LGU54007 - Norsk 3 (5-10): Lese- og skrivevansker

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 40/100
Oppgave 60/100

Faglig innhold

Forebyggingsperspektivet er sentralt i emnet. Spesialpedagogisk rådgivning innen lese- og skriveproblematikk vil komme inn under flere punkter. Det samme gjelder kunnskap om dokumentasjonskrav og etiske og juridiske problemstillinger.

Tema 1 Skriftspråk og språk
o Talespråk og skriftspråk
o Språklige forutsetninger for en god lese- og skriveutvikling
o Språkvansker og lese/skriveutvikling
o Spesifikke språkvansker
o Minoritetsspråklige og lesing/skriving

Tema 2 Lese- og skriveutvikling
o Leseopplæringsmetoder
o Utviklingsforløp før og etter den første lese- og skriveopplæringen
o Risikofaktorer for lese- og skriveutviklingen på mellom- og ungdomstrinnet
o Lese- og skrivevansker i ungdomsalder
o Forholdet mellom lesing og skriving
o Forebygging av lese- og skrivevansker på mellom- og ungdomstrinnet
o Tilpasset lese- og skriveopplæring på mellom- og ungdomstrinnet
o Systemrettet arbeid i forhold til lesing og skriving
o Lese- og skrivevansker som ikke kan forklares med dysleksi

Tema 3 Dysleksi
o Teorier om årsaker
o Komorbiditet
o Kognitive vansker knyttet til dysleksi
o Dysleksi og lesing
o Dysleksi og skriving
o Dysleksi og selvoppfatning
o Dysleksi i et livsløpsperspektiv

Tema 4 Kartlegging
o Kartleggingsverktøy
o Helhetlig utredningsarbeid i praksis
o Kartlegging av elever med norsk som andrespråk
o Målrettede tiltak på bakgrunn av kartlegging på mellom- og ungdomstrinnet

Tema 5 Hjelpemidler for elever på mellom- og ungdomstrinnet
o Pedagogiske
o Kompensatoriske

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten har inngående kunnskaper om
- hvordan skolen kan forebygge og tilpasse opplæringen på trinn 5-10, slik at hvert enkelt barn får utviklet sitt lese- og skrivepotensial best mulig
- hvordan man kan analysere faglige problemstillinger knyttet til elevers lese- og skriveutvikling på mellom- og ungdomstrinnet
- ulike strategier for kartlegging og utredning av elever med lese- og skrivevansker og hvordan dette kan danne grunnlag for målrettede tiltak på trinn 5-10
- hvordan lese- og skriveutviklingen henger sammen med barnets generelle utvikling på områder som språk, faglig utvikling, selvoppfatning, motivasjon, og sosial kompetanse.
- rådgivning og veiledning av lærere og foreldre i forhold til barns lese- og skriveutvikling på mellom- og ungdomstrinnet i skolen
- hvordan flerspråklig bakgrunn kan virke inn på lese- og skriveutviklingen
- den videre leseopplæringen og betydningen av varierte og tilpassede lesestrategier
- hvordan kunnskaper innenfor fagfeltet kan anvendes på nye utfordringer på området for elever på trinn 5-10 i skolen

Ferdigheter
Studenten
- kan avdekke lese- og skrivevansker og finne relevante tiltak for å hjelpe elever på trinn 5-10 med slike vansker til å oppnå framgang og utvikling
- kan analysere og anvende gjeldende teorier, metoder og fortolkninger innen fagområdet og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemløsninger
- kan ta rådgivende og koordinerende ansvar for spesialpedagogisk arbeid innen lese- og skrivevansker på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen
- kan være aktiv medspiller i samarbeid med hjem og hjelpeinstanser
- kan møte utfordringer knyttet til elever med ulike opplæringsbehov som gjør han/henne i stand til å legge til rette for gode læringsmiljøer for elever på mellom- og ungdomstrinnet som har ulike behov for tilpasninger i opplæringssituasjonen
- kan vurdere elevers språklige forutsetninger for å mestre kravene til lesing og skriving på mellom- og ungdomstrinnet
- kan hjelpe elever til å utvikle gode strategier for å anvende leseferdigheten som redskap for læring
- kan støtte elever i deres skriveprosesser og bidra til at elever på mellom- og ungdomstrinnet kan formidle seg skriftlig for varierte formål

Generell kompetanse
Studenten
- kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter innen emnet til å forebygge og kvalitetssikre lese- og skriveopplæringen gjennom systemrettet arbeid som innebærer nytenking og innovasjon
- kan analysere relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til elevers lese- og skriveutvikling
- kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter innen emnet til å kartlegge, vurdere, tilpasse og tilrettelegge lese- og skriveopplæringen slik at hver enkelt elev får utviklet sitt potensial best mulig
- kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre kompliserte arbeidsoppgaver og prosjekter
- behersker fagområdets terminologi og kan kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til lese- og skriveutviklingen på trinn 5-10 med foresatte, kolleger og spesialister

Læringsformer og aktiviteter

I emnet legges det vekt på forskningsbasert og dialogpreget undervisning. Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, samtaler, individuelt arbeid, ulike former for gruppearbeid og anvendelse av digitale verktøy. Utforskende arbeidsformer er sentrale. Skriving av fagtekst og profesjonsrelaterte tekster vektlegges. Det vil hele tiden bli lagt vekt på tilknytning til praksisfeltet både som studiefelt og som arena for profesjonsutøvelse. Tilknytning til praksisfeltet i grunnskolen (trinn 5-10) vil bli vektlagt som studiefelt og som arena for profesjonsutøvelse.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
1. Deltakelse på innføring i og bruk av kartleggingsmateriell samt tiltaksperspektiv presentert i undervisning.
2. Prøve ut og gjøre erfaring med kartleggingsmateriell i gruppe. Erfaringene presenteres i et refleksjonsnotat. Arbeidskravet skal utføres i gruppe.
3. Gjennomføre en analyse av kartlegging og tiltak med utgangspunkt i en case. Resultat og tiltak presenteres i en profesjonsrelatert tekst. Arbeidskravet skal utføres individuelt.
4. Utarbeide en sakkyndig vurdering med utgangspunkt i en case. Arbeidskravet skal utføres individuelt.

Det gis kompensatorisk arbeid ved fravær i undervisning knyttet til arbeidskrav.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Vurdering:
Del 1: Individuell fordypningsoppgave
Oppgaven skal være et individuelt faglig arbeid i et pensumrelatert tema. Arbeidet skal være på ca. 15 sider og innenfor sjangeren fagtekst som er definert av NTNU, ILU.

Del 2: Individuell muntlig eksamen

Begge delkomponentene må være bestått for å få karakter i faget.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.
Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 5-10 (LTGLU5-10)
Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn med norsk (LTGLU5-10N)

Forkunnskapskrav

Krav om studierett ved enten master i spesialpedagogikk eller GLU, eller fullført og bestått lærerutdanning ved NTNU (jfr. studieforskriften ved NTNU). Enten 60 sp pedagogikk og elevkunnskap eller 30 sp pedagogikk sammen med 3 års undervisningserfaring. Minimum 30 sp i norsk.
Adgangsbegrensning, maks 35

Prioritering ved opptak:
1. Studenter med opptak til master i spesialpedagogikk ved NTNU
2. Studenter med opptak til GLU. Tildeling av emne skjer gjennom ordinært arrangert emnevalg. Retten til å ta emner begrenses av studieprogrammets omfang i studiepoeng.
3. Overgang fra GLU ved en annen institusjon i Norge
4. Andre studenter med fullført og bestått lærerutdanning ved NTNU og som fyller opptakskravene

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen 40/100 30.11.2017
Høst UTS Oppgave** 60/100

Utlevering
15.11.2017

Innlevering
29.11.2017

Vår ORD Muntlig eksamen 40/100
Vår ORD Oppgave 60/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Innlevering av oppgave digitalt i Inspera
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.