LGU52004 - Musikk 1 (5-10) emne 2: Komposisjon og fagdidaktiske emner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100 ALLE

Faglig innhold

Musikk 1 5-10, Emne 2, har desse hovudkomponentane: Grunnleggande opplæring i utøvande, lyttande og skapande verksemd, innføring i musikkfaget sine deldisiplinar og innføring i skolefaget musikk slik det er forma for trinna 5-10 i gjeldane læreplan.
Dei fagdidaktiske delane av studiet er i særleg grad sikta inn mot musikklæraren sitt arbeid med elevar si faglege læring på trinna 5-10. Undervisningsstoff og arbeidsmåtar i praksisopplæringa skal også gi studentane ferdigheiter, kunnskap og erfaring som gjer dei fortrulege med musikalsk barne- og ungdomskultur.

Emnet skal også gjere studentane fortrulege med dei grunnleggjande dugleikane Å kunne
uttrykke seg munnleg og skriftlig, Å kunne lese og regne, Å kunne bruke digitale verktøy slik
desse er utforma i gjeldande musikklæreplan for grunnskulen.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har grunnleggande kunnskap om norsk og internasjonal musikk frå ulike sjangrar og musikkhistoriske epokar, om norsk og samisk tradisjonsmusikk og om musikk frå andre kulturar
- har kunnskap om grunnleggjande musikkteori og ulike former for musikkanalyse
- har kunnskap om korleis musikk blir brukt og integrert i ulike former for samfunnsuttrykk, t.d. i film og media og om korleis musikk kan vere eit formande element i slike samanhengar
- har kunnskap om læreplanar i faget og faget si læreplanhistorie

Ferdigheiter
Studenten
- kan lytte aktivt og reflekterande til eit representativt utval av musikk frå ulike sjangrar, historiske epokar og ulike kulturar
- vise kunnskap om musikken gjennom bruk av musikkanalyse og gjennom verbale så vel som andre kunstrelaterte uttrykksformer, t.d. dans/rørsle og drama
- kan komponere musikk på varierte måtar, improvisere med instrument og stemme og kunne leie improvisasjons- og komposisjonsprosessar for elevar på trinna 5-10
- kan bruke analoge og digitale musikkinstrument og tekniske og elektroniske hjelpemiddel med tanke på musikalsk skaping, formidlingsverksemd og musikkproduksjon
- kan ta i bruk og vurdere varierte arbeidsformer, metodar og læringsmateriell som over tid er utvikla i skolefaget for trinna 5-10
- kan gjennomføre tilpassa opplæring for elevar med ulik bakgrunn, ulike føresetnader og interesser
- er fortruleg med grunnleggande ferdigheitar i skolefaget musikk

Generell kompetanse
Studenten
- kan initiere fagleg samarbeid og bruke musikk både som regifag og som støttefag i fleirfaglege tema- og prosjektarbeid i sine framtidige yrkesroller
- har innsikt i og kan drøfte musikkens rolle som identitetsskapar, kommunikasjonsmedium og kulturuttrykk i skolekvardagen og i eit fleirkulturelt samfunn
- kan aktivisere og stimulere elevane si evne til å skape, oppleve, uttrykke og reflektere

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsformene skiftar mellom gruppeundervisning, førelesningar, gruppearbeid og praktisk musisering. Studentane skal delta i ein læringsprosess der dei i arbeid med produksjon, tolking og formidling av musikk der dei utviklar kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse i faget. Dette omfattar stor grad av eigeninnsats. Studentane vil få rettleiing på deler av arbeidet individuelt og gruppevis. Det vert lagt vekt på ei prosessorientert undervisning med studentaktive arbeidsformer med det musiske og skapande i sentrum

Det vert lagt til rette for ei studiereise til ein europeisk storby med fagleg innhald i vår semesteret.
Studieturen er ikke obligatorisk, og den finansieres av studentene selv.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
Studentane skal arbeide med 8 praktiske og skriftlege oppgåver innan musikkorientering, fagdidaktikk og komposisjon
- Lytting
- Musisering (Sang, dans, spill)
- Musikkdidaktikk
- Musikkorientering
- Komposisjon 1
- Komposisjion 2
- Ein ekskursjon

Dei skriftlege bidraga vert utgangspunkt for vidare arbeid fram mot eksamensmappa som inngår som vuderingsgrunnlaget.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Mappe med 3 bidrag som er utarbeidde i løpet av studieprosessen.
Krav til innhald og omfang av mappa:
2 skriftlege arbeid i musikkdidaktikk og musikkorientering
Eigen komposisjon for ei definert instrument/songsamansetjing med
a) utskrift av digitalt partitur og
b) i innspelt versjon

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 5-10 (LTGLU5-10)
Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn med matematikk (LTGLU5-10M)
Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn med norsk (LTGLU5-10N)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen

Kursmateriell

Pensum
Pensumlistene er veiledende.Endelig pensumliste legges ut på blackboard ved studiestart.
LGU12006 Musikk 1(1-7) emne 2: Komposisjon og fagdidaktiske emner
LGU52003Musikk1(5-10) emne 2: Komposisjon og fagdidaktiske emner
Studieperiode høst 2017 og vår 2018. Sist oppdatert 21.09.2016
Amsrud, A., & Bjørnstad, T. (2008). Sang i Norge. Oslo: Musikk i skolen.
Nettsted:
http://www.sanginorge.no/
Djupdal, K. (1999). Musikkteori. (3. rev. utg.). Oslo: Ad notam Gyldendal.
Espeland, M. (2004). Lyttemetodikk: Ressursbok. Bergen: Fagbokforlaget.
Hanken, I. M. & Johansen, G. (rev.utg.2013). Musikkundervisningens didaktikk. Oslo: Cappelen akademisk forlag.(kap.8 og kap.11)
Johansen,K. L. (2005). Komponering: kunnskap & kreativitet: idésamling og lærebok for lærere og lærerstudenter. Oslo: Musikk i skolen
Læreplanverket for Kunnskapsløftet (2006). Oslo: Kunnskapsdepartementet.
Tilgjengelig fra:
http://www.utdanningsdirektoratet.no/templates/udir/TM_UtdProgrFag.aspx?id=2103
Nesheim, Elef:Musikkhistorie (2004) Oslo, Norsk musikkforlag
Sætre,Jon Helge /Salvesen,Geir (2010). Allmenn musikkundervisning
Kompendium og noter til praktisk musisering vil bli utgitt ved semesterstart
Et utvalg lytte-eksempler fra ulike historiske epoker
Tilleggslitteratur
Benestad, F. (2009). Musikklære: en grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget.
Blokhus, Y., & Molde, A. (2004). Wow!: populærmusikkens historie. Oslo, Universitetsforlaget.
Finnes også som:
Blokhus, Y., & Molde, A. (1996). Wow!: populærmusikkens historie. Oslo, Universitetsforlaget.
Bøe, O.-M., & Johansen, K. L. (2006). Musikkisum 7: lærerens bok. Oslo: Cappelen.
Hanken, I. M. & Johansen, G. (rev.utg.2013). Musikkundervisningens didaktikk. Oslo: Cappelen akademisk forlag.
Hjorthaug, S. (2002). Musikkhistorisk oversikt. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Finnes også som:
Hjorthaug, S. (1999). Musikkhistorisk oversikt. Kristiansand: Høyskoleforlaget
Nagelhus, L. Aa. (2004). Musikkens epoker. Trondheim: Tapir akademisk forlag.
Nagelhus, L. Aa. (2004). Norsk musikk. Trondheim: Tapir akademisk forlag.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Mappevurdering 100/100 ALLE

Utlevering
20.11.2017

Innlevering
29.11.2017

Vår ORD Mappevurdering 100/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.