LGU14024 - Matematikk 3 (1-7) med hovedvekt på matematikkvansker

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 ALLE

Faglig innhold

I dette emnet presenteres i teorier for hvordan matematikkvansker kan fremkomme eller oppstå blant de yngste elevene sett i sammenheng med hvordan elever vanligvis utvikler ferdigheter i matematikk.

Dette behandles spesielt med tanke på hvordan en kan arbeide med tilpasning av matematikkundervisningen i et inkluderende fellesskap der elever som har matematikkvansker også kan være aktive deltakere. I denne sammenhengen er også holdninger og oppfatninger til matematikk et viktig område som studeres.
I emnet ser en videre på teorier for kartlegging av matematikkunnskaper og introduserer og ulike verktøy med tanke på analyse og forståelse av matematikkvansker. I studiet vil man introdusere ulike typer materiell og verktøy som er utviklet for arbeid med elever som er i matematikkvansker

Utvikling av matematikkferdigheter/matematikkforståelse
- Forutsetninger for en god matematikkutvikling
- Risikofaktorer knyttet til matematisk forståelse

Vansker knyttet til grunnleggende matematikk og språk
- Telle- og regnestrategier
- Språkets rolle i matematikkopplæringen

Matematikkvansker
- Årsaker og symptomer
- Forebygging

Kartlegging og tiltak
- Kartleggingsverktøy
- Dynamisk undervisning og tiltakstenkning

Hjelpemidler for elever på 1. - 7.trinn
- Pedagogiske
- Kompensatoriske

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har
- inngående kunnskap til sentrale teorier om hvordan elever lærer og forstår matematikk, inkludert elever sine regne- og læringsstrategier
- inngående kunnskap til hvordan ulike vansker i matematikk kan oppstå
- inngående kunnskap om ulike verktøy til kartlegging av elever i matematikk
- inngående kunnskap om elever sine holdninger til matematikk og selvoppfatning i forhold til faget
- inngående kunnskap til skolens arbeid med inkludering og integrering i matematikk- faget
- inngående kunnskap til programvare og verktøy som kan anvendes i tilpasset matematikkopplæring

Ferdigheter
Kandidaten kan
- forklare teorier om matematikkvansker og tilpasning av undervisningen til de enkelte elever og elevgrupper
- analysere utvikling av grunnleggende forhold i matematikk som bygger oppunder mengde, tallforståelse og tallsystem
- forklare anvendelse av ulike verktøy til kartlegging av elevers potensiale i matematikk
- analysere resultat fra kartlegging av elever sitt potensiale og utfordringer fra ulike kartleggingsredskap
- forklare elevers holdninger til matematikk og selvoppfatning i forhold til matematikkvansker
- forklare oppfatninger om inkludering og integrering i matematikk- faget

Generell kompetanse
Kandidaten kan
- analysere relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til elever sin faglige utvikling i matematikk og i tilknytting til matematikkvansker
- kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til matematikkvansker på trinn 1-7 med foresatte, kolleger og hjelpeapparat
- anvende sine kunnskaper og ferdigheter innen emnet til å kartlegge, vurdere, tilpasse og tilrettelegge matematikkopplæringen på trinn 1-7 slik at hver enkelt elev får utviklet sitt potensial best mulig

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver (individuelt og i gruppe), diskusjoner, samt muntlige og skriftlige studentpresentasjoner fra praksis.
Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling er en viktig arbeids- og læringsform, og der forventes at alle studenter bidrar aktivt i slike aktiviteter. Emnet preges av stor grad av interaksjon mellom lærer og studenter og studentene i mellom i tråd med sentrale teorier om hvordan læring skjer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
1. Kartleggingsmateriell matematikkfaglig område
a. Deltakelse på innføring i og bruk av kartleggingsmateriell samt tiltaksperspektiv presentert i undervisning.
b. Prøve ut og gjøre erfaring med kartleggingsmateriell i gruppe. Erfaringene presenteres i et refleksjonsnotat. Arbeidskravet skal utføres i gruppe.

2. Kartleggingsmateriell kognitivt område.
a. Deltakelse på innføring i og bruk av kartleggingsmateriell presentert i undervisning.
b. Prøve ut og gjøre erfaring med kartleggingsmateriell i gruppe. Erfaringene presenteres i et refleksjonsnotat. Arbeidskravet skal utføres i gruppe.

3. Analyse av kartleggingsresultat
a. Med utgangspunkt i fremlagt case presenter en analyse av kartlegging og tiltak i en profesjonsrelatert tekst. Arbeidskravet skal utføres i gruppe.

Det gis kompensatorisk arbeid ved fravær i undervisning knyttet til arbeidskrav.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Eksamen:
Individuell fordypningsoppgave
Oppgaven skal være et individuelt faglig arbeid i et pensumrelatert tema. Arbeidet skal være på 8-10 sider og innenfor sjangeren fagtekst, som er definert av NTNU, ILU.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1-7 (LTGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Krav om studierett ved enten master i spesialpedagogikk eller GLU, eller fullført og bestått lærerutdanning ved NTNU (jfr. studieforskriften ved NTNU) med minimum 60 SP pedagogikk eller 30 sp pedagogikk sammen med 3 års undervisningserfaring. Minimum 30 sp matematikk.
Adgangsbegrensning, maks 35

Prioritering ved opptak:
1. Studenter med opptak til master i spesialpedagogikk ved NTNU
2. Studenter med opptak til GLU. Tildeling av emne skjer gjennom ordinært arrangert emnevalg. Retten til å ta emner begrenses av studieprogrammets omfang i studiepoeng.
3. Overgang fra GLU ved en annen institusjon i Norge
4. Andre studenter med fullført og bestått lærerutdanning ved NTNU og som fyller opptakskravene

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE

Utlevering
02.05.2018

Innlevering
16.05.2018

Vår UTS Oppgave 100/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.