LGU53006 - Pedagogikk og elevkunnskap 3 (5-10)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 5 dager ALLE

Faglig innhold

Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet
Fra nasjonale retningslinjer:
«Emnet bygger på de to første emnene og omhandler endringer i lærer- og elevrollen i et historisk, filosofisk, samfunnsmessig og internasjonalt perspektiv. Dette innebærer kunnskap om skolen som organisasjon, profesjonelt utviklingsarbeid og profesjonsetisk bevissthet som grunnlag for læreres samarbeid med kolleger, foresatte og ulike instanser. Dette er også hovedområdet for samarbeidet med praksisopplæringen.»

Tema 1
Lærerrollen i et samfunn i endring

¿ Å være lærer før og nå
- Samarbeid med en mangfoldig og flerkulturell foreldregruppe
- Samarbeid med andre profesjoner
- Samarbeid om overgang mellom skoleslag
- Mobbing og konflikthåndtering
- Profesjonsetisk bevissthet

Tema 2
Skolen som organisasjon

¿ Nivåer i organisasjonen og rammebetingelser
- Skolens styringsstruktur
- Skolekultur
- Skoleutvikling

Tema 3
Skolen i samfunnet

¿ Utvikling av enhetsskolen
- Skolens idégrunnlag
- Endringer i elev- og lærerrollen i et idehistorisk perspektiv
- Læreplanutvikling og læreplananalyse
- Skolens samfunnsintegrerende funksjon

Tema 4
Danning og identitet
- Skolens identitetsskapende funksjon
- Interkulturell kompetanse
- Estetisk opplevelse, erfaring og erkjennelse
- Det integrerte menneske

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har kunnskap om det senmoderne samfunnet og hvordan endringer på makronivå påvirker alle nivåer i samfunnet
- har kunnskap om skolen som kompleks organisasjon, rammebetingelser og styringsstruktur, om samarbeidet med kommende kolleger i skolen, elever, foresatte og relevante instanser utenfor skolen og betydningen det har for elevenes læring og utvikling
- har kunnskap om sosialt, språklig, kulturelt og religiøst mangfold for å støtte elevenes læring i en inkluderende skole preget av dialog, toleranse og respekt for den enkelte
- har kunnskap om fellesskapets betydning for elevenes læringsprosesser
- har kunnskap om hvordan konflikter og mobbing kan forebygges og håndteres
- har kunnskap om overgangen mellom barnetrinn og ungdomstrinn og om overgangen mellom ungdomstrinn og videregående skole
- har kunnskap om sentrale faser og strategier i skolenshistoriske utvikling og om skolens og utdanningens mandat og funksjon til ulike tider i Norge
- har kunnskap om demokrati, dannelse og utvikling av identitet, og betydningen dette har for skolens virksomhet i en internasjonalisert verden
- har kunnskap om skolen som instititusjon i samfunnet, og forstår samarbeidsprosesser på ulike nivå for best mulig å legge til rette for elevenes læring
- har kunnskap om hvordan rollen som pedagog har endret seg og utvikler seg

Ferdighet
Studenten
- kan ut fra kunnskap om sosiale systemer kritisk analysere prosesser i skolen i et samfunnsperspektiv
- kan stimulere til forståelse av demokrati og til demokratisk deltakelse og treffe begrunnede verdivalg
- kan planlegge, gjennomføre og vurdere utviklingssamtaler
- kan planlegge, etablere og opprettholde samarbeid med foresatte
- kan med utgangspunkt i teori og erfaringer frå praksis reflektere over didaktiske, fagdidaktiske og skolefaglige spørsmål knyttet til elever med ulik bakgrunn i lys av arbeidet med grunnleggende ferdigheter som del av en sammensatt kompetanse
- kan med utgangspunkt i teori og erfaringer frå praksis legge til rette for estetiske opplevelser, erfaring og erkjennelse
- kan med bakgrunn i erfaringer nyttiggjøre seg lokalt arbeids-, kultur og samfunnsliv i elevenes læringsprosesser
- kan ivareta pedagogiske oppgaver i muntlig og skriftlig kommunikasjon med ulike mottakere
- kan beherske ulike former for faglig skriving inkludert bruk av tallmessige uttrykk

Generell kompetanse
Studenten
- kan aktivt forholde seg til hvordan profesjonelle verdivalg påvirker elevenes læringsarbeid og kan kommunisere og analysere profesjonsetiske utfordringer både med hjemmet, kolleger og andre samarbeidspartnere
- kan fremme dialog, gjensidig toleranse og respekt i læringsfelleskap preget av språklig og kulturelt mangfold
- har innsikt i lærerrollens utvikling og de utfordringer læreren står overfor som oppdrager i pluralistisk og internasjonalt samfunn
- kan ivareta pedagogiske oppgaver i muntlig og skriftlig kommunikasjon
- kan ytre seg og delta i den pedagogiske debatten på ulike arenaer (fra foreldremøter og dagsaviser til faglige tidsskrifter) både analogt og digitalt

Læringsformer og aktiviteter

I PEL legges det vekt på en prosessorientert undervisning med stor grad av studentaktivitet. Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, samtaler, individuelt arbeid, ulike former for gruppearbeid og anvendelse av digitale verktøy. Det er lagt inn tre obligatoriske arbeidskrav, og studentene skal gjennom hele semesteret dokumentere egen kompetanse i emnets temaområder og utvikling av egen læreridentitet. Det vil bli lagt vekt på tilknytning til praksisfeltet både som studiefelt og som arena for profesjonsutøvelse. Egenvurdering gjennom refleksjon over egen læring er en del av studieprosessen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
Studenten må levere tre skriftlige arbeidskrav for å få gå opp til eksamen. Arbeidskravene er knyttet til de overordnede temaområdene. To av arbeidskravene er individuelle arbeid, mens ett er et gruppearbeid. Tema og omfang for arbeidskravene vil informeres om ved studiestart.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.


Det arrangeres utsatt eksamen/ny eksamen ved slutten av påfølgende semester for studenter som henholdsvis hadde gyldig fravær eller ikke besto ved siste ordinære eksamen.

For øvrig vises det til gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 5-10 (LTGLU5-10)
Grunnskolelærerutdanning 5-10 med vekt på realfag (LTGLU5-10R)
Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn med matematikk (LTGLU5-10M)
Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn med norsk (LTGLU5-10N)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Utlevering
08.12.2017

Innlevering
13.12.2017

Vår UTS Hjemmeeksamen 100/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.