LGU54001 - Kroppsøving 1 (5-10)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Utøvende aktivitet 0/100 Bestått/Ikke bestått
Oppgave 49/100 ALLE Bokstavkarakterer
Muntlig eksamen 51/100 HJELPEMIDD Bokstavkarakterer - Bestått - Fullført

Faglig innhold

Kroppsøving 1 er en innføring i det å være lærer i kroppsøving på trinn 5-10 i grunnskolen. Dette krever kompetanse i individuell idrett, lagidrett, svømming/livredning, dans og friluftsliv og i hvordan bruk av ulike bevegelsesmiljøer kan bidra til opplæringen. Det legges vekt på hvordan valg av innhold og arbeidsmåter påvirker læreprosessene og hvordan kroppsøving bidrar til elevens helhetlige utvikling. Studiet skal gi grunnlag for å forstå fysisk aktivitet og kroppsøving i et helsefremmende perspektiv. Studiet skal utvikle studentenes kompetanse for å vurdere kulturelle og utviklingsmessige forutsetninger for å delta i ulike former form fysisk aktivitet. Studentene skal få kjennskap til hvordan internasjonale og nasjonale kulturer og verdier bidrar til å skape og utvikle fysisk aktivitet, og hvordan et flerkulturelt samfunn gir muligheter og utfordringer i kroppsøvingsfaget.

Fagdidaktikken i emnet bygger på en eksemplarisk og praktisk tilnærming. Studentene får både prøve seg selv i ulike bevegelsesaktiviteter og i varierte arbeidsmåter som er egnet til å fremme kroppslig utvikling, læring, kreativitet og bevegelsesglede for alle elevene. Kjennskap til alderstypiske trekk og samarbeid med praksis om å møte eleven og elevgrupper i kroppsøving er av vesentlig betydning for å nå målsetningene i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har kunnskap om kroppsøvingsfagets egenart
- har kunnskap i leik, idrett, svømming, dans, friluftsliv og tidsaktuelle bevegelsesformer i barns oppvekst
- har kunnskap og ferdighet for å forstå, utøve og utvikle egen profesjonalitet som kroppsøvingslærer
- har kunnskap og ferdighet for å gjøre faglige og fagdidaktiske overveielser knyttet til undervisning og læring i i basisaktiviteter, leik, orientering, ball, turn, svømming, dans og friluftsliv for elever på trinn 5- 10
- har kunnskap om eleven med utgangspunkt i teorier om fysisk og motorisk utvikling, betydning av kjønn, sosial bakgrunn, etnisitet, evne og funksjonsnivå knyttet til kroppsøving og læring
- har kunnskap om hvordan kroppsøving kan bidra til å stimulere de grunnleggende ferdighetene (uttrykke seg muntlig, lese, uttrykke seg skriftlig, regne, bruke digitale verktøy) i begynneropplæringen, og hvordan det er naturlig å inkludere disse i kroppsøving
- har forståelse for kroppen som symbol i dagens samfunn med vekt på hvordan dette kommer til uttrykk i barnekultur
- har kunnskap om fysisk aktivitet og kroppsøving i et folkehelseperspektiv
- har kunnskap om fysisk aktivitet, motorisk læring og betydningen av dette i barns helse og utvikling
- har kunnskap om hvordan jobbe med motivasjon for fysisk aktivitet og bevegelsesglede

Ferdigheter
Studenten
- kan planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere undervisning i kroppsøving ut fra lovverk, gjeldende læreplan og profesjonsetiske krav
- har ferdigheter i å legge til rette for og lede læringsarbeid med basis, leik, orientering, ball, turn, svømming, dans, friluftsliv og tidsaktuelle bevegelsesformer i barn og unges læring generelt og i 5.- 10. trinn i grunnskolen spesielt
- kan observere og vurdere elevenes bevegelsesmønster og forutsetninger som grunnlag for å gi tilpasset opplæring, læringsfremmende tilbakemelding og legge til rette for elevenes egenvurdering
- kan anvende ulike digitale verktøy for å samle inn, bearbeide, presentere informasjon innenfor kroppsøvingsfaget
- kan utvikle mål for opplæringa og vurdere elevens måloppnåelse med og uten karakter og begrunne vurderingene
- kan identifisere farer og ivareta elevenes sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø
- kan utføre livreddende førstehjelp, svømme og utføre livredning i vann

Generell kompetanse
Studenten
- kan vurdere analytisk og kritisk hvordan kroppsøving sammen med andre skolefag bidrar til elevens allmenndanning
- kan ta ansvar for kontinuerlig utvikling av egen profesjonalitet
- kan bidra til skoleutvikling med utgangspunkt i kroppsøving
- kan kommunisere med elever, foresatte og kolleger om problemstillinger knyttet til kroppsøving og kroppslig læring
- kan forstå, utøve og utvikle egen profesjonalitet som kroppsøvingslærer

Læringsformer og aktiviteter

I undervisningen vil det bli benyttet et bredt spekter av arbeidsformer og læringsaktiviteter. Studentaktive arbeidsformer er sentralt i faget, og studentenes deltakelse vil være viktig for å gjennomføre aktivitetene. Det vil være noen forelesninger i sentrale tema, mens mye av undervisningen vil bestå av praktisk aktivitet med felles refleksjon omkring egne og andres erfaringer. Noe arbeid vil være individuelt, noe vil være gruppearbeid i ulike former og med varierende gruppesammensetning. Noe av undervisningen foregår på studiestedet, mens andre deler foregår utenfor studiestedet og på egnede arenaer. Møte med elever i praksis og kroppsøvingssammenheng utover vanlig praksis er en del av studiet. Studentene skal i dette emnet bruke digitale verktøy interaktivt slik at de selv skal kunne ta i bruk slike som hjelpemiddel i sin undervisning på en reflektert måte.

Noe av undervisningen foregår utenfor lærestedet og studentene må påregne å reise til andre undervisningssteder, for eksempel skisteder og ekskursjonsområder. Det vil derfor være noe ulik undervisningsbelastning fra uke til uke. Semesterplanen angir når undervisningen finner sted. Kostnader knyttet til ekskursjoner osv må dekkes av studentene selv.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav som må gjennomføres:
• Ett didaktisk arbeid knyttet til læringslandskap i kroppsøving.
• Inntil 5 didaktiske prøver.
• Ett didaktisk arbeid knyttet til praksisfeltet
• Oppgave om observasjon
• Prøve i ivredning og hjerte-lungeredning
• 80 % Obligatorisk studiedeltaking i ulike tema

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Del 1. Skriftlig gruppeoppgave i Fysisk aktivitet og helse.
Alle hjelpemidler tillatt.
Del 2. Individuell praktisk/muntlig fagdidaktisk eksamen.
Denne eksamen innledes med en praktisk gruppeoppgave med 2 dagers frist. Oppgave og opplegg skal individuelt forsvares muntlig sammen med pensumsrelaterte spørsmål.
Ingen hjelpemidler tillatt på muntlig presentasjon.
Del 3. Ekskursjon høst med overnatting(er), inklusive forberedelse og etterarbeid.

Alle vurderingsdeler må være bestått for å få karakter i emnet.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.
Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 5-10 (LTGLU5-10) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5-10 med vekt på realfag (LTGLU5-10R)
Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn med matematikk (LTGLU5-10M)
Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn med norsk (LTGLU5-10N)

Forkunnskapskrav

Krav om studierett eller fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende ved NTNU (jfr. studieforskriften ved NTNU).
Adgangsbegrensning, maks 35

Prioritering ved opptak:
1. Studierett ved GLU gjennom ordinært opptak til NTNU. Tildeling av emne skjer gjennom ordinært arrangert emnevalg. Retten til å ta emner begrenses av studieprogrammets omfang i studiepoeng.
2. Overgang fra GLU ved en annen institusjon i Norge
3. Andre som fyller kravet om fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende ved NTNU

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet vurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Utøvende aktivitet 0/100
Høst ORD Oppgave 49/100 ALLE

Utlevering
24.11.2017

Innlevering
08.12.2017

Høst ORD Muntlig eksamen 51/100 HJELPEMIDD
Vår UTS Oppgave 49/100 ALLE

Utlevering
25.04.2018

Innlevering
09.05.2018

Vår UTS Muntlig eksamen** 51/100 HJELPEMIDD
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Eksamen blir i perioden 6/6-7/6
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.