LGU52015 - Matematikk 2 (5-10) emne 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer C

Faglig innhold

Matematikklærere skal legge til rette for helhetlig matematikkundervisning i tråd med relevant forskning og gjeldende læreplan. Dette krever ulike typer kompetanse. For eksempel skal lærerne kunne analysere elevenes matematiske utvikling, være gode matematiske veiledere og samtalepartnere, kunne velge ut og lage gode matematiske eksempler og oppgaver, og kunne evaluere og velge materiell til bruk i matematikkundervisningen. De må kunne se på matematikk som en skapende prosess og kunne stimulere elevene til å bruke sine kreative evner. Det er også nødvendig med innsikt i bruk av digitale verktøy og andre læremidler, og kunne se muligheter og begrensninger ved disse. En matematikklærer skal også ha kunnskaper om hva det vil si å kunne lese, uttrykke seg muntlig og skriftlig i faget.

Gjennom matematikkfaget for trinn 5-10 skal studentene utvikle undervisningskunnskap i matematikk. For det første innebærer dette at de må tilegne seg en solid og reflektert forståelse for den matematikken elevene skal lære og hvordan denne utvikles videre på de neste trinnene i utdanningssystemet. Videre kreves matematikkfaglig kunnskap som er særegen for lærerprofesjonen. Det innebærer blant annet å analysere, kommunisere og forstå matematiske prosesser og argumenter. Undervisningskunnskap innebærer også å ha didaktisk kompetanse som gjør at studentene kan sette seg inn i elevenes perspektiv og læringsprosesser, og gjennom variasjon og tilpasning kunne tilrettelegge matematikkundervisning for elever med ulike behov og med ulik kulturell og sosial bakgrunn på en slik måte at matematikk fremstår som et meningsfullt fag for alle elever.

I dette emnet arbeider studentene med matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaer som er sentrale i matematikkundervisningen på trinnene 5 -10, med spesiell vekt på sannsynlighet og statistikk. Dette innebærer arbeid med teoribygninger i kombinatorikk, sannsynlighetsregning og statistikk. Studenten skal også få kjennskap til matematikkdidaktisk forskning og ulike teorier og metoder som er relevante for slik forskning.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten
- har kjennskap til kvantitative og kvalitative metoder som er relevante i matematikkdidaktisk forskning
- har kunnskap om kombinatorikk og sannsynlighetsbegrepet
- har kunnskap om stokastiske variabler og om ulike sannsynlighetsfordelinger; spesielt binomiske sannsynligheter, hypergeometrisk fordeling og normalfordelingen
- har kunnskap om estimering og om hypotesetesting, og kan utføre enkle statistiske forsøk
- har kunnskap om regresjonsanalyse
- kan arbeide med digitale verktøyer som hjelpemiddel i statistikk og sannsynlighetsregning
- har kunnskap om statistikkens og sannsynlighetsregningens historiske utvikling
- kan legge opp til både praktisk og teoretisk arbeid med stokastikk
- har kunnskap om matematikkdidaktisk forskning med relevans for utvikling av undervisningskunnskap i matematikk og elevers læring på barne- og ungdomstrinnet

Ferdigheter:
Kandidaten
- kan formidle spesialkunnskap innen et utvalgt matematikkdidaktisk og/eller matematikkfaglig emne relevant for trinn 5-10
- kan bruke varierte undervisningsformer forankret i teori og egen erfaring, herunder valg, vurdering og utforming av oppgaver og aktiviteter
- kan bruke kvantitative og kvalitative forskningsmetoder til å gjennomføre matematikkdidaktiske undersøkelser
- kan legge opp til både praktisk og teoretisk arbeid med stokastikk

Generell kompetanse:
Kandidaten
- kan delta og bidra i FoU-prosjekter og andre samarbeidsprosjekter med tanke på å forbedre matematikkfagets praksis
- har kunnskap om matematikkfagets rolle innenfor andre fag og i samfunnet for øvrig

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene veksler mellom klassetimer, arbeid med oppgaver, individuelt og i gruppe, diskusjoner, og eventuelt muntlige og skriftlige studentpresentasjoner. Utforskende læringsprosesser skal fremme studentenes selvstendighet, analytiske ferdigheter og kritisk refleksjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Det vil bli gitt inntil 10 obligatoriske aktiviteter som for eksempel:

- verksted

- fremlegg

- gruppediskusjoner

- praksisoppdrag

- øvinger med tekstskriving og/eller regning

- fagtekst

 

Semesterplanen vil opplyse om antall og tidspunkt for disse aktivitetene.

 

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

 

Emnet avsluttes med en individuell, skriftlig prøve ved slutten av semesteret.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 5-10 (LTGLU5-10)
Grunnskolelærerutdanning 5-10 med vekt på realfag (LTGLU5-10R)
Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn med matematikk (LTGLU5-10M)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU51006 15.0 01.09.2017
LGU51006 9.0 01.09.2017
LGU51006 6.0 01.09.2017
LGU51006 12.0 01.09.2017
LGU52002 3.0 01.09.2017
LGU52002 9.0 01.09.2017
LGU52002 9.0 01.09.2017
LGU52002 15.0 01.09.2017
LGU52003 12.0 01.09.2017
LGU52003 9.0 01.09.2017
LGU52003 6.0 01.09.2017
LGU52003 15.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 C 29.11.2017 09:00 Aerobicrom B212
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 16.05.2018 09:00 Storhall del 2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.