kvithyld_Arne_Johannes_Aasen1.pdf
Maagerø, E. og Tønnesen, E. S. (2015). Å lese i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget
Roe, A. (2014). Lesedidaktikk: etter den første leseopplæringen (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
Selj, E. og Ryen, E. (red.). (2008) Med språklige minoriteter i klassen Oslo: Cappelen Damm akademisk
Kap. 5. Alver, V og Selj, E. Å lese fagtekster på andrespråket
Kap. 6. Selj, E. Skriving når norsk er andrespråk
Artikler og enkeltkapitler kan komme i tillegg.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Mappevurdering 100/100 HJELPEMIDD
Vår ORD Mappevurdering 100/100 HJELPEMIDD
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.