course-details-portlet

LMN54005 - Historiske og teoretiske innfallsvinkler til norskfaget (5-10)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre ALLE

Faglig innhold

Norskfaget og den forskende læreren
- Grunnleggende teorier om språk og tekst
- Språk, litteratur og kulturer i endring
- Muntlig kommunikasjon og muntlig kompetanse i norskfaget

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten
- har inngående kunnskap om en vitenskapelig tilnærming til norskfaget og norskdidaktikken
- har historisk kunnskap om norskfaget i skolen
- har inngående kunnskap om faglige problemstillinger innenfor norskfagets ulike hovedområder og grunnleggende trekk ved fagets dannings- og kulturmålsettinger
- har inngående kunnskap om sentrale teorier om tekst og diskurs, språk og kommunikasjon, identitet og danning
- har inngående kunnskap om muntlig kommunikasjon og utvikling av muntlig kompetanse

Ferdigheter
Kandidaten
- kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor norskdidaktikkens ulike områder og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
- kan vurdere og ta i bruk innsikter fra språk- og litteraturvitenskap i ulike norskdidaktiske sammenhenger

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan plassere aktuell norskdidaktisk forskning i en teoretisk og faghistorisk sammenheng, som grunnlag for kritisk refleksjon og utvikling av egen fagposisjon
- kan ta i bruk faglig og didaktisk kunnskap i analyser av relevante problemstillinger i skolen

Læringsformer og aktiviteter

Studiet organiseres i seminaruker. Hver samling går over fire dager og dekker sentrale norskdidaktiske tema (se punktene under emneinnhold). Fordelingen av seminaruker oppgis før semesterstart. Mellom seminarukene legges det opp til selvstudier, arbeid med ulike oppdrag og deltagelse i nettklasserom.

Arbeidsformene i masterstudiet veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver (individuelt og i gruppe), diskusjoner og muntlige og skriftlige studentpresentasjoner.

Tekstseminarer, diskusjoner og annen faglig samhandling er viktige arbeids- og læringsformer, og det forventes at alle studenter bidrar aktivt her. Slike aktiviteter danner også grunnlag for tilegning av fag og fagutøving, og det er derfor viktig å delta i undervisningen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
Faglig refleksjonslogg eller tilsvarende etter hver samling
Deltakelse i tekstseminar og minst ett framlegg

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen:
Faglig essay
(Se studieplanen for føringer mht. valg av målform)

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Norskdidaktikk 5.-10. trinn (LTMAGNO5)

Kursmateriell

Kjernepensum kunngjøres på instituttets nettsider før studiestart. Noen tekster kommer i tillegg og blir spesifisert i forkant av den enkelte samling.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DID3601 5.0
DID3602 2.5
MGLU4201 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 ALLE

Utlevering 06.12.2019

Innlevering 20.12.2019

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 100/100 ALLE

Utlevering 27.04.2020

Innlevering 11.05.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU