LGU14021 - Naturfag 1 (1-7)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Utøvende aktivitet 0/100 Bestått/Ikke bestått
Praktisk eksamen 0/100 Bestått/Ikke bestått
Utøvende aktivitet 0/100 Bestått/Ikke bestått
Rapport 0/100 Bestått/Ikke bestått
Oppgave 0/100 Bestått/Ikke bestått
Muntlig eksamen 49/100 30 minutter E Bokstavkarakterer
Skriftlig eksamen 51/100 6 timer HJELPEMIDD Bokstavkarakterer

Faglig innhold

Naturvitenskap og teknologiske nyvinninger har vært en grunnleggende forutsetning for utviklingen av vår sivilisasjon. Vi står i dag overfor utfordringer i samfunn og miljø der kunnskap i naturvitenskapsfagene vil være avgjørende både nasjonalt og globalt. Utdanning for bærekraftig utvikling krever at grunnskolelærere har kunnskaper om både lokale og globale miljøutfordringer. De må kunne tilrettelegge for læring som fremmer elevenes naturglede og ansvarsfølelse og som etter hvert utvikles til kunnskap og engasjement for miljøet. Emnet skal vise at naturvitenskapelige og teknologiske vurderinger gjøres i forhold til etiske verdier og idealer. Emnet skal legge grunnlag for å se naturvitenskapens verdensbilde som et kulturprodukt, der observasjoner, eksperimenter, drøftinger og teorier gradvis endrer vår erkjennelse.

Naturfag henter sine kunnskaper fra naturfagdidaktikk, biologi, fysikk, kjemi, geofag, astronomi og teknologi. Grunnskolelæreren på 1. til 7. trinn skal kunne planlegge og gjennomføre undervisningen som et helhetlig fag tilpasset alle elever.

Emnet skal gi faglig trygghet i noen relevante områder av grunnskolefaget for 1.-7. trinn. Det legges vekt på å utvikle kompetanse i å introdusere de yngste elevene for nye emner i naturfaget og legge til rette for videre faglig utvikling. Det å kunne videreutvikle elevenes sansing, oppdagerglede, undring, naturglede og naturfagspråk, er en vesentlig del av denne kompetansen. Emnet skal gi grunnlag for å kunne bruke elevaktive læringsformer på ulike læringsarenaer. Emnet dekker ikke hele den faglige bredden i grunnskolefaget for 1.-7. trinn. Bredden kan oppnås gjennom å ta Naturfag 2.

Emnet skal gi faglig og fagdidaktisk grunnlag for å undervise naturfag på grunnskolens 1.-7. trinn. Utdanningen skal være knyttet til praksisfeltet, og gi studentene grunnlag for på egen hånd og i samarbeid med andre å utvikle sine kunnskaper og arbeidsmåter. Det legges vekt på forskningsbasert kunnskap om elevenes faglige utvikling gjennom hele grunnskolen. Utdanningen skal gi erfaring med varierte arbeidsformer og didaktisk refleksjon som forbereder til en lærerrolle som fremmer elevenes læring og utvikling av grunnleggende ferdigheter; uttrykke seg muntlig og skriftlig, lese og regne og bruke digitale verktøy. Videre skal emnet stimulere til undring, interesse for og positiv opplevelse av naturfaget. Grunnskolelæreren skal kunne ta utgangspunkt i elevenes hverdagserfaringer i planlegging av undervisning og bruke nære og lokale læringsarenaer på en slik måte at fagstoffet konkretiseres og støtter utviklingen av det naturfaglige språket. Læreren skal også kunne ivareta flerkulturelle perspektiver i naturfagundervisningen og bidra til respekt for samers og andre urfolks tradisjonskunnskap om naturen og bruk av naturressursene.

Temaene Jord, Vann og Luft søker å dekke biotiske og abiotiske faktorer, prosesser knyttet til elementene og livsformers tilpasninger til disse. Fenomener knyttet til elementene vil bli forklart ut fra kjemiske, fysiske og biologiske forklaringsmodeller. Temaet Ild vil ha et spesielt fokus på energibegrepet og livgivende prosesser.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har god kunnskap om naturfag på småskoletrinnet
- har kunnskap om artslærens betydning i grunnskolen
- har kunnskap om naturvitenskapens metoder og tenkemåter, samt hvordan man introduserer disse til barn på småtrinnet
- har forståelse for viktigheten av grunnleggende ferdigheter i naturfag
- har oversikt over begrunnelser for naturfagets plass i skolen
- har kunnskap om hverdagsforestillinger knyttet til relevant fagstoff

Naturfag 1 for 1.-7. er inndelt i fire temaer, inspirert av historiske oppfatninger av naturen: Jord, Vann, Luft og Ild.

Tema: Jord:
- har kunnskap om navn, egenskaper og karakteristiske trekk til noen vanlige arter/grupper av organismer på land, samt mineraler og bergarter
- har kunnskap om naturlige og menneskeskapte faktorer som former økosystemer, og kan ta utgangspunkt i lokale eksempler
- har kunnskap om hovedtrekk i den geologiske utviklingen på jorda
- har kunnskap om navnsettingsregler, oppbygning og egenskaper til vanlige kjemiske stoffer og hvordan periodesystemet kan brukes til å forklare dette
- har kunnskap om sentrale stoffers kretsløp i naturen
- har kunnskap om enkle kjemiske reaksjoner på makro- og mikronivå

Tema: Vann:
- har kunnskap om navn, egenskaper og karakteristiske trekk til noen vanlige arter/grupper av organismer knyttet til vann
- har kunnskap om vanlige værelementer og lokale værfenomener
- har kunnskap om fysiske fenomener på makro- og mikronivå knyttet til vann
- har kunnskap om vannets kretsløp, ulike fasetilstander og energiformer

Tema: Luft:
- har kunnskap om hovedtrekk i den biologiske utviklingen av noen vanlige arter/grupper av organismer
- har kunnskap om hovedtrekk i den klimatiske utviklingen på jorda
- har kunnskap om fysiske fenomener på makro- og mikronivå knyttet til luft og lyd
- har kunnskap om menneskets sanser
- har kunnskap om sammenhenger mellom helse og livsstil
- har kunnskap om jordas årstid- og døgnvariasjoner, månefaser, sol- og måneformørkelse
- har kunnskap om begrepet bærekraftig utvikling og miljøutfordringer knyttet til biologisk mangfold
- har kunnskap om naturlige og menneskeskapte faktorer som former populasjoner og biotoper, og kan ta utgangspunkt i lokale eksempler

Tema: Ild (Energi):
- har oversikt over kroppens organsystemer/hovedfunksjoner og sammenhengen mellom disse
- har kunnskap om sammenhenger mellom helse og livsstil
- har kunnskap om menneskets utvikling fra befruktning til voksen
- har kunnskap om plantenes form og funksjon
- har kunnskap om energibegrepet og kan knytte det til konkrete eksempler fra naturvitenskapen
- har kunnskap om fysiske fenomener på makro- og mikronivå knyttet til lyd og lys

Ferdigheter
Studenten
- kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i naturfag
- kan anvende naturfaglig kunnskap i samtaler med elever om naturen og naturfaglige fenomener
- kan anvende relevant naturfagsutstyr, flere modeller og praktiske aktiviteter som støtte for elevers læring
- kan anvende varierte undervisningsmetoder inne og ute, som fremmer elevers undring og læring i naturfag
- kan tilrettelegge naturfagundervisning som fremmer alle grunnleggende ferdigheter
- kan vurdere elevenes måloppnåelse og gi læringsrettede tilbakemeldinger
- har strategier for å avdekke og eventuelt endre elevenes hverdagsforestillinger
- kan drøfte problemstillinger i naturfagundervisningen knyttet til tilpasset opplæring og undervisning i et flerkulturelt miljø
- kan bruke resultater fra naturfagdidaktisk forskning i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning
- kan designe og lage teknologiske produkter, og vurdere produkter og prosesser
- kan bruke naturfag som støttefag i tverrfaglige og flerfaglige sammenhenger
- kan bruke naturfag som utgangspunkt for utvikling av elevers kompetanse om bærekraftig utvikling og globale miljøutfordringer

Generell kompetanse
Studenten
- har innsikt i hvordan gjeldende læreplan for grunnskolen kan brukes som utgangspunkt for naturfagundervisning
- har god forståelse av sin egen rolle og praksis som naturfaglærer
- kan ta stilling til relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
- kjenner krav til sikkerhet i naturfagundervisningen, og kan anvende disse i undervisningen

Læringsformer og aktiviteter

Emnet går over ett semester, og det vil bli brukt varierte arbeidsformer tilpasset faglig og didaktisk tematikk. Erfaringsbasert og utforskende læring med utgangspunkt i studentaktive læringselementer som feltarbeid (observasjon, undersøkelser og kartlegging av vegetasjon, dyreliv og miljø- forhold) og laboratoriearbeid (forsøk og eksperimenter) og argumentering vil stå sentralt. Introduksjon og enkel bruk av IKT-verktøy, faglig og didaktisk, til animasjoner, simuleringer og modelleringer innenfor naturfaglige tema inngår i oppbygningen av studentenes digitale kompetanse. Forelesningsformen vil, sammen med samtaleundervisning i klasse, bli brukt til å gi oversikt, avklare faglige problem, presentere sentral kunnskap og arbeide eksempler og oppgaver. Studentaktive arbeidsformer med selvstudium, individuelt arbeid og arbeid i grupper med oppgaver og prosjekter er viktige deler av studiet. Videre forventes det at studentene bruker høgskolens bibliotek og andre kilder til informasjon og læring aktivt og forbereder seg til planlagt undervisning. Studentenes arbeid med emnet vil bli vurdert med både formative og summative vurderingsformer.

Studentene vil i løpet av studiet bli gitt obligatoriske oppdrag, skriftlige og muntlige oppgaver og praktisk arbeid. Detaljene i forbindelse med organiseringen av undervisningen finnes i semesterplanen.
Kostnader på inntil 2000 kroner må påregnes ekskursjoner og feltaktiviteter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
Det er krav om 80 % tilstedeværelse på fysikkverksted som innebærer laboratoriearbeid med ferdighetstrening. Antall økter jf. semesterplan i emnet.
Det gis ikke kompensatorisk arbeid for manglende obligatorisk tilstedeværelse.

3 inleveringsoppgaver/tester som dekker utvalgte læringsutbytteformuleringer og/eller rapporter (muntlig, digital eller skriftlig) fra feltarbeid/ekskursjoner og laboratoriearbeid.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Vurderingsordning med 7 delvurderinger:

Del 1: Skriftlig eksamen, individuell:
Tillatte hjelpemidler: Kunnskapløftet (2006), LK06 i papirutgave, læreplanen i naturfag og generell del hentet fra nettsidene til Utdanningsdirektoratet. Notater i planene tillates ikke, men bruk av gultusj i teksten tillates. Bestemt, enkel kalkulator jf. NTNU reglement.

Del 2: Muntlig eksamen, individuell. Ingen hjelpemidler tillatt.

Del 3: Rapport: Feltarbeid i geofag med rapport

Del 4: Utøvende aktivitet 1:
Ekskursjon i biologi. Praktisering av feltarbeidsmetoder, registrering av arter og naturtyper.

Del 5: Utøvende aktivitet 2:
Teknologi og design. Seminar med avsluttende presentasjon

Del 6: Oppgave: Objektsamling. Samle inn arter og fremstille dem. Artene kan være blomster og/eller dyr/insekter.

Del 7: Praktisk eksamen: Feltarbeid med elever. Planlegge, gjennomføre og evaluere en undervisningssøkt med elever fra barnetrinnet.

Alle delvurderinger må være bestått for å få bestått karakter i emnet.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.
Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1-7 (LTGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Krav om studierett eller fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende ved NTNU (jfr. studieforskriften ved NTNU).
Adgangsbegrensning, maks 35

Prioritering ved opptak:
1. Studierett ved GLU gjennom ordinært opptak til NTNU. Tildeling av emne skjer gjennom ordinært arrangert emnevalg. Retten til å ta emner begrenses av studieprogrammets omfang i studiepoeng.
2. Overgang fra GLU ved en annen institusjon i Norge
3. Andre som fyller kravet om fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende ved NTNU

Kursmateriell

Pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 0/100
Høst ORD Rapport 0/100
Høst ORD Praktisk eksamen 0/100
Høst ORD Utøvende aktivitet 0/100
Høst ORD Utøvende aktivitet 0/100
Høst ORD Muntlig eksamen** 49/100 E C113-biologi
Høst ORD Skriftlig eksamen 51/100 HJELPEMIDD 15.12.2017 09:00 Storhall del 2
Vår UTS Muntlig eksamen 49/100 E
Vår UTS Skriftlig eksamen 51/100 HJELPEMIDD
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Muntlig eksamen blir i perioden 19.-21.12. Din eksakte dato og tidspunkt vil bli publisert på BB av din faglærer.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.