LGU54028 - Matematikk 3 (5-10) med hovedvekt på matematikkvansker

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 40/100
Oppgave 60/100

Faglig innhold

I dette emnet vil en spesielt ha fokus på tilpasset opplæring og arbeid med elever som er i matematikkvansker, herunder elever med ulik bakgrunn, både språklig og kulturelt.
I emnet behandles kartlegging av vansker og faglig tilnærming i sammenheng med tiltak. I tillegg introduseres ulike verktøy med tanke på analyse og forståelse av matematikkvansker. Man vil arbeide med hvordan lærere kan benytte ulike arbeidsmåter og aktiviteter, tilpasse oppgaver og læremateriell til ulike elevgrupper. Videre vil man fokusere på hvordan en med utgangspunkt i vurdering for læring kan analysere og utvikle elevens potensiale for læring i matematikk.
Dette behandles spesielt med tanke på hvordan en kan arbeide med tilpasning av matematikkundervisningen i et inkluderende fellesskap der elever som har matematikkvansker også kan være aktive deltakere. I denne sammenhengen er også holdninger og oppfatninger til matematikk et viktig område som skal studeres. Det vil også arbeides med ulike typer materiell som er utviklet for arbeid med elever som har matematikkvansker.

Utvikling av matematikkferdigheter/matematikkforståelse
- Forutsetninger for en god matematikkutvikling
- Risikofaktorer knyttet til matematisk forståelse
- Misoppfatninger i matematikk

Vansker knyttet til grunnleggende matematikk og språk
- Tall- og begrepsforståelse
- Posisjonssystemet, fire regnearter
- Telle- og regnestrategier
- Språkets rolle i matematikkopplæringen
- Matematikk og flerkulturalitet

Matematikkvansker
- Årsaker og symptomer
- Forebygging

Kartlegging og tiltak
- Kartleggingsverktøy
- Kartlegging av elever med matematikkvansker
- Dynamisk undervisning og tiltakstenkning

Hjelpemidler for elever på mellom- og ungdomstrinnet
- Pedagogiske
- Kompensatoriske

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har
- avansert kunnskap om barns utvikling og ferdigheter i matematikk
- inngående kunnskap om vurdering for læring med tanke på elever sitt potensiale som matematikklærende
- avansert kunnskap om årsaker til matematikkvansker og kunnskaper om hvordan matematikkvansker kan forebygges
- avansert kunnskap om utvikling av begrepsforståelse, mengdeforståelse, tallforståelse og tallsystem som grunnlag for utvikling av videre matematikk-kunnskap hos eleven
- avansert kunnskap om sammenheng mellom språk og matematikkfaglig utvikling
- avansert kunnskap om sammenhenger mellom flerkulturalitet og matematikk
- avansert kunnskap om elever sine holdninger og selvoppfatning i matematikk
- avansert kunnskap om tilrettelegging og inkludering gjennom ulike innfallsvinkler
- inngående kunnskap til digitale hjelpemidler og konkretiseringsmateriell som kan anvendes i tilpasset matematikkopplæring
- avansert kunnskap om kartlegging i matematikk

Ferdigheter
Kandidaten kan
- forklare matematikkvansker knyttet til språk og elevers begrepsforståelse i matematikk.
- analysere teorier om matematikkvansker
- analysere elever sitt skriftlige arbeid og resultater fra kartlegging og gi tilbakemeldinger som grunnlag for å utvikle eleven sine matematikkfaglige ferdigheter
- analysere læremidler, matematikkoppgaver og aktiviteter med hensyn på kunnskap om differensiering/inkludering av elever i matematikksammenheng
- forklare vurdering for læring med tanke på elever sitt potensiale som matematikklærende
- analysere behov for ulike pedagogiske og kompensatoriske hjelpemidler i sammenheng med tilpasset matematikkopplæring

Generell kompetanse
Kandidaten kan
- analysere relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til elever sin faglige utvikling i matematikk og i tilknytning til matematikkvansker
- kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til matematikkvansker på trinn 5-10 med foresatte, kolleger og hjelpeapparat
- anvende sine kunnskaper og ferdigheter innen emnet til å kartlegge, vurdere, tilpasse og tilrettelegge matematikkopplæringen på trinn 5 -10 slik at hver enkelt elev får utviklet sitt potensiale best mulig

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver (individuelt og i gruppe), diskusjoner, samt muntlige og skriftlige studentpresentasjoner fra praksis.
Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling er en viktig arbeids- og læringsform, og der forventes at alle studenter bidrar aktivt i slike aktiviteter. Emnet preges av stor grad av interaksjon mellom lærer og studenter og studentene i mellom i tråd med sentrale teorier om hvordan læring skjer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
1. Kartleggingsmateriell matematikkfaglig område
a. Deltakelse på innføring i og bruk av kartleggingsmateriell og tiltaksperspektiv presentert i undervisning
b. Prøve ut og gjøre erfaring med kartleggingsmateriell i gruppe. Erfaringene presenteres i et refleksjonsnotat. Arbeidskravet skal utføres i gruppe.

2. Kartleggingsmateriell kognitivt område.
a. Deltakelse på innføring i og bruk av kartleggingsmateriell presentert i undervisning.
b. Prøve ut og gjøre erfaring med kartleggingsmateriell i gruppe. Erfaringene presenteres i et refleksjonsnotat. Arbeidskravet skal utføres i gruppe.

3. Analyse av kartleggingsresultat
a. Med utgangspunkt i fremlagt case presenter en analyse av kartlegging og tiltak i en profesjonsrelatert tekst. Arbeidskravet skal utføres individuelt.

Det gis kompensatorisk arbeid ved fravær i undervisning knyttet til arbeidskrav.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Vurdering:
Del 1: Individuell fordypningsoppgave
Oppgaven skal være et individuelt faglig arbeid i et pensumrelatert tema. Arbeidet skal være på ca 15 sider og innenfor sjangeren fagtekst som er definert av NTNU.

Del 2: Individuell muntlig eksamen.

Begge delvurderingene må være bestått for å få bestått karakter i emnet.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.
Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 5-10 (LTGLU5-10)
Grunnskolelærerutdanning 5-10 med vekt på realfag (LTGLU5-10R)
Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn med matematikk (LTGLU5-10M)

Forkunnskapskrav

Krav om studierett ved enten master i spesialpedagogikk eller GLU, eller fullført og bestått lærerutdanning ved NTNU (jfr. studieforskriften ved NTNU). Enten 60 sp pedagogikk og elevkunnskap eller 30 sp pedagogikk sammen med 3 års undervisningserfaring. Minimum 30 sp i matematikk.
Adgangsbegrensning, maks 35

Prioritering ved opptak:
1. Studenter med opptak til master i spesialpedagogikk ved NTNU
2. Studenter med opptak til GLU. Tildeling av emne skjer gjennom ordinært arrangert emnevalg. Retten til å ta emner begrenses av studieprogrammets omfang i studiepoeng.
3. Overgang fra GLU ved en annen institusjon i Norge
4. Andre studenter med fullført og bestått lærerutdanning ved NTNU og som fyller opptakskravene

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen 40/100
Høst UTS Oppgave 60/100
Vår ORD Muntlig eksamen 40/100
Vår ORD Oppgave 60/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.