course-details-portlet

LVUT8084 - Engelsk 1 (5-10) emne 2 KFK

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 40/100
Mappevurdering 60/100

Faglig innhold

Engelsk 1 for 5-10 emne 2 gir opplæring i engelsk språk, litteratur, kultur og språkopplæring på mellomtrinn og ungdomstrinn. Emnet er inndelt i tre områder:
- Arbeid med litteratur og kulturkunnskap
- Videre arbeid med grunnleggende ferdigheter på mellom- og ungdomstrinnet
- Kunnskap om språk
Pensumlisten inneholder en rekke ulike sjangere og tekster for å bedre studentenes samfunns-, kultur- og språkforståelse. Vi vil bruke god tid på hver tekst for å utvikle studentenes leseferdigheter, samt forståelse av ord, språkbruk, sjanger, uttrykk og fortellerteknikker. Undervisningen i engelsk språk vil spesielt ta for seg engelsk grammatikk. Kurset innebærer også arbeid med det gjeldende nasjonale læreplanverket.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten har
- kunnskap om ordtilfanget og språkets grammatiske struktur samt innsikt i kulturelle konvensjoner for språkbruk
- kunnskap om barn og unges språklæring i et andrespråksperspektiv, samt relevante språklæringsteorier, strategier, og metoder som fremmer språkutvikling
- kjennskap til læreplan for engelskfaget i skolen og forholdet til det europeiske rammeverket for språk
- kjennskap til ulike læremidler, kartleggingsverktøy, vurderingsverktøy og vurderingsformer som kan brukes i språkopplæringen
- kunnskap om samfunnsliv, historie og kulturuttrykk fra den engelsktalende verden, inkludert urfolk og interkulturell læring
- kunnskap om litterære tekster, både skriftlige, visuelle og muntlige, og deres sentrale kjennetegn
- kunnskap om normer for akademisk tekstproduksjon, ansvarlig kildebruk og personvern

Ferdigheter
Studenten kan
- bruke engelsk sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig, og være en god språkmodell for elevene
- planlegge, gjennomføre og vurdere kritisk undervisning ut fra nasjonale retningslinjer, samt legge til rette for videreutvikling av de grunnleggende ferdighetene for alle elevene i målgruppa
- tilpasse undervisningen ved å ta i bruk varierte læringsaktiviteter og metoder
- anvende fagkunnskapen didaktisk og reflektert i henhold til gjeldende læreplan for grunnskolen og kritisk vurdere egen undervisning
- legge til rette for elevers arbeid med skriftlige engelskspråklige tekster og utforskning av levesett og kulturuttrykk i den engelsktalende verden sett i relasjon til egen kultur, med hovedvekt på skriftlige tekster for ungdom
- veilede elever i deres språkutvikling gjennom å gjøre dem bevisst på hvordan språket er bygd opp
- legge til rette for elevmedvirkning i utformingen av læringsarbeidet

Generell kompetanse
Studenten kan
- formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen
- reflektere over egen læring og praksis, samt vedlikeholde sin egen språklige, litterære, kulturelle og didaktiske kompetanse.
- arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge for elevers læring og utvikling i engelskfaget

Læringsformer og aktiviteter

Studiet er samlingsbasert og går over ett semester. Underveis i studiet er det lagt inn obligatoriske arbeidskrav - både skriftlige, muntlige og digitale. Arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Det forutsettes at studentene tilegner seg lærestoff gjennom selvstudium utenom de organiserte samlingene, gjennom arbeid i grupper og gjennom den digitale læringsplattformen.
Engelsk er undervisnings- og kommunikasjonsspråk. Det forventes at studentene bruker språket aktivt i undervisning og i skriftlig og muntlig kommunikasjon med medstudenter og faglærere. Videre forventes det at studentene forbereder seg til planlagt undervisning.
Studentene skal i løpet av studiet samle innleveringsoppgavene sine i en mappe​. Gjennom prosess- og produktorientert arbeid med tekstene og egenvurdering av disse, samt framføringer og aktiv deltaking i undervisningen, sikres studenten både medvirkning og veiledning i sin studieprogresjon. Mappen gis samlet individuell karakter A-F. Emnet har også en individuell muntlig eksamen med karakter A-F. Samlet karakter for emnet består av karakterene på muntlig eksamen og mappen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Studiet har følgende obligatoriske krav:
- 1 muntlig presentasjon
- 3 innleveringsoppgaver
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. gjeldende studieforskrift ved NTNU.
Karakteren i emnet fastsettes på grunnlag av to vurderingsdeler.
Del 1: Individuell muntlig eksamen. Krav til omfang og innhold i eksamen vil fremgå i eget skriv. Eksamen har forberedelsesdel.
Del 2: Individuell mappe. Krav til omfang og innhold i mappa vil fremgå i eget skriv.
Begge delene må være bestått for å få samlet bestått karakter i emnet.
Delvurderinger kan tas opp enkeltvis.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Engelsk for 5. til 10. trinn - videreutdanning for lærere (FJENG3VUÅ)
KOMPiS Engelsk 1, 5.-10. trinn (KENG1-5-10)
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK30SP)

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole. Det vises til enhver tid gjeldende opptaksprosedyrer gitt av oppdragsgiver. Emnets studentkapasitet følger av avtale med oppdragsgiver eller tilsvarende.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet vurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappevurdering 60/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU