LMM54005 - Aktuelle temaer knyttet til matematikkundervisning (5-10)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 5 dager ALLE

Faglig innhold

Emnet gir en dypere innsikt i fagdidaktisk teori innen seks hovedområder: - affektive aspekter ved matematikk og matematikkundervisning -læreres undervisningskunnskap i matematikk - inkluderende matematikkundervisning - vurdering for læring i matematikk - matematikk som problemløsende virksomhet Studenten vil ved hjelp av lesing og bearbeiding av teori utvikle sin evne til å gjøre begrunnede valg for sin matematikkundervisning, samt videreutvikle sin kompetanse i å observere og analysere læring og undervisning av matematikk i praksisfeltet.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
o har avansert kunnskap om sentrale teorier innen affektive aspekter ved matematikkfaget, herunder elevers og læreres forestillinger om og holdninger til matematikk som vitenskapsdisiplin og undervisningsfag
o har avansert kunnskap om sentrale teorier innen undervisningskunnskap i matematikk o har avansert kunnskap om inkluderende matematikkundervisning, herunder differensiering og flerkulturelle aspekter ved læring og undervisning i matematikk
o har avansert kunnskap om sentrale teorier for vurdering for læring i matematikk
o har inngående kunnskap om matematikk som resonnerende, undersøkende og problemløsende virksomhet

Ferdigheter
Kandidaten
o Kan diskutere og forholde seg kritisk til relevant faglitteratur, og analysere datamateriale i lys av matematikkdidaktisk teori
o kan analysere og bruke læremidler og matematikkoppgaver i lys av inkluderende matematikkundervisning
o kan drøfte og analysere undervisningsaktiviteter og elevarbeid i matematikk med utgangspunkt i teori om formativ vurdering

Generell kompetanse
Kandidaten
o kan identifisere og reflektere omkring sammenhenger mellom matematikkdidaktisk teori og læring og undervisning av matematikk i skolen
o kan presentere resultater og analyser fra en teoriforankret, empirisk basert undersøkelse gjennomført i matematikklasserommet

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen organiseres i seminaruker. Fordelingen av seminaruker oppgis ved semesterstart. Mellom seminarukene legges det opp til litteraturstudier, oppgaver, praksis i skolen, samt kontakt gjennom nettklasserom. Arbeidsformene veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver (individuelt og i gruppe), diskusjoner, samt muntlige og skriftlige studentpresentasjoner.

Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling er en viktig arbeids- og læringsform, og det forventes at alle studentene bidrar aktivt i slike aktiviteter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
- Emnet inneholder et obligatorisk arbeidsoppdrag, basert på empiriske undersøkelser utført med elever. Resultatene presenteres i et muntlig framlegg.
- Mellom samlingene vil det bli gitt ulike typer oppgaver til innlevering. Minimum fire av disse må være godkjent.
- I emnet skal det skrives en obligatorisk leselogg

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Vurderingen i emnet er basert på en individuell skriftlig hjemmeeksamen.
Alle hjelpemidler tillatt.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Matematikkdidaktikk 5.-10. trinn (LTMAGMA5) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved master i matematikkdidaktikk (5-10)
Adgangsbegrensning, maks 25

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på blackboard før studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SKOLE6934 10.0 01.09.2017
SKOLE6935 2.0 01.09.2017
SKOLE6936 2.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Hjemmeeksamen 100/100 ALLE
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Utlevering
04.06.2018

Innlevering
08.06.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.