LGU52008 - Samfunnsfag 1 (5-10) emne 2: Demokrati, deltakelse og medborgerskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Samfunnsfag 1 for 5-10 skal legge grunnlag for en bred forståelse av samspillet mellom mennesker og samfunn i ulike tidsperioder og i ulike deler av verden. Lærestoffet er knyttet til utvalgte emner fra vitenskapsfagene historie, geografi og samfunnskunnskap (statsvitenskap og sosiologi), og samfunnsfagdidaktikk.

Emnet legger vekt på grunnleggende trekk i samfunnsutviklingen både nasjonalt nivå og på gruppenivå. Studentene skal opparbeide seg kunnskap om grunnleggende samfunnsprosessene i sosialisering og identitetsutvikling hos unge og kjennskap til den norske velferdsstaten og de utfordringer den møter. Faget skal gi kunnskaper og ferdigheter om samfunnsfaget som skolefag og sentrale utfordringer knyttet til undervisning av samfunnsfag på 5.-10. trinn. Nyere samfunnsfagdidaktisk forskning vil være en del av studiet. Grunnleggende kunnskaper om det samfunnsvitenskapelige og historiske begrepsapparatet, teorier, modeller og metoder, vil bli vektlagt.

Faget skal formidle og engasjere studentene i vitenskapelige arbeidsformer. Utforskende læringsprosesser skal fremme studentenes selvstendighet, analytiske ferdigheter og kritisk refleksjon.

Faget skal formidle og engasjere studentene i vitenskapelige arbeidsformer. Utforskende læringsprosesser skal fremme studentenes selvstendighet, analytiske ferdigheter og kritisk refleksjon.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studentene
- har kunnskap om ulike samfunn, kulturer og historiske vilkår
- har kunnskap om barns og unges rettigheter, demokrati, politiske og økonomiske deltakelse
- har kunnskap om ungdoms historieforståelse og historiebruk
- har kunnskap om sosialisering og identitetsutvikling i barne- og ungdomsårene
- har kunnskap om arbeidsliv og verdiskaping
- har kjennskap til sentrale samfunnsfaglige teorier og metoder

Ferdigheter
Studentene
- kan beskrive og analysere livsformer og levekår i ulike deler av verden
- kan fremme elevenes evne til nyskapning og kreativitet i arbeidet med samfunnsfaglige spørsmål
- kan planlegge, lede og vurdere elevers læringsarbeid på en måte som tar hensyn til mangfoldet i elevgruppen, ulike behov og kulturell og språklig bakgrunn
- kan vurdere elevenes måloppnåelse med og uten karakter, og begrunne vurderingene
- kan lede elever i selvstendig arbeid innenfor fagets rammer
- kan legge til rette for opplæring om samfunnsforhold i et flerkulturelt og globalt perspektiv, med vekt på menneskerettigheter og demokratiske prinsipper

Generell kompetanse
Studentene
- kan tilrettelegge for samarbeid og konfliktløsning i arbeid med elevene
- kan forstå aktuelle samfunnsforhold innen demokrati og politiske deltakelse i et historisk perspektiv
- kan kommunisere og samarbeide med barn og foresatte med ulik sosial og kulturell bakgrunn
- har innsikt i barns og ungdoms forståelse av faget

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i faget gis som forelesninger, studentseminarer med eller uten faglærers deltakelse og som oppgaveløsninger og diskusjoner i full studentgruppe. Studentene må også løse oppgaver individuelt og i grupper. Seminarer med studentpresentasjoner og tilbakemeldinger på innleverte obligatoriske oppgavesett er viktig arenaer knyttet emnet i faget. Studentene må ha gjennomført og bestått praksis i samsvar med de faglige ferdighet- og kunnskapsmål for praksisåret.

Mindre utgifter i forbindelse med ekskursjonene (billetter, transport o.l.) betales av studentene selv.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

De obligatoriske arbeidskravene i faget består av:

1) Godkjent innlevering av en fagdidaktisk oppgave gitt i forbindelse med praksis
2) Godkjent deltakelse på inntil 2 ekskursjoner
3) Godkjent innlevering av to skriftlige individuelle fagtekster, veiledet og gitt respons i studentgrupper

Det skal leveres et førsteutkast for hver fagtekst. Studentene skal gi respons på hverandres fagtekster i grupper. Både førsteutkast, respons og endelig innlevering m/refleksjonsnotat inngår i den obligatoriske aktiviteten.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Vurderingen i emnet er skriftlig individuell eksamen.
Tillatte hjelpemidler ved eksamen er Læreplan i samfunnsfag LK06, kalkulator A og godkjente atlas (de som står i pensumlista).

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrifter ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 5-10 (LTGLU5-10)
Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn med matematikk (LTGLU5-10M)
Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn med norsk (LTGLU5-10N)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 04.12.2017 09:00 DI41
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.