LVUT8109 - Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 (1-7) emne 1 KFK

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Formålet med kurset er å øke læreres kompetanse i og forståelse for lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter, med særlig fokus på begynneropplæring. Gjennom forelesninger, skriving av refleksjonstekster og fagtekster, gruppearbeid og individuelt arbeid vil studentene oppnå bred kompetanse på området. Det faglige innholdet vil bestå av innføring i grunnleggende teorier om begynneropplæring i lesing og skriving, lese- og skrivestrategier på 1.-4. trinn, kartlegging og vurdering av lese- og skrivekompetanse, samt grunnleggende tekstkunnskap knyttet til småtrinnet. Utvikling av barns metaspråklige bevissthet gjennom språklek, poesi og fortellinger er også en del av emnet. Kurset vil være praksisrettet og klasseromsnært, og utprøving av nye arbeidsmåter på egen skole vil være sentralt.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
o har kunnskap om begynneropplæring i lesing og skriving
o har kunnskap om veiledet lesing og skriving
o har kunnskap om lese- og skrivestrategier på småtrinnet
o har kunnskap om kartlegging og vurdering av lese- og skriveutvikling
o har kunnskap om arbeidsmåter i arbeid med ulike typer tekster i klasserommet

Ferdigheter
Studenten
o kan planlegge undervisning som utvikler elevenes lese- og skrivekompetanse, også med IKT som verktøy
o kan vurdere elevenes læringsprosesser og gi læringsfremmende veiledning
o kan reflektere over hvor egnede ulike læremidler er for den undervisningen de ønsker å gjennomføre

Generell kompetanse
Studenten
o Kan kople teori om lese- og skriveopplæring og lese- og skriveutvikling til egen undervisningspraksis
o Har en utvidet tekstforståelse og kan lede læringsprosesser der lesing, skriving og samtale om tekster står sentralt.
o Kan bidra i utviklingsarbeid på egen skole når det gjelder begynneropplæring i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet

Læringsformer og aktiviteter

Studiet er nettbasert med samlinger. Mellom samlingene brukes digital læringsplattform aktivt, blant annet til innlevering av skriftlige arbeider, veiledning fra faglærere og kommunikasjon mellom studenter. På samlingene vil undervisningen inkludere studentframlegg, erfaringsdeling, forelesninger og verkstedpregede arbeidsformer. Gjennom hele studiet står studentenes egen skriving og refleksjon rundt sammenhengen mellom teori og praksiserfaringer sentralt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
• deltagelse i ett gruppearbeid med tilhørende muntlig fremlegg på samling
• to individuelle skriftlige fagtekster
• to refleksjonstekster
• deltagelse i digitalt diskusjonsforum

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Individuell mappeeksamen som inneholder to skriftlige arbeider og refleksjoner knyttet til både skriftlige og muntlige bidrag. Se obligatoriske arbeidskrav.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK15SP)
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK30SP)
Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet for 1. til 7. trinn - videreutdanning for lærere (FJLESKVUÅ)

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole

Det vises til enhver tid gjeldende opptaksprosedyrer gitt av oppdragsgiver.
Emnets studentkapasitet følger av avtale med oppdragsgiver eller tilsvarende.

Kursmateriell

Pensumlistene er veiledende.
Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Bøyesen, L. Kartlegging og utredning av flerspråklige elever Tilgjengelig herfra: http://nafo.hioa.no/wp-content/uploads/2015/03/Kartlegging-og-utredning-av-flerspr%C3%A5klige-elever.-B%C3%B8yesen.pdf (16 s)

Dale, A. E., Gabrielsen, N., Skaathun, A. (2015). Når skriftspråket blir utfordrende. Utvikling, kartlegging og tiltak på begynnertrinnene.Tilgjengelig herfra: http://lesesenteret.uis.no/boeker-hefter-og-materiell/boeker-og-hefter/naar-skriftspraaket-blir-utfordrende-article104748-12686.html (92 s)

Håland, A. (red.). (2005). Leik og læring: grunnleggjande lese- og skriveopplæring på 1. trinn. Stavanger: Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Universitetet i Stavanger. (50 s)

Klæboe, G., Sjøhelle, D. K. (2013). Veiledet lesing og skriving i begynneropplæringen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (184 s)

Lundberg, I., Herrlin, K. (2008). God leseutvikling: kartlegging og øvelser. Oslo: Cappelen akademisk forlag. s. 6-74 (68 s)

Lundetræ, K., Tønnessen, F. E. (red.). (2014). Å lykkes med lesing: tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. Oslo: Gyldendal akademisk forlag (280 s)

Nordberg, H. (2001). Når bilde og tekst forteller sammen - et bildebokterapeutisk innspill. I N. Goga I. Mjør (red.), Møte mellom ord og bilde: ein antologi om bildebøker (s. 52-72). Bergen: Fagbokforlaget. (20 s)

Riley, J., Reedy, D. (2005). Developing young children´s thinking through learning to write argument. Journal of Early Childhood Literacy, 5(1), 29-51.Tilgjengelig fra: http://www.skrivesenteret.no/uploads/files/PDF/Journal_of_Early_Childhood_Literacy-2005-Riley-29-51(1).pdf (24 s)

Selj, E., Ryen, E. (red.). (2008) Med språklige minoriteter i klassen Oslo: Cappelen Damm akademisk

Kap. 1. Selj, E. Minoritetselevene, språket og skolen (30 s)

Kap. 4. Hauge, A.M. Grunnleggende lese- og skriveopplæring i en tospråklig situasjon (16 s)

Smidt, J. Solheim, R., Aasen, A.J. (red). (2011). På sporet av god skriveopplæring - ei bok for lærere i alle fag. Trondheim: Tapir akademisk forlag. Del 1 (35 s)

Solheim, R. (2010). Frå tankekart til tekst. Om bruk av og frigjering frå mønster og modellar i skriveopplæringa. I G. Vatn, I. Folkvord og J. Smidt (red.). Skriving i kunnskapssamfunnet. Trondheim: Tapir akademisk forlag, s. 61-74 (14 s)

Traavik, H., Alver, V.R. (2008). Skrive- og lesestart. Skriftspråksutvikling i småskolealderen. Bergen: Fagbokforlaget Kap. 1-7 (82 s)

Noen artikler kan komme i tillegg og vil i så fall bli presentert på kurset.

Anbefalt litteratur:

Lundetræ, K., Refsahl, V., Hekland, E., Strand-Andersen, A. H., Thurmann-Moe (2016) Helordslesing ikke veien å gå for svake lesere. Utdanningsnytt. (11 s)Finnes her: https://www.utdanningsnytt.no/debatt/2016/mars/helordslesing-ikke-veien-a-ga-for-svake-lesere/   

Myran, I.H. (2014) Oppdagende skriving - en vei inn i lesingenTilgjengelig herfra: http://utdanningsforskning.no/artikler/oppdagende-skriving--en-vei-inn-i-lesingen/ 14 s.

Palm, K Ryen, E. (2014). Vurdering av andrespråksinnlærere - en utfordring i skolen. Acta Didactica Norge, 8(1). (17 s.)Tilgjengelig herfra: https://journals.uio.no/index.php/adno/article/view/1099/978   

Senter for IKT i opplæringen (2015). Hensiktsmessig bruk av IKT i klasserommet - en veileder. Kan lastes ned på: https://iktsenteret.no/sites/iktsenteret.no/files/attachments/veileder_hensiktsmessig_bruk_bm_lav.pdf

Senter for IKT i opplæringen (2013). Veileder for klasseledelse i teknologirike omgivelserKan lastes ned på: https://iktipraksis.iktsenteret.no/sites/default/files/bloggvedlegg/klasseledelse_digitalemedier_bm_web.pdf

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering
06.12.2017

Innlevering
18.12.2017

Vår UTS Mappevurdering 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.