LMM54001 - Læring og undervisning av matematikk (5-10)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Dette emnet gir en dypere forståelse av teorier for læring og undervisning av matematikk og diskuterer hvilke konsekvenser slik forståelse bør ha for undervisning i matematikk. Studentene vil ved hjelp av teori og praksis utvikle sin evne til å gjøre begrunnede valg med tanke på å organisere elevers muligheter for læring av matematikk. Studentene vil videreutvikle sin kompetanse i å observere, ved hjelp av video og andre dokumentasjonsmetoder, læring og undervisning av matematikk på trinn 5-10 i praksisfeltet, og å analysere slike observasjoner.

De matematiske temaene i emnet er hovedsakelig hentet fra algebra. En vil blant annet arbeide med to ulike tilnærminger til algebra i skolematematikken: algebra som generalisert aritmetikk og algebra som generalisering av mønster. Abstrakt algebra (gruppeteori) vil være et viktig tema for å belyse det strukturelle aspektet ved algebra.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- har avansert kunnskap om ulike sentrale teorier for læring og undervisning av matematikk
- har kunnskap om ulike elementer som algebra består av og hvordan disse er knyttet til andre emner i skolematematikken
- har inngående kunnskap om sentrale aspekter ved læring og undervisning av algebra
- har inngående kunnskap om algebra som eksempel på en aksiomatisk oppbygd struktur
- har inngående kunnskap om det epistemologiske grunnlaget for sentrale tema i skolefaget matematikk

Ferdigheter
Kandidaten
- kan resonnere algebraisk i situasjoner knyttet til tallbehandling og i situasjoner knyttet til mønster i tall- og figurfølger
- kan sette seg inn i forskning innenfor aktuelle områder av matematikkdidaktikk
- kan analysere elevers algebraiske tenkning, informert av resultater publisert i forskningslitteraturen
- kan forklare hvordan den algebraiske strukturen gruppe er relevant for emner i skolematematikken
- kan planlegge, gjennomføre og analysere et undervisningsopplegg for trinn 5-10 innenfor et matematisk tema som er sentralt i emnet, med utgangspunkt i aktuell teori

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan gjennomføre en epistemologisk analyse av et emne fra skolematematikken
- kan gjøre teoriforankrede valg med tanke på organisering av elevers muligheter for læring av tema som er sentrale i emnet
- har kunnskap om relevant, nyere matematikkdidaktisk forskning i de tema som omfattes av emnet
- kan presentere resultatet av teoriforankrede, empirisk baserte undersøkelser innenfor trinn 5-10

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen organiseres i seminaruker. Fordelingen av seminaruker oppgis ved semesterstart. Mellom seminarukene legges det opp til litteraturstudier, oppgaver, praksis i skolen, samt kontakt gjennom nettklasserom.

Arbeidsformene veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver (individuelt og i gruppe), diskusjoner, samt muntlige og skriftlige studentpresentasjoner.

Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling er en viktig arbeids- og læringsform, og det forventes at alle studentene bidrar aktivt i slike aktiviteter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Individuell mappe som består av to deler: En fagtekst, og to utvalgte oppgaver basert på skriftlige innleveringer, hvorav minst én er innenfor temaet gruppeteori.
I utgangspunktet teller fagtekst 75% og de to oppgavene til sammen 25%. Endelig karakter vil bygge på en helhetsvurdering av mappa, og alle delene av mappa må være bestått for å bestå emnet.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Obligatoriske arbeidskrav:
Emnet inneholder to obligatoriske, individuelle, fagtekster, basert på empiriske undersøkelser utført med elever, og et muntlig framlegg i gruppe. Det skal også skrives en individuell leselogg knyttet til lesing av faglitteratur. I løpet av semesteret vil det bli gitt minst 6 ulike typer oppgaver til innlevering. Minimum fire av disse må være godkjent.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Matematikkdidaktikk 5.-10. trinn (LTMAGMA5)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved master i matematikkdidaktikk (5-10)
Adgangsbegrensning, maks 25

Kursmateriell

Vygotsky, L. (1978). Mind in society. London: Harvard University Press.
Artikler/enkeltkapitler vil komme i tillegg.

Pensumlistene er veiledende. Endelig pensumliste legges ut på blackboard før studiestart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering
22.12.2017

Innlevering
05.01.2018

Vår UTS Mappevurdering 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.