LGU53004 - Naturfag 2 (5- 10) emne 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praktisk eksamen 0/100 Bestått/Ikke bestått
Skriftlig eksamen 40/100 3 timer HJELPEMIDD Bokstavkarakterer
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer HJELPEMIDD Bokstavkarakterer

Faglig innhold

Naturfag 2, emne1, henter sine kunnskaper fra naturfagdidaktikk, biologi og kjemi.
Emnet skal gi faglig og fagdidaktisk grunnlag for å undervise naturfag på grunnskolens 5.-10. trinn. Utdanningen skal være knyttet til praksisfeltet, og gi studentene grunnlag for på egen hånd og i samarbeid med andre å utvikle sine kunnskaper og arbeidsmåter. Det legges vekt på forskningsbasert kunnskap om elevenes faglige utvikling gjennom hele grunnskolen. Utdanningen skal gi erfaring med varierte arbeidsformer og didaktisk refleksjon som forbereder til en lærerrolle som fremmer elevenes læring og utvikling av grunnleggende ferdigheter; uttrykke seg muntlig og skriftlig, lese og regne og bruke digitale verktøy. Videre skal emnet stimulere til undring, interesse for og positiv opplevelse av naturfaget. Grunnskolelæreren skal kunne ta utgangspunkt i elevenes hverdagserfaringer i planlegging av undervisning og bruke nære og lokale læringsarenaer på en slik måte at fagstoffet konkretiseres og støtter utviklingen av det naturfaglige språket. Læreren skal også kunne ivareta flerkulturelle perspektiver i naturfagundervisningen og bidra til respekt for samers og andre urfolks tradisjonskunnskap om naturen og bruk av naturressursene.
Emnet supplerer første 30 stp (Na1), og skal sammen med Na2 Emne 2, danne grunnlag for å gi faglig trygghet på hele bredden av grunnskolefaget for 5.-10. trinn. På noen sentrale faglige og fagdidaktiske områder skal det også utvikles dypere kunnskap.
Denne emnebeskrivelsen for Naturfag 2 for 5.-10. bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn fra 2010. Emnebeskrivelsen beskriver organisering, arbeidsformer og vurderingsordning for emnet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har kunnskap om eksempler på hvordan naturvitenskapene har utviklet seg gjennom historien - cellebiologi/genetikk/evolusjon og kjemi
- har kunnskap om årsaker til usikkerhet og feilkilder i målinger og resultater, og hvordan disse vurderes og håndteres i kjemi
- har oversikt over cellens oppbygging og viktige livsprosesser, kjenner til forskjeller mellom celletyper og kan beskrive hvordan celler deler seg
- har forståelse av DNA-molekylets funksjon både som arvestoff og i styring og regulering i cellen, og kjenner mekanismer for hvordan egenskaper hos levende organismer påvirkes av arv og miljø
- har en helhetlig forståelse av prinsippene og mekanismene bak biologisk evolusjon, og evolusjon som grunnlaget for moderne biologi
- har kunnskap om kjemiske stoffer og deres reaksjoner på et kvantitativt nivå
- har kunnskap om sentrale laboratorieteknikker og tester med relevans til kjemi i hverdagen og miljøet
- har kunnskap om de mest sentrale stoffers kretsløp i naturen, og hvordan dette kan knyttes til miljøspørsmål og andre hovedområder i naturfag
- har gode kunnskaper om noen lokale og globale miljøutfordringer
- har kunnskap om oppbygning av viktige organiske stoffgrupper og egenskaper, samt deres betydning for levende organismer og miljøet

Ferdigheter
Studenten
- kan utvikle undervisningsopplegg i cellebiologi og kjemi som fremmer elevers undring og læring i naturfag
- kan anvende relevant naturfagsutstyr, flere modeller og praktiske aktiviteter innen cellebiologi og kjemi
- har kjennskap til hvordan en utøver en helhetlig vurderingspraksis og gir tilpasset tilbakemelding
- kan håndtere kjemikalier og lage kjemiske blandinger og løsninger
- kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i cellebiologi og kjemi, og anvende det i undervisning og drøftinger med kolleger
- har kjennskap til hvordan en bruker naturfaget som regifag i tverrfaglige og flerfaglige sammenhenger

Generell kompetanse
Studenten
- har god forståelse av sin egen rolle, praksis og utviklingsmuligheter som naturfaglærer
- kan ta stilling til relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innenfor cellebiologi/genetikk/evolusjon/kjemi og evner å løse disse i et kollegialt miljø

Læringsformer og aktiviteter

Det vil bli brukt varierte arbeidsformer tilpasset fagemnene. Erfaringsbasert og utforskende læring med utgangspunkt i studentaktive læringselementer som feltarbeid (observasjon, undersøkelser og kartlegging av miljøforhold) og laboratoriearbeid (forsøk og eksperimenter) og argumentering vil stå sentralt. Videre utdyping av faglig og didaktisk bruk av IKT -verktøy til animasjoner, simuleringer og modelleringer innenfor naturfaglige tema inngår i oppbygningen av studentenes digitale kompetanse. Forelesningsformen vil, sammen med samtaleundervisning i klasse, bli brukt til å gi oversikt, avklare faglige problem, presentere sentral kunnskap og arbeide med eksempler og oppgaver. Studentaktive arbeidsformer med selvstudium, individuelt arbeid og arbeid i grupper med oppgaver og prosjekter, er viktige deler av studiet. Videre forventes det at studentene bruker høgskolens bibliotek og andre kilder til informasjon og læring aktivt, og forbereder seg til planlagt undervisning. Studentenes arbeid med emnet vil bli vurdert med både formative og summative vurderingsformer.

Studentene vil i løpet av studiet bli gitt et antall obligatoriske oppdrag, skriftlige og muntlige oppgaver og praktisk arbeid. Detaljene i forbindelse med organiseringen av undervisningen finnes i semesterplanen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav Kjemi
  • Obligatoriske arbeidskrav biologi

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav i biologi:
- 3 skriftlige arbeider
- 3 labrapporter
- Deltagelse på minst 3 av 4 laboratorieøkter

Obligatoriske arbeidskrav i kjemi:
- 3 skriftlige arbeider
- 3 labrapporter
- 1 didaktisk arbeid i gruppe hvor studentene skal skrive en tekst med elever som målgruppe, og hvor elevene trenes i å finne, vurdere og henvise til naturfaglig informasjon og fagstoff. Studentene skal i tillegg være i stand til å drøfte teksten tema på et relevant faglig nivå.
- Deltagelse på minst 4 av 5 laboratorieøkter

Det gis ikke kompensatorisk arbeid for manglende obligatorisk tilstedeværelse.

Alle skriftlige oppgaver, laboratorierapporter og deltagelse på laboratorieaktivetene må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav i biologi/kjemi - skriftlige oppgaver, laboratorierapporter og deltagelse på laboratorieaktivetene - i må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen i biologi/kjemi. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Vurderingsordning med 3 delvurderinger:

Del 1: Skriftlig eksamen:
Biologieksamen er på 3 timer og tillatte hjelpemidler er følgende:
Kunnskapsløftet (2013), læreplanen i naturfag hentet fra nettsidene til Utdanningsdirektoratet. Bestemt, enkel kalkulator jf. NTNU reglement. To håndskrevne A4- sider som støtteark

Del 2: Kjemieksamen er på 4 timer timer og tillatte hjelpemidler er følgende:
Kunnskapsløftet (2013), læreplanen i naturfag hentet fra nettsidene til Utdanningsdirektoratet. Tabeller i kjemi uten notater, tusjmarkeringer tillatt. Bestemt, enkel kalkulator jf. NTNU reglement. Tre håndskrevne A4- sider som støtteark.

Del 3: Praktisk eksamen: Test i ferdigheter og genrell kompetanse.

Alle delvurderinger må være bestått for å få bestått i emnet.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.
Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 5-10 (LTGLU5-10)
Grunnskolelærerutdanning 5-10 med vekt på realfag (LTGLU5-10R)

Forkunnskapskrav

Krav om studierett eller fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende ved NTNU (jfr. studieforskriften ved NTNU).
Adgangsbegrensning, maks 35

Prioritering ved opptak:
1. Studierett ved GLU gjennom ordinært opptak til NTNU. Tildeling av emne skjer gjennom ordinært arrangert emnevalg. Retten til å ta emner begrenses av studieprogrammets omfang i studiepoeng.
2. Overgang fra GLU ved en annen institusjon i Norge
3. Andre som fyller kravet om fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende ved NTNU

Kursmateriell

Pensumlistene er veiledende.
Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.
Biologi (Cellebiologi, genetikk og fysiologi)
Grindeland, J. M., Lyngved, R., & Tandberg, C. (2012). Biologi for lærere. Oslo:
Gyldendal akademisk.
Artikler /enkeltkapitler vil komme i tillegg. Det samme gjelder stoff hentet fra nettet eller forfattet av faglærerne og publisert på It's learning.
Kjemi
Hannisdal, M., & Ringnes, V. (2013). Kjemi for lærere (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Finnes også som:
Hannisdal, M., & Ringnes, V. (2011). Kjemi for lærere. Oslo: Gyldendal akademisk.
Steen,B.-G. (2009). Gyldendals tabeller og formler i kjemi: kjemi 1 og kjemi 2. Oslo: Gyldendal undervisning.
Samt utdelt litteratur på forelesninger/It’s learning.
Tabeller i ulike emner publisert i It's learning.
Artikler /enkeltkapitler vil komme i tillegg. Det samme gjelder stoff hentet fra nettet eller forfattet av faglærerne og publisert på It's learning.
Didaktikk
Folkvord, K., & Mahan, G. (2011). Engasjerende realfag: elevaktive arbeidsmåter i biologi og kjemi i videregående skole. Oslo: Cappelen Damm.
eller
Folkvord, K., & Mahan, G. (2015). Engasjerende naturfag: elevaktive og lærerstyrte arbeidsmåter i naturfag i videregående skole. Oslo: Cappelen Damm.
Artikler /enkeltkapitler vil komme i tillegg. Det samme gjelder stoff hentet fra nettet eller forfattet av faglærerne og publisert på It's learning.
Anbefalt støttelitteratur
Grønlien, H.K., & Tandberg, C. (2012). Gyldendals ord og faguttrykk 2012. Oslo: Gyldendal akademisk.
Læreverk for videregående skole kan benyttes som støttelitteratur i kjemi (Kjemi 1 og Kjemi 2).
Marion, P. v., & Strømme, A. (red.).(2015). Biologididaktikk (2. utg.). Oslo: Cappelen Damm.
Finnes også som
Marion, P. v., & Strømme, A. (red.).(2008). Biologididaktikk. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Reece, J. B. et al. (2011). Campbell biology (9th ed.). Boston, Mass.: Pearson.
Finnes også som:
Campbell, N. A. et al. (2008). Biology (8th ed.). San Francisco, Calif.: Pearson/ Benjamin Cummings.
inkl.:Norwegian glossary for biology eighth edition (2009).
eller:
Simon, E. J., Reece, J. B., Dickey, J. L., & Campbell, N. A. (2010). Campbell essential biology with physiology. San Francisco: Benjamin Cummings.
Finnes også som:
Campbell, N. A., Simon, E. J., & Reece, J. B. (2007). Essential biology with physiology (2nd ed.). San Francisco, Calif.: Pearson/Benjamin Cummings

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
4NA25-10 15.0 01.08.2013

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Praktisk eksamen 0/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 40/100 HJELPEMIDD 18.12.2017 09:00 KJL1 , R D1-185 Datasal , E2
Høst ORD Skriftlig eksamen 60/100 HJELPEMIDD 15.12.2017 09:00 D106 , Datasal 10349 , D7 , D130
Vår UTS Praktisk eksamen 0/100
Vår UTS Skriftlig eksamen 40/100 HJELPEMIDD
Vår UTS Skriftlig eksamen 60/100 HJELPEMIDD
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.