LMM14002 - Læring og undervisning av matematikk (1-7)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Dette emnet gir en dypere forståelse av teorier for læring og undervisning av matematikk og diskuterer hvilke konsekvenser slik forståelse bør ha for undervisning i matematikk. Studentene vil ved hjelp av teori og praksis utvikle sin evne til å gjøre begrunnede valg med tanke på å organisere elevers muligheter for læring av matematikk. Studentene vil videreutvikle sin kompetanse i å observere, ved hjelp av video og andre dokumentasjonsmetoder, læring og undervisning av matematikk på trinn 1-7 i praksisfeltet, og å analysere slike observasjoner.

De matematiske temaene i dette emnet er hovedsakelig hentet fra algebra. algebra som generalisert aritmetikk og algebra som generalisering av mønster. Abstrakt algebra (gruppeteori) vil være et viktig tema for å belyse det strukturelle aspektet ved algebra.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- har avansert kunnskap om ulike sentrale teorier for læring og undervisning av matematikk
- har kunnskap om ulike elementer som algebra består av og hvordan disse er knyttet til andre emner i skolematematikken
- har inngående kunnskap om sentrale aspekter ved læring og undervisning av algebra
- har inngående kunnskap om algebra som eksempel på en aksiomatisk oppbygd struktur
- har inngående kunnskap om det epistemologiske grunnlaget for sentrale tema i skolefaget matematikk

Ferdigheter
Kandidaten
- kan resonnere algebraisk i situasjoner knyttet til tallbehandling og i situasjoner knyttet til mønster i tall- og figurfølger
- kan sette seg inn i forskning innenfor aktuelle områder av matematikkdidaktikk
- kan analysere elevers algebraiske tenkning, informert av resultater publisert i forskningslitteraturen
- kan forklare hvordan den algebraiske strukturen gruppe er relevant for emner i skolematematikken
- kan planlegge, gjennomføre og analysere et undervisningsopplegg for trinn 1-7 innenfor et matematisk tema som er sentralt i emnet, med utgangspunkt i aktuell teori

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan gjennomføre en epistemologisk analyse av et emne fra skolematematikken
- kan gjøre teoriforankrede valg med tanke på organisering av elevers muligheter for læring av tema som er sentrale i emnet
- har kunnskap om relevant, nyere matematikkdidaktisk forskning i de tema som omfattes av emnet
- kan presentere resultatet av teoriforankrede, empirisk baserte undersøkelser innenfor trinn 1-7

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen organiseres i seminaruker. Fordelingen av seminaruker oppgis ved semesterstart. Mellom seminarukene legges det opp til litteraturstudier, oppgaver, praksis i skolen, samt kontakt gjennom nettklasserom

Arbeidsformene veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver (individuelt og i gruppe), diskusjoner, samt muntlige og skriftlige studentpresentasjoner.

Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling er en viktig arbeids- og læringsform, og det forventes at alle studentene bidrar aktivt i slike aktiviteter. Det er derfor viktig å delta i undervisningen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Individuell mappe som består av to deler: En fagtekst, og to utvalgte oppgaver basert på skriftlige innleveringer, hvorav minst én er innenfor temaet gruppeteori.
I utgangspunktet teller fagtekst 75% og de to oppgavene til sammen 25%. Endelig karakter vil bygge på en helhetsvurdering av mappa, og alle delene av mappa må være bestått for å bestå emnet.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Obligatoriske arbeidskrav
Emnet inneholder to obligatoriske, individuelle, fagtekster, basert på empiriske undersøkelser utført med elever, og et muntlig framlegg i gruppe. Det skal også skrives en individuell leselogg knyttet til lesing av faglitteratur. I løpet av semesteret vil det bli gitt minst 6 ulike typer oppgaver til innlevering. Minimum fire av disse må være godkjent.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.


Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Matematikkdidaktikk 1.-7. trinn (LTMAGMA1)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved master i matematikkdidaktikk (1-7)
Adgangsbegrensning, maks 25

Kursmateriell

Vygotsky, L. (1978). Mind in society. London: Harvard University Press.

Artikler/enkeltkapitler vil komme i tillegg.

Pensumlistene er veiledende. Endelig pensumliste legges ut på blackboard før studiestart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering
22.12.2017

Innlevering
05.01.2018

Vår UTS Mappevurdering 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.