LGU53002 - Pedagogikk og elevkunnskap 4 (5-10)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Bacheloroppgave, vitenskapsteori og forskningsmetode
Oppgaven skal være profesjonsrettet. Det innebærer at den skal knyttes til undervisning i grunnskolen eller til andre sider ved skolens virksomhet. Tematisk skal bacheloroppgaven normalt forankres i studentens undervisningsfag de tre første årene og/eller i faget pedagogikk og elevkunnskap.

Bacheloroppgaven skal være et selvstendig og forskningsbasert skriftlig arbeid der kandidaten skal formulere og svare på en valgt problemstilling. Oppgaven skal knyttets til praksisopplæringen eller andre sider ved skolens virksomhet. Det innebærer at problemstillingen skal reflektere sentrale praktiske, faglige og pedagogiske utfordringer i grunnskolens virksomhet. Hensikten med oppgaven er å gi en helhetlig og sammenhengende framstilling og refleksjon om sentrale spørsmål i profesjonsutøvelsen.

Tema 1: Å være forskende lærer
- Forskningsetikk
- Formålstjenlige tekster: Praksisfortelling, forskerlogg

Tema 2: Vitenskapsteori
- Induktiv og deduktiv tilnærming
- Naturvitenskapelig og humanistisk forskningsparadigme
- Hermeneutikk

Tema 3: Metode
- Innhenting av data: Observasjon, intervju, spørreskjema, elevprodukter, dokumentanalyse
- Analyse av data: tolking av kvalitative og kvantitative data
- Forskningens troverdighet og relevans

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske spørsmålsstillinger i utdanningsforskning
- har innsikt i sentrale spørsmål knyttet til forskningsmetoder med relevans for studier av virksomhet i og omkring skolen
- har kunnskap om sentrale praktiske, faglige og pedagogiske utfordringer i grunnskolens virksomhet som er utviklet gjennom bacheloroppgaven
- har inngående kunnskap om det emnet som den enkelte har fordypet seg i gjennom bacheloroppgaven

Ferdighet
Studenten
- kan kritisk analysere relevant forskning om læringsarbeid og hvilken betydning denne kan ha for undervisningen og for alle elevers læring
- kan planlegge og delta i utviklings- og endringsprosesser i skolen, og kan kritisk vurdere disse i etterkant
- kan anvende vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap i utformingen av egen bacheloroppgave
- har tilegnet seg ferdigheter i akademisk skriving

Generell kompetanse
Studenten
- kan vise et faglig engasjement i viktige spørsmål om skole og opplæring, og på et forskningsmessig grunnlag kunne analysere og formidler et sammensatt fagstoff på en overbevisende måte
- kan selvstendig forholde seg til forskningsetiske problemsstillinger

Læringsformer og aktiviteter

Å skrive en bacheloroppgave er det faglige kravet dette semestret. Veiledning, både i gruppe og individuelt vil være hovedarbeidsform. En del av veiledninga vil bli organisert som arbeidsseminarer, med obligatorisk leveringer. I tillegg vil det bli forelesninger i vitenskapsteori og metode.

- Obligatorisk innlevering problemstilling
- Obligatorisk innlevering analyseutkast
- Obligatorisk presentasjon i plenum
- Obligatorisk innlevering veiledningsgrunnlag + veiledning

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
- Obligatorisk innlevering problemstilling
- Obligatorisk innlevering analyseutkast
- Obligatorisk presentasjon i plenum
- Obligatorisk innlevering veiledningsgrunnlag + veiledning

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Individuell bacheloroppgave.

Det arrangeres utsatt eksamen/ny eksamen påfølgende semester for studenter som henholdsvis hadde gyldig fravær eller ikke besto ved siste ordinære eksamen. Ved ikke bestått bacheloroppgave kan den tas i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 5-10 (LTGLU5-10)
Grunnskolelærerutdanning 5-10 med vekt på realfag (LTGLU5-10R)
Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn med matematikk (LTGLU5-10M)
Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn med norsk (LTGLU5-10N)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen

Kursmateriell

Pensumlistene er veiledende. Endelig pensumliste legges ut på blackboard før studiestart
Bjørndal, C. R. P. (2011). Det vurderende øyet: observasjon, vurdering og utvikling i undervisning og veiledning (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
s. 32-63.
Finnes også som:
Bjørndal, C. R. P. (2002). Det vurderende øyet: observasjon, vurdering og utvikling i undervisning og veiledning. Oslo: Gyldendal akademisk.
Christoffersen, L., & Johannessen, A. (2012). Forskningsmetode for lærerutdanningene. Oslo: Abstrakt forlag.
178 s.
Elstad, J. I. (2010). Spørreskjemaundersøkelsens fallgruber. I D. Album, M. N. Hansen & K. Widerberg (red.), Metodene våre: eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning (s. 155-169). Oslo: Universitetsforlaget.
Klette, K. (1998). Klasseromsforskning - i spenningsfeltet mellom systematisk observasjon og etnografiske nærstudier. I K. Klette (red.), Klasseromsforskning på norsk (s. 13-35). Oslo: Ad notam Gyldendal.
Kvale, S. (2005). Om tolkning af kvalitative forskningsinterviews. Nordisk pedagogik, 25(1), 3-15:
Tilgjengelig fra:
http://www.idunn.no/ts/np/2005/01/om_tolkning_af_kvalitative_forskningsinterviews
Nilsen, S. E., & Wasenden, W. (2005). Kvantitative metoder for datainnsamling og analyse. I A. Howe, K. Høium, G. Kvernmo & I. R. Knutsen (red.), Studenten som forsker i utdanning og yrke: vitenskapelig tenkning og metodebruk (Læremidler for profesjonsutdanning 4/2005, s. 246-268). Bekkestua: Høgskolen.
Nilssen, V. (2012). Analyse i kvalitative studier: den skrivende forskeren. Oslo: Universitetsforlaget.
Nyeng, F. (2012). Nøkkelbegreper i forskningsmetode og vitenskapsteori. Bergen: Fagbokforlaget.
Mulig bok for noen tema:
Askeland, N., Maagerø, E. & Aamotsbakken, B. (2013). Læreboka: studier av ulike læreboktekster. Trondheim: Akademika. (290 s.)
I tillegg: Egenvalgt fagpensum.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Oppgave 100/100

Utlevering
15.11.2017

Innlevering
29.11.2017

Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
11.05.2018

Innlevering
24.05.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.