LGU52011 - Religion, livssyn og etikk 1 (5-10) emne 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 20 minutter E

Faglig innhold

RLE1 i GLU 5-10 har desse områda:
1. Religionar og livssyn
2. Filosofi og etikk
3. Fagdidaktikk

Emnet omhandlar ni fagemne: jødedom, kristendom, islam, hinduisme, buddhisme, anna religiøst mangfald, livssyn, etikk og filosofi. I RLE1, emne 2 er det fokus på følgjande fagemnar: kristendom, hinduisme, buddhisme, anna religiøst mangfald og etikk. Vektlegginga av dei ulike fagemna vil - emne 1 og 2 sett under eitt - vere om lag som i læreplanen for grunnskolen.

I det systematiske arbeidet med religionane og anna fagstoff står tekstgrunnlag, samanlikning, kritikk, modernitet og religiøsitet blant unge i fokus. Nyare religions- og filosofihistorie og dei kulturelle forholda som ungdom veks opp i blir vektlagd.

I samband med praksis vert merksemd retta mot dialog med ungdom og mellom ungdomar og etablering av ein god lærings- og klasseromkultur i faget.

Læringsutbytte

KUNNSKAP
Studenten
- har kunnskap om religionar og livssyn i faget: mangfald og ulike retningar, trusinnhald og oppfatningar, praksis, etikk og estetiske uttrykk, med særleg vekt på kristendommen og norske forhold
- har kunnskap om religionshistorie med vekt på i nyare tid og særleg på kristendommens historie frå reformasjonen og framover
- har kunnskap om heilage tekstar: hovudinnhald, historisk bakgrunn og sentrale forteljingar, med særleg vekt på Bibelen
- har kunnskap om samanlikningar mellom religiøse tradisjonar og sekulære livssyn
- har kunnskap om etiske teoriar og bruken av desse i høve til nokre aktuelle problemstillingar
- har kunnskap om menneskerettane og FNs barnekonvensjon og diskusjonane om ulike konsekvensar av desse for undervisninga i RLE
- har kunnskap om sentrale arbeidsmåtar og vurderingsformer i faget i høve til dei aktuelle trinna
- har kunnskap om barns og unges gudsomgrep, religiøse førestellingar og opplevingar
- har kunnskap om kva religiøse seremoniar og høgtider har å seie for barn og unge
- har kunnskap om reglement for fritak på religiøst og livssynsmessig grunnlag

FERDIGHEITER
Studenten
- kan planleggje, gjennomføre og vurdere RLE-undervisning på ein sjølvstendig og fagleg gjennomtenkt måte med vekt på danningsperspektiv og dei fleirkulturelle utfordringane
- kan setje seg inn i unge sine tankar og førestellingar om religiøse og filosofiske spørsmål og kan samtale med dei om dette
- kan samtale med unge om tilhøve som oppstår i samband med vanskelege livssituasjonar
- kan bruke sentrale arbeidsmåtar med vekt på dialog, utforsking, samanlikning og kritisk og analytisk arbeid i undervisning og læring
- kan samarbeide med andre lærarar, elevar og heimen om faget
- kan gjennomføre tilpassa opplæring i RLE, mellom anna med omsyn til elevar med bakgrunn i ulik tru og ulike livssyn
- kan legge til rette for utvikling av dei grunnleggande ferdigheitene i undervisninga
- kan kombinere kravet om objektiv, kritisk og pluralistisk undervisning i RLE med varierte, elevaktive og engasjerande arbeidsmåtar
- kan reflektere kritisk over innhaldet i faget og over verdimålsettingane for faget og over forholdet mellom fag, undervisning og eiga utvikling i yrkesutøvinga
- kan bruke internett og digitale læremidlar på ein kritisk og pedagogisk måte i undervisninga

GENERELL KOMPETANSE
Studenten
- har yrkesetisk kompetanse og kan sjå dette i samanheng med religiøse og livssynsmessige tradisjonar
- kan leggje til rette for samarbeid mellom heimen, skolen og lokalmiljøet
- har forståing for rolla som verdiformidlar i eit fleirkulturelt samfunn.

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformer og vurderingsordning blir sett i samanheng. Arbeidsformene vekslar mellom førelesning, arbeid med oppgåver (individuelt og i gruppe), diskusjonar, munnlege studentpresentasjonar og ekskursjonar.

Læringsaktiviteter i emnet omfattar lesing og lytting, produksjon av munnlege og skriftlege tekster, samt interaksjon med kvarandre, undervisningspersonale og representantar for trus- eller livssynsorganisasjonar eller andre institusjonar vi møter.

For lærarar i grunnskolens religions- og livssynsfag er det viktig å kunne lese fagtekster og andre tekster kritisk og analytisk og å lytte til elevar, foreldre, kollegaer og andre med vilje til innleving og læring. Tilsvarande er det viktig å kunne uttrykke seg klart både skriftleg og munnleg i møte med desse gruppene og offentlegheita. Undervisninga i emnet omfattar øving i å uttrykke seg, både skriftleg og munnleg i ulike sjangrar med ulike formål, og på bakgrunn av faglitteratur og erfaring.

Arbeidsformer og læringsaktivitetar dannar grunnlag for tileigning av fag og fagutøving, og det er derfor viktig å delta i undervisninga.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
- 2 skriftlige innleveringer, der det ene skrives individuelt, det andre i gruppe.
Studentene skal levere én individuell fagtekst. Arbeidet med teksten skal hjelpe studentene med å nå læringsmålene i faget, og sammen med fagteksten som skrives i gruppe bør derfor følgende to emneområder tematiseres: 1) hinduisme, buddhisme, sekulære livssyn eller annet religiøst eller livssynsmessig mangfold og 2) filosofi eller etikk.
- Studentene skal levere én fagtekst skrevet i gruppe. Gruppene kan bestå av 2-5 studenter. Arbeidet med teksten skal hjelpe studentene med å nå læringsmålene i faget, og sammen med fagteksten som skrives individuelt bør derfor følgende to emneområder tematiseres: 1) hinduisme, buddhisme, sekulære livssyn eller annet religiøst eller livssynsmessig mangfold og 2) filosofi eller etikk.
- Muntlig fremlegg og respons
Studenten skal bidra i ett muntlig fremlegg og respondere på ett muntlig fremlegg holdt av medstudenter.
- 5 ekskursjoner

Studiet omfatter besøk i forsamlingslokalene til kristne (både den norske kirke og ett annet kristent trossamfunn), hinduer og buddhister, samt et sted med relevans for filosofi/etikk (f.eks. Falstad). Ekskursjon til et kristent trossamfunn annet enn den norske kirke planlegges og gjennomføres av studentene i samråd med faglærer. Dersom en student ikke kan delta når klassen er på ekskursjon, må studenten gjennomføre ekskursjonen på egen hånd og dokumentere besøket for faglærer.Deltagelse på alle ekskursjoner må godkjennes av faglærer.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Vurdering:
Muntlig eksamen
Kandidaten skal presentere og drøfte relevant fagstoff knyttet til et emne hun/han trekker under eksamen. Den første del av muntlig vies dette emnet. Andre del av eksamen vies et didaktisk spørsmål knyttet til et annet emne enn det kandidaten redegjør for i første del.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 5-10 (LTGLU5-10)
Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn med matematikk (LTGLU5-10M)
Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn med norsk (LTGLU5-10N)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 04.12.2017 09:00 Datasal 10345 , DI41

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 E
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.