LGU54026 - Naturfag 1 (5-10)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 0/100 EGNE NOTAT Bestått/Ikke bestått
Utøvende aktivitet 0/100 ALLE Bestått/Ikke bestått
Utøvende aktivitet 0/100 ALLE Bestått/Ikke bestått
Praktisk eksamen 0/100 30 minutter LÆREBØKER Bestått/Ikke bestått
Skriftlig eksamen 49/100 6 timer HJELPEMIDD Bokstavkarakterer
Skriftlig eksamen 51/100 6 timer HJELPEMIDD Bokstavkarakterer

Faglig innhold

Naturfag henter sine kunnskaper fra naturfagdidaktikk, biologi, fysikk, kjemi, geofag, astronomi og teknologi
Faget skal gi faglig og fagdidaktisk grunnlag for å undervise naturfag på grunnskolens 5.-10. trinn. Utdanningen skal være knyttet til praksisfeltet, og gi studentene grunnlag for på egen hånd og i samarbeid med andre å utvikle sine kunnskaper og arbeidsmåter. Det legges vekt på forskningsbasert kunnskap om elevenes faglige utvikling gjennom hele grunnskolen. Utdanningen skal gi erfaring med varierte arbeidsformer og didaktisk refleksjon som forbereder til en lærerrolle som fremmer elevenes læring og utvikling av grunnleggende ferdigheter; uttrykke seg muntlig og skriftlig, lese og regne og bruke digitale verktøy. Videre skal faget stimulere til undring, interesse for og positiv opplevelse av naturfaget. Grunnskolelæreren skal kunne ta utgangspunkt i elevenes hverdagserfaringer i planlegging av undervisning og bruke nære og lokale læringsarenaer på en slik måte at fagstoffet konkretiseres og støtter utviklingen av det naturfaglige språket. Læreren skal også kunne ivareta flerkulturelle perspektiver i naturfagundervisningen og bidra til respekt for samers og andre urfolks tradisjonskunnskap om naturen og bruk av naturressursene.

Emnet dekker ikke hele den faglige bredden i grunnskolefaget for 5. - 10. trinn. Bredden kan oppnås gjennom å ta naturfag 2 i tillegg til naturfag 1.

Denne emnebeskrivelsen for Naturfag 1 for 5.-10. bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen fra 2010.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har kunnskap om vanlige begrunnelser for naturfagets plass i skolen
- har kunnskap om naturvitenskapens metoder og tenkemåter
- har kunnskap om hverdagsforestillinger knyttet til relevant fagstoff
- har oversikt over navn, egenskaper og karakteristiske trekk til noen vanlige arter/grupper av organismer med vekt på tilpasning til ulike levevilkår
- forstår hvordan vekselvirkning skjer innen og mellom økosystemets biotiske og abiotiske komponenter
- har innsikt i hvordan økosystemer kan endres over tid, både som resultat av naturlige og menneskeskapte påvirkninger, samt konsekvenser av dette for det biologiske mangfoldet
- har kunnskap om landskapsformer, navn, egenskaper og karakteristiske trekk til vanlige mineraler og bergarter, og til hovedtrekkene i den geologiske utviklingen på jorda
- har kunnskap om navnsetting, oppbygning og egenskaper hos vanlige kjemiske stoffer, og hvordan periodesystemet kan brukes til å forklare dette
- har kunnskap om kjemiske reaksjoner på makro- og mikronivå
- har kunnskap om hvordan energibegrepet kan brukes i beskrivelsen av kjemiske prosesser
- har kunnskap om fysiske fenomener på makro og mikronivå knyttet til vann, luft, lyd og lys
- har kunnskap om mekanikk med spesielt fokus på energi og ulike energiformer, og kjenner relevante forsøk og enkle beregninger
- har kunnskap om vanlige værelementer og lokale værfenomener
- har kunnskap om begrepet bærekraftig utvikling og miljøutfordringer knyttet til biologisk mangfold
- har oversikt over global oppvarming, ozonproblematikk og noen andre miljøutfordringer knyttet til kjemiske stoffers innvirkning på miljøet, samt konsekvenser av disse miljøutfordringene

Ferdigheter
Studenten
- kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i naturfag
- kan anvende naturfaglige kunnskaper i samtaler med elever om naturen og naturfaglige fenomener
- kan anvende relevant naturfagsutstyr, modeller og praktiske aktiviteter som støtte for elevers læring
- kan anvende varierte undervisningsmetoder inne og ute, som fremmer elevers undring og læring i naturfag
- kan tilrettelegge naturfagundervisning som fremmer alle grunnleggende ferdigheter
- kan vurdere elevenes måloppnåelse med og uten karakter, og begrunne vurderingene
- har strategier for å avdekke og eventuelt endre elevenes hverdagsforestillinger
- kan drøfte problemstillinger i naturfagundervisningen knyttet til tilpasset opplæring og undervisning i et flerkulturelt miljø
- kan bruke resultater fra naturfagdidaktisk forskning i planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning
- kan planlegge, gjennomføre og vurdere teknologi- og designprosjekter med et flerfaglig perspektiv, med problemstillinger knyttet til utnyttelse og overføring av energi
- kan bruke naturfaget som støttefag i tverrfaglige og flerfaglige sammenhenger
- kan bruke naturfag som utgangspunkt for utvikling av elevers kompetanse om bærekraftig utvikling og globale miljøutfordringer

Generell kompetanse
Studenten
- har innsikt i hvordan gjeldende læreplan for grunnskolen kan brukes som utgangspunkt for naturfagundervisning
- har god forståelse av sin egen rolle og praksis som naturfaglærer
- har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
- kjenner krav til sikkerhet i naturfagundervisningen, og kan anvende disse i undervisningen

Læringsformer og aktiviteter

Emnet går over ett semester, og det vil bli brukt varierte arbeidsformer tilpasset fagemnene. Erfaringsbasert og utforskende læring med utgangspunkt i studentaktive læringselementer som feltarbeid (observasjon, undersøkelser og kartlegging av vegetasjon, dyreliv og miljø- forhold) og laboratoriearbeid (forsøk og eksperimenter) og argumentering vil stå sentralt. Introduksjon og enkel bruk av IKT-verktøy, faglig og didaktisk, til animasjoner, simuleringer og modelleringer innenfor naturfaglige tema inngår i oppbygningen av studentenes digitale kompetanse. Forelesningsformen vil, sammen med samtaleundervisning i klasse, bli brukt til å gi oversikt, avklare faglige problem, presentere sentral kunnskap og arbeide eksempler og oppgaver. Studentaktive arbeidsformer med selvstudium, individuelt arbeid og arbeid i grupper med oppgaver og prosjekter, som viktige deler av studiet. Videre forventes det at studentene bruker høgskolens bibliotek og andre kilder til informasjon og læring aktivt og forbereder seg til planlagt undervisning. Studentenes arbeid med emnet vil bli vurdert med både formative og summative vurderingsformer.

Studentene vil i løpet av studiet bli gitt et antall obligatoriske oppdrag, skriftlige og muntlige oppgaver og praktisk arbeid. Detaljene i forbindelse med organiseringen av undervisningen finnes i semesterplanen.

Kostnader på inntil 4000 kroner må påregnes ved ekskursjoner og feltaktiviteter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav i biologi og geologi
  • Obligatoriske arbeidskrav i fysikk og kjemi

Mer om vurdering

Vurderingsordning:
Mappevurdering bestående av 6 delvurderinger og tilhørende aktivitetskrav

Obligatoriske aktivitetskrav er knyttet til delvurdering 1 og 2.
Det gis ikke kompensatorisk arbeid for manglende obligatorisk tilstedeværelse.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Del 1:
Skriftlig eksamen i fysikk og kjemi
Tillatte hjelpemidler er Kunnskapsløftet (2013), læreplanen i naturfag og Generell del hentet fra nettsidene til Undervisningsdirektoratet; tabeller i fysikk og kjemi uten notater; og en enkel kalkulator (hjelpemiddelkode D)

Obligatoriske aktivitetskrav knyttet til Del 1:
- Laboratorieøvelser i fysikk og kjemi med rapportering. K
- Krav om 75% tilstedeværelse på laboratoriearbeid i kjemi og fysikk

Del 2:
Skriftlig eksamen i biologi og geologi
Tillatte hjelpemidler er Kunnskapsløftet (2013), læreplanen i naturfag og Generell del hentet fra nettsidene til Undervisningsdirektoratet.

Obligatoriske aktivitetskrav knyttet til Del 2:
Oppgaver/rapporter i biologi og geologi, hvorav 6 er øvelser/gruppearbeid med rapportering, og ett arbeid i gruppe (muntlig eller skriftlig) som drøfter problemstillinger knyttet til bruk av uterommet som læringsarena og tilpasset opplæring og/eller undervisning i et flerkulturelt miljø knyttet til biologi, økologi, geofag.

Del 3:
Utøvende aktivitet: Ekskursjon i biologi (Økosystem 1)
Praktisering av feltarbeidsmetoder, registrering av arter og naturtyper.

Del 4:
Utøvende aktivitet: Ekskursjon i geofag

Del 5:
Oppgave: Artsprøve i biologi

Del 6:
Praktisk eksamen: Sikkerhetskurs i kjemi

Alle delvurderinger må være bestått for å få bestått i emnet.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.
Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.


Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 5-10 (LTGLU5-10)
Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn med matematikk (LTGLU5-10M)
Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn med norsk (LTGLU5-10N)

Forkunnskapskrav

Krav om studierett eller fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende ved NTNU (jfr. studieforskriften ved NTNU).
Adgangsbegrensning, maks 35

Prioritering ved opptak:
1. Studierett ved GLU gjennom ordinært opptak til NTNU. Tildeling av emne skjer gjennom ordinært arrangert emnevalg. Retten til å ta emner begrenses av studieprogrammets omfang i studiepoeng.
2. Overgang fra GLU ved en annen institusjon i Norge
3. Andre som fyller kravet om fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende ved NTNU

Kursmateriell

Pensumliste vil bli annonsert på blackboard ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 49/100 HJELPEMIDD 29.11.2017 09:00
Høst UTS Skriftlig eksamen 51/100 HJELPEMIDD 29.11.2017 09:00
Vår ORD Oppgave 0/100 EGNE NOTAT
Vår ORD Praktisk eksamen 0/100 LÆREBØKER
Vår ORD Utøvende aktivitet 0/100 ALLE
Vår ORD Utøvende aktivitet 0/100 ALLE
Vår ORD Skriftlig eksamen 49/100 HJELPEMIDD 22.05.2018 09:00 JC23 Realfag
Vår ORD Skriftlig eksamen 51/100 HJELPEMIDD 14.05.2018 09:00 JB10 MUSIKK
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.