LGU54029 - IKT og læring (5-10)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 ALLE

Faglig innhold

IKT og læring i grunnskolelærarutdanningen har tre emneområder:
1. IKT-pedagogikk - Hvordan kan IKT-verktøy brukes pedagogisk
2. Ulike pedagogiske IKT-verktøy og sosiale medier
3. Fagdidaktikk og bredde - hvordan kan kunnskap om pedagogisk IKT
komme til nytte i alle fag?

IKT og læring omfatter all pedagogisk bruk av IKT i undervisningsøyemed. Dette faget vil ha en systematisk tilnærming til ulike typer IKT og ulike pedagogiske muligheter, men også berøre områder som etikk og elevkunnskap (hvordan bruker elever IKT og sosiale medier i det dagligdagse) og svare på spørsmål om Hvordan skiller pedagogisk IKT-bruk seg fra mer dagligdags bruk av IKT?, når og hvorfor er det hensiktsmessig med IKT-basert undervisning, klasseledelse i teknologirike omgivelser, i tillegg til mye praksis og kreativ omgang med nettbrett, sosiale medier, spill, programmering, kortfilmer etc. Undervisningen vil være variert, med flere ulike gjesteforelesere som gjennomfører egne opplegg, samt prosjekt- og gruppearbeid.

Læringsutbytte

KUNNSKAP
Studenten
- får kunnskap om hvordan IKT-kunnskap kan gjøres til en del av alle skolefag
- får kunnskap om klasseledelse i teknologi-rike omgivelser
- får kunnskap om når og hvorfor det er hensiktsmessig med IKT-basert undervisning
- får kunnskap om elevaktiv læring ift. IKT
- får kunnskap om ulike dataspill - bevissthet, muligheter og utfordringer
- får basiskunnskap om ulike fysiske ikt-teknologier, herunder mobil, nettbrett, ulike typer PC-er, smartboard, office/Google-sky-tjenester
- får kunnskap om ulike dimensjoner ved sosiale medier ift. læring og trygg bruk
- får kunnskap om å gjøre enkel, datastøttet datainnsamling for vurdering
- får kunnskap om etiske teorier og bruken av disse vedrørende aktuelle problemstillinger i faget
- får kunnskap om misbruk og uønsket atferd av IKT (mobbing på nett)
- får kunnskap om multitasking og delt oppmerksomhet
- får kunnskap om personvern og datasikkerhet

FERDIGHETER
Studenten
- kan planlegge, gjennomføre og vurdere IKT-undervisning på en selvstendig og faglig gjennomtenkt måte
- skal kunne forstå og diskutere hvem som legger premissene for teknologisk utvikling og hvorfor det er viktig at skoleverk og lærere kan bruke denne typen teknologi i læringsøyemed
- kan bruke ulike IKT-teknologier til varierte, elevaktive og engasjerande arbeidsmåter
- kan bruke IKT til utforsking, sammenligning og kritisk og analytisk arbeid i undervisning og læring
- kan samarbeide med andre lærere, elever og hjemmet om faglige muligheter og problemstillinger
- kan reflektere kritisk over innholdet i faget og over verdimålsettingene for faget og over forholdet mellom fag, undervisning og egen utvikling i yrkesutøving
- kan bruke digitale læremidler på en kritisk og pedagogisk måte i undervisninga

GENERELL KOMPETANSE
Studenten
- har yrkesetisk kompetanse og kan se denne uavhengig av trender og farsotter på feltet
- kan legge til rette for samarbeid mellom hjemmet, skolen og lokalmiljøet
- viser faglig engasjement i spørsmål pedagogisk bruk av IKT, spill og/eller sosiale medier

Læringsformer og aktiviteter

Det legges opp til variert undervisning, med flere ulike gjesteforelesere som gjennomfører egne opplegg samt prosjekt- og gruppearbeid.
Aktiviteter i undervisningen vil være:
- Diskusjon av faglitteratur og didaktikk
- Utprøving og jobbing med case
- Erfaringsutveksling
- Problem-basert læring

Arbeidsformene og erfaringene gjennom kurset vil bli vurdert gjennom produksjon av jevnlige, korte, rapporter.

Prosjekt - studentene velger seg selv et prosjektarbeid som de vil fordype seg i, og som de skal vurdere ift. læringsutbytte for elever i en praksissituasjon.
Studentene vil bli vurdert på egne rapporter samt prosjektarbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
6 korte rapporter om gjennomgåtte emner leveres i eget, digitalt format.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Vurdering:
En individuell prosjektoppgave med tilhørende essay. Studentene får veiledning.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 5-10 (LTGLU5-10)
Grunnskolelærerutdanning 5-10 med vekt på realfag (LTGLU5-10R)
Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn med matematikk (LTGLU5-10M)
Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn med norsk (LTGLU5-10N)

Forkunnskapskrav

Krav om studierett eller fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende ved NTNU (jfr. studieforskriften ved NTNU).
Adgangsbegrensning, maks 35

Prioritering ved opptak:
1. Studierett ved GLU gjennom ordinært opptak til NTNU. Tildeling av emne skjer gjennom ordinært arrangert emnevalg. Retten til å ta emner begrenses av studieprogrammets omfang i studiepoeng.
2. Overgang fra GLU ved en annen institusjon i Norge
3. Andre som fyller kravet om fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende ved NTNU

Kursmateriell

Pensumlistene er veiledende. Endelig pensumliste legges ut på blackboard før studiestart.

Pensum
Haugsbakk, Geir (2010). Digital skole på sviktende grunn. Om nye muligheter og dilemmaer. Gyldendal akademisk. 194 sider
Haugseth, Jan Frode (2013). Sosiale medier i samfunnet. Universitetsforlaget. 162 sider.
Jenkins, H. (2007). Confronting the Challenges of Participatory Culture – Media Education for the 21st Century (Part Two). Nordic Journal of Digital Literacy, 2(2), 97-113. (16 sider).
Koehler, Mathew J. ; Mishra, Punya ; Cain, William (2013). What Is Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)? Journal of Education, 2013, Vol.193(3), p.13-19.

Krumsvik, Rune Johan (2014). Klasseledelse i den digitale skolen. Cappelen Damm Akademisk. 160 sider.

Senter for IKT i utdanningen (2014). Cpdlab - ressurspakke for profesjonsfaglig digital kompetanse. http://iktsenteret.no/content/cpdlab-ressurspakke-profesjonsfaglig-digital-kompetanse. Div. læringsmateriell.
Senter for IKT i utdanningen (2014). Notat. 1. Dataspill i skolen. http://iktsenteret.no/content/dataspill-i-skolen. 10 sider.
Puentedura, R. (2013). SAMR-model.
http://www.educatorstechnology.com/2013/06/samr-model-explained-for-teachers.html

Vettenranta, Soilikki, Frantzen, Vegard (red.) (2012). Mediepedagogikk. Refleksjoner om teori og praksis. Tapir. 232 sider.

Tilleggslitteratur
Erstad, Ola (2010). Digital kompetanse i skolen. En innføring (2. utgave). 248 sider.
Fossland, Trine (2015). Digitale læringsformer i høyere utdanning. Universitetsforlaget.
Vettenranta, Soilikki, Frantzen, Vegard (red.) (2012). Mediepedagogikk. Refleksjoner om teori og praksis. Tapir. 232 sider.
Høiland, Terje. Winje, Geir og Wølner, Tor Arne (2012). Digital kompetanse i skolen – IKT på 1.-4. årstrinn. Høyskoleforlaget. 135 sider.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Oppgave 100/100 ALLE
Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.