LGU52014 - Matematikk 2 (5-10) emne 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 E

Faglig innhold

Matematikklærere skal legge til rette for helhetlig matematikkundervisning i tråd med relevant forskning og gjeldende læreplan. Dette krever ulike typer kompetanse. For eksempel skal lærerne kunne analysere elevenes matematiske utvikling, være gode matematiske veiledere og samtalepartnere, kunne velge ut og lage gode matematiske eksempler og oppgaver, og kunne evaluere og velge materiell til bruk i matematikkundervisningen. De må kunne se på matematikk som en skapende prosess og kunne stimulere elevene til å bruke sine kreative evner. Det er også nødvendig med innsikt i bruk av digitale verktøy og andre læremidler, og kunne se muligheter og begrensninger ved disse. En matematikklærer skal også ha kunnskaper om hva det vil si å kunne lese, uttrykke seg muntlig og skriftlig i faget.

Gjennom matematikkfaget for trinn 5-10 skal studentene utvikle undervisningskunnskap i matematikk. For det første innebærer dette at de må tilegne seg en solid og reflektert forståelse for den matematikken elevene skal lære og hvordan denne utvikles videre på de neste trinnene i utdanningssystemet. Videre kreves matematikkfaglig kunnskap som er særegen for lærerprofesjonen. Det innebærer blant annet å analysere, kommunisere og forstå matematiske prosesser og argumenter. Undervisningskunnskap innebærer også å ha didaktisk kompetanse som gjør at studentene kan sette seg inn i elevenes perspektiv og læringsprosesser, og gjennom variasjon og tilpasning kunne tilrettelegge matematikkundervisning for elever med ulike behov og med ulik kulturell og sosial bakgrunn på en slik måte at matematikk fremstår som et meningsfullt fag for alle elever.

I dette emnet arbeider studentene med matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaer som er viktige for alle som skal undervise i matematikk på trinnene 5-10, med spesiell vekt på algebra og algebraisk tenkning. Dette innebærer for eksempel arbeid med generalisering, likninger, funksjonsbegrepet og funksjonsanalyse, ulike representasjonsformer samt overgangen mellom disse og enkle matematiske modeller. Studenten vil også arbeide med temaet matematikkvansker og med ulike vurderingsformer.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten
- har kunnskap i matematisk analyse, inkludert derivasjon, integrasjon og enkle matematiske modeller, og kan relatere disse begrepene til det matematikkfaglige innholdet i trinn 5-10
- har kunnskap om ulike innfallsvinkler i arbeidet med likninger
- har kunnskap om generalisering og algebraifisering
- har kjennskap til ulike digitale hjelpemidler, herunder spesielt CAS-verktøy, og hvordan disse kan brukes i undervisningen
- har kunnskap om sentrale teorier om matematikkvansker
- har kjennskap til ulike verktøy for kartlegging av matematikkvansker
- har kunnskap om vurderingens betydning for læring, og sammenhengen mellom vurdering og læring

Ferdigheter:
Kandidaten
- kan benytte graftegner, regnark og CAS-verktøy i undervisningen
- kan benytte ulike vurderingsformer i matematikk
- kan vurdere elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring
- kan arbeide med utvalgte verktøy for kartlegging av matematikkforståelse, og bruke disse til å tilpasse opplæringen
- kan vurdere elevenes måloppnåelse med og uten karakterer, og begrunne vurderingene

Generell kompetanse:
Kandidaten
- kan delta og bidra i lokalt utviklingsarbeid knyttet til matematikkundervisning

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene veksler mellom klassetimer, arbeid med oppgaver, individuelt og i gruppe, diskusjoner, og eventuelt muntlige og skriftlige studentpresentasjoner. Utforskende læringsprosesser skal fremme studentenes selvstendighet, analytiske ferdigheter og kritisk refleksjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Det vil bli gitt inntil 10 obligatoriske aktiviteter som for eksempel:
- verksted
- fremlegg
- gruppediskusjoner
- praksisoppdrag
- øvinger med tekstskriving og/eller regning
- fagtekst

Semesterplanen vil opplyse om antall og tidspunkt for disse aktivitetene.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Emnet avsluttes med en individuell, muntlig prøve ved slutten av semesteret.
Ingen hjelpemidler tillatt.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 5-10 (LTGLU5-10)
Grunnskolelærerutdanning 5-10 med vekt på realfag (LTGLU5-10R)
Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn med matematikk (LTGLU5-10M)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU51006 15.0 01.09.2017
LGU51006 9.0 01.09.2017
LGU51006 6.0 01.09.2017
LGU51006 12.0 01.09.2017
LGU52002 3.0 01.09.2017
LGU52002 9.0 01.09.2017
LGU52002 9.0 01.09.2017
LGU52002 15.0 01.09.2017
LGU52003 12.0 01.09.2017
LGU52003 9.0 01.09.2017
LGU52003 6.0 01.09.2017
LGU52003 15.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen** 100/100 E
Vår UTS Muntlig eksamen 100/100 E
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Alle møter 30 min tidligere på rom B224 til obligatorisk forberedelse med trekking av oppgave.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.