LGU52012 - Pedagogikk og elevkunnskap 2 (5-10)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 0/100 Bestått/Ikke bestått
Muntlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD Bokstavkarakterer

Faglig innhold

Elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling

Fra nasjonale retningslinjer:
"Emnet har den lærende eleven i sentrum. Hovedfokuset er tilrettelegging av læringsprosesser for enkeltelever innenfor et stort elevmangfold der hver enkelt elev med sine unike personlige, sosiale og kulturelle forutsetninger for læring, er en del av skolens fellesskap. Emnet vektlegger flerspråklighet som et område i lærerens tilrettelegging av opplæringen.
Utfordringene som elevmangfoldet gir for undervisning og læring er hovedområdet for samarbeidet med praksisopplæringen."

Tema 1: Barn og unges oppvekst
Sosialisering
Oppvekst i det senmoderne samfunnet
Identitetsutvikling: mellomtrinns - og ungdomstrinnseleven
Kjønnsmessige, sosiale, kulturelle og etniske forskjeller
Jevnalderperspektivet
Skolens betydning for inkludering
Tema 2: Inkludering og tilpasset opplæring
Lovverk og rettigheter
Fra segregering til integrering og inkludering
Tilpasset opplæring i et inkluderende læringsfellesskap
Tilpasset opplæring og spesialundervisning
Elever med flerkulturell bakgrunn
Elever i vanskelige livssituasjoner
Tema 3: Læringsfellesskapet
Undervisning og læring
Kartlegging og kartleggingsverktøy
Elevrelasjoner, gruppeprosesser og samhandling
Tema 4: Læreridentitet
Studentens utvikling mot egen læreridentitet
Kontaktlærerrollen
Profesjonsetikk
Bevissthet om yrkestekster i ulike sjangre

Læringsutbytte

KUNNSKAP
Studenten
- har kunnskap om mangfoldet i familieformer og barns og unges oppvekst, utvikling og læring i ulike sosiale, språklige, religiøse og kulturelle kontekster
- har kunnskap om variasjoner i kjønnsidentitet og likheter og forskjeller i gutter og jenters oppvekstbetingelser
- har kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter skolen står over for når det gjelder elever med særskilte behov for tilrettelagt opplæring
- har kunnskap om elever med flerkulturell og flerspråklig bakgrunn
- har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, og om hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende
lovverk
- har kunnskap om medias påvirkning av barn og ungdom og om barn og unges aktive deltakelse i ulike mediesamfunn
- har kunnskap om verdier, interesser og normer i ulike ungdomskulturer og den betydning dette har for ungdoms identitet
- har kunnskap om innholdet i og begrunnelsene for de sentrale nasjonale og internasjonale reguleringene som gjelder elever og deres rettigheter

FERDIGHETER
Studenten
- kan formidle og anvende kunnskaper om barn og unges utvikling og analysere de pedagogiske konsekvensene dette kan ha for arbeidet i skolen
- kan legge til rette for elevenes læring med utgangspunkt i kunnskap om elevrelasjoner, kommunikasjon, samhandling og gruppeprosesser
- kan analysere elevenes læringsstrategier og læringsutbytte ved hjelp av kartleggingsmetoder og trekke konsekvenser for arbeidet med læringen - kan vurdere elevenes måloppnåelse med og uten karakter, og begrunne vurderingene
- kan gjennomføre læringsrettet tilbakemelding
- kan analysere populærkulturelle medieuttrykk og knytte dette opp til barn og unges identitetskonstruksjon
- kan identifisere tegn på fysisk og/eller psykisk vold eller seksuelle overgrep, og på bakgrunn av faglige vurderinger kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglig og tverretatlige samarbeidspartnere til barnet og den unges beste

GENERELL KOMPETANSE
Studenten
- har forståelse for betydningen av skolens rammefaktorer når det gjelder elevenes læring og utvikling
- kan på et reflektert og faglig grunnlag etablere og være i dialog med elevene og deres foresatte om elevenes faglige, personlige og sosiale læring og utvikling

Læringsformer og aktiviteter

I PEL2 legges det vekt på en prosessorientert undervisning med stor grad av studentaktivitet. Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, samtaler, individuelt arbeid, ulike former for gruppearbeid og anvendelse av digitale verktøy. Utforskende arbeidsformer som prosjektarbeid, problembasert læring eller aksjonslæring er sentrale. Det vil hele tiden bli lagt vekt på tilknytning til praksisfeltet både som studiefelt og som arena for profesjonsutøvelse. I arbeidet vil det også gjøres bruk av ulike former for underveisvurdering. Både skriftlige og muntlige arbeidskrav blir vurdert i løpet av studieprosessen. Skriftlige oppgaver og muntlige presentasjoner kan bli vurdert av faglærer eller medstudenter på innhold, språk og sjanger. Egenvurdering gjennom refleksjon over egen læring er en del av studieprosessen.
OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV:
1. Ett forarbeid til praksis
2. Elevportrett basert på observasjon i praksis
3. PBL-arbeid som viser faglig og digital kompetanse
4. Refleksjonslogg om egen utvikling som lærer
5. Utarbeiding av ressursdokument i gruppe knyttet til et eksamenstema
6. Fagtekst om fokuselev


Kommentar til arbeidskrav:
Obligatoriske arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.


Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
- Ett forarbeid til praksis
- Ett etterarbeid til praksis
- Elevportrett basert på observasjon i praksis
- PBL-arbeid som viser digital kompetanse
- Refleksjonslogg om egen utvikling som lærer
- Fagtekst om fokuselev eventuelt i samarbeid med studiefag
- Utarbeiding av ressursdokument i gruppe knyttet til et eksamenstema

Obligatoriske arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen på grunn av manglende arbeidskrav, skal varsles jf. forskrift om studier ved NTNU.

Kommentar til vurdering:
DEL 1: Muntlig eksamen i gruppe.
Gruppene settes sammen etter loddtrekning i klassen. Eksamen organiseres slik at gruppene trekker tema fra studiet 2 timer før selve gruppeeksamen. Studentene har tilgang til pensumlitteraturen i forberedelsestida. Samtalen innledes ved at gruppene får problemstillinger fra sitt tema som de skal samtale rundt i en selvstyrt prosess. Sensor kan stille avklarende spørsmål fra all pensumlitteratur. Gruppesamtalens varighet er ca 3/4 time. Gruppa får felles karakter. I særskilte tilfeller kan det gis individuell vurdering. Både den faglige kompetansen knytta til læringsutbytteformuleringene og evnen til å gjennomføre en faglig dialog der alle studentene har ansvar for å bidra, ligger til grunn for vurderingen.

Tillatte hjelpemidler:
- Kunnskapsdepartementet: Opplæringsloven. Tilgjengelig fra www.lovdata.no (utskrift uten notater)
- Utdanningsdirektoratet: Utdrag av Læreplanverket for kunnskapsløftet: Generell del og Læringsplakaten. Tilgjengelig fra www.udir.no

DEL 2: Flerkulturelle dimensjoner:
Seminar med avsluttende presentasjon.
Seminaret arrangeres i vårsemesteret.

Både del 1 og del 2 må være bestått for å få bestått i emnet.

Ny / utsatt eksamen:
Del 1: Det arrangeres utsatt eksamen/ny eksamen ved slutten av påfølgende semester for studenter som henholdsvis hadde gyldig fravær eller ikke besto ved siste ordinære eksamen. Det er anledning til å gå opp til ny eksamen i opprinnelig gruppe. For øvrig vil det både ved utsatt og ny eksamen bli satt sammen nye eksamensgrupper basert på loddtrekking blant de studentene som er oppmeldt. Gruppene vil bli kunngjort ca. 1 måned før eksamen slik at studentene kan bli kjent med hverandre på forhånd. Individuell muntlig prøve kan unntaksvis gjennomføres dersom det ikke er praktisk mulig å gjennomføre eksamenen i gruppe.

Del 2: Arrangeres hvert vårsemester.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.
Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 5-10 (LTGLU5-10)
Grunnskolelærerutdanning 5-10 med vekt på realfag (LTGLU5-10R)
Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn med matematikk (LTGLU5-10M)
Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn med norsk (LTGLU5-10N)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD
Vår ORD Arbeider 0/100
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.