LGU14011 - Naturfag 2 (1-7)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer - Bestått - Fullført

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Utøvende aktivitet 0/100 Bestått/Ikke bestått
Utøvende aktivitet 0/100 Bestått/Ikke bestått

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praktisk eksamen 0/100 ALLE Bestått/Ikke bestått
Utøvende aktivitet 0/100 ALLE Bestått/Ikke bestått
Utøvende aktivitet 0/100 ALLE Bestått/Ikke bestått
Muntlig eksamen 49/100 30 minutter E Bokstavkarakterer
Hjemmeeksamen 51/100 48 timer ALLE Bokstavkarakterer

Faglig innhold

I dette emnet legges det vekt på å utvikle kunnskaper om bærekraftig utvikling og kompetanse i å introdusere de yngste elevene for utforskende naturfag. Det å kunne utvikle elevenes sansing, oppdagerglede, undring, naturglede og naturfagspråk er en vesentlig del av denne kompetansen. Emnet skal gi grunnlag for å kunne bruke elevaktive læringsformer på ulike læringsarenaer.

Hver av de to delene av emnet har en overordnet tematikk, Bærekraftig utvikling og Utforskende naturfag. Temaene fungerer som overbygning for læringsutbytteformuleringer fra nasjonale retningslinjer.
Tema Bærekraftig utvikling vil legge vekt på å arbeide med naturfaglige problemstillinger som møter oss alle i hverdagen, og spesielt behandle disse i et perspektiv knyttet til miljø- og ressursproblematikk og bærekraftig utvikling.
Tema Utforskende naturfag vil legge vekt på utforskende læringsaktiviteter med barn og unge, og spesielt legge vekt på å sette slike aktiviteter inn i et naturfaglig perspektiv som gjenspeiler den komplekse hverdagen som møter dagens oppvoksende slekt. Dette gjelder både teknologiske, samfunnsmessige, miljømessige og etiske forhold.
Emnet bygger på og videreutvikler fagkompetansen fra første 30 studiepoengs emne, for å øke faglig trygghet på hele bredden av grunnskolefaget 1.-7. trinn. På noen sentrale faglige og fagdidaktiske områder skal det også utvikles dypere kunnskap. Det legges vekt på å fortsette utviklingen av kompetansen i å undervise barn så de videreutvikler sansing, oppdagerglede, undring og natur-glede. Emnet skal gi økt erfaring i å bruke elevaktive læringsformer på flere ulike læringsarenaer.

Læringsutbytte

Temaene Bærekraftig utvikling og Utforskende naturfag fordeler faglige læringsmål. Øvrige læringsmål er gjennomgående.

Bærekraftig utvikling

Kunnskap
Studenten
- har kjennskap til relevant naturfagdidaktisk forskning, med spesiell vekt på naturvitenskapen i samfunnet og som argumenterende forskerfelleskap
- har kjennskap til eksempler på hvordan naturvitenskapene har utviklet seg gjennom historien
- har oversikt over cellens oppbygging og hovedfunksjoner og hvordan egenskaper påvirkes av arv og miljø
- forstår hvordan naturlig seleksjon kan gi tilpasninger og hvordan denne og andre mekanismer kan føre til evolusjonær endring av arter og populasjoner
- har kjennskap til hovedtypene av kjemiske reaksjoner på makro- og mikronivå, og hvordan disse kan relateres til fenomener i hverdagen og i naturen
- har oversikt over oppbygning og egenskaper av de viktigste organiske stoffgruppene
- har kunnskaper om energibevaring, energikvalitet, fornybare og ikke-fornybare energikilder
- har gode kunnskaper om global oppvarming og noen andre miljøutfordringer knyttet til kjemiske stoffers innvirkning på miljøet, samt konsekvenser av disse miljøutfordringene

Utforskende naturfag

Kunnskap
Studenten
- har kjennskap til relevant naturfagdidaktisk forskning, med spesiell vekt på prosess og metodedelen ved naturvitenskapen
- har oversikt over cellens oppbygging og hovedfunksjoner og hvordan egenskaper påvirkes av arv og miljø
- har kjennskap til kroppens organsystemer med spesielt fokus på helsemessige aspekter
- har oversikt over virkninger av rusmidler og rusmiddelrelaterte helseskader
- har kunnskaper om grunnleggende mekanikk, elektrisitet og magnetisme, og kjenner relevante forsøk og enkle beregninger
- har kunnskaper om energibevaring, energikvalitet, fornybare og ikke-fornybare energikilder
- har kjennskap til utviklingen av universet og vårt solsystem

Ferdigheter
Studenten
- kan utvikle undervisningsopplegg som fremmer elevers undring og læring i naturfag
- kan anvende relevant naturfagutstyr, flere modeller og praktiske aktiviteter
- kan utøve en helhetlig vurderingspraksis og gi tilpasset tilbakemelding
- kan finne, vurdere og henvise til naturfaglig informasjon og fagstoff, og anvende det i undervisning og drøftinger med kolleger
- kan planlegge, gjennomføre og vurdere teknologi- og designprosjekter med et flerfaglig perspektiv, med problemstillinger knyttet til utnyttelse og overføring av energi
- kan bruke emnet som regifag i tverrfaglige og flerfaglige sammenhenger

Generell kompetanse, gjelder både tema Bærekraftig utvikling og Utforskende naturfag.
Studenten
- har god forståelse av rolle, praksis og utviklingsmuligheter som naturfagslærer
- kan ta stilling til relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger og evner å løse dem i et sosialt miljø

Læringsformer og aktiviteter

Emnet går over ett semester, og det vil bli brukt varierte arbeidsformer tilpasset fagemnene. Erfaringsbasert og utforskende læring med utgangspunkt i studentaktive læringselementer som feltarbeid (observasjon, undersøkelser og kartlegging av vegetasjon, dyreliv og miljø-forhold) og laboratoriearbeid (forsøk og eksperimenter) og argumentering vil stå sentralt. Introduksjon til, og enkel bruk av IKT-verktøy, faglig og didaktisk, til animasjoner, simuleringer og modelleringer innenfor naturfaglige tema inngår i oppbygningen av studentenes digitale kompetanse. Forelesningsformen vil, sammen med samtaleundervisning i klasse, bli brukt til å gi oversikt, avklare faglige problem, presentere sentral kunnskap og arbeide eksempler og oppgaver. Studentaktive arbeidsformer med selvstudium, individuelt arbeid og arbeid i grupper med oppgaver og prosjekter er viktige deler av studiet. Videre forventes det at studentene bruker høgskolens bibliotek og andre kilder til informasjon og læring aktivt og forbereder seg til planlagt undervisning. Studentenes arbeid med emnet vil bli vurdert med både formative og summative vurderingsformer.
Studentene vil i løpet av studiet bli gitt et antall obligatoriske oppdrag, skriftlige og muntlige oppgaver og praktisk arbeid. Detaljene i forbindelse med organiseringen av undervisningen finnes i semesterplanen.

Kostnader inntil 2000 kroner må påregnes ekskursjoner og feltarbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeidskrav:
- Det er krav om 80 % tilstedeværelse på fysikkverksted og praktisk arbeid i fysikk.
- Tre rapporer/innleveringsoppgaver/tester (muntlig, digital eller skriftlig) fra feltarbeid/ekskursjoner og laboratoriearbeid og som dekker utvalgte læringsutbytteformuleringer.
- Ett muntlig fremlegg muntlig fremlegg som dekker utvalgte læringsutbytteformuleringer.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU. Det gis ikke kompensatorisk arbeid for manglende obligatorisk tilstedeværelse.

Vurderingsordning består av 5 delvurderinger:

Del 1: Skriftlig individuell hjemmeeksamen med alle hjelpemidler tillatt.

Del 2: Muntlig individuell eksamen.

Del 3: Utøvende aktivitet 1: Ekskursjon i biologi

Del 4: Utøvende aktivitet 2: Teknologi og design seminar

Del 5: Praktisk eksamen: Test innenfor "ferdigheter og kompetanse"

Alle delvurderinger må være bestått for å få bestått karakter i emnet.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.
Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1-7 (LTGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning 1-7 med vekt på realfag (LTGLU1-7R)

Forkunnskapskrav

Krav om studierett eller fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende ved NTNU (jfr. studieforskriften ved NTNU).
Adgangsbegrensning, maks 35

Prioritering ved opptak:
1. Studierett ved GLU gjennom ordinært opptak til NTNU. Tildeling av emne skjer gjennom ordinært arrangert emnevalg. Retten til å ta emner begrenses av studieprogrammets omfang i studiepoeng.
2. Overgang fra GLU ved en annen institusjon i Norge
3. Andre som fyller kravet om fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende ved NTNU

Kursmateriell

Pensumlistene er veiledende.
Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.
Faglitteratur.
Grimenes, A. A., Jerstad, P., & Sletbak, B. (2011). Grunnleggende fysikk for universitet og høgskole. Oslo: Cappelen Damm.
Eller:
Callin, P. et al. (2012). Ergo: [Fysikk 1] (2. utg.). Oslo: Aschehoug.
Finnes også som:
Callin, P. et al. (2007). Ergo: Fysikk 1: Grunnbok. Oslo: Aschehoug.
Grindeland, J. M., Lyngved, R., & Tandberg, C. (2012). Biologi for lærere. Oslo: Gyldendal akademisk.
Hannisdal, M., & Ringnes, V. (2011). Kjemi for lærere. Oslo: Gyldendal akademisk.
Haugan, J. og Aamot, E. (2009). Gyldendals tabeller og formler i fysikk: fysikk 1 og fysikk 2. Oslo: Gyldendal undervisning.
Steen, B.-G. (2009). Gyldendals tabeller og formler i kjemi: kjemi 1 og kjemi 2. Oslo: Gyldendal undervisning.
Artikler og liknende hentet fra nettet eller forfattet av faglærerne og publisert på It's learning.
Na130 Laboratorieøvelser i fysikk. Tapir kompendium.

Didaktikk
Sinnes, A.T. 2015. Utdanning for bærekraftig utvikling. Hva, Hvorfor og hvordan? Universitetsforlaget,
Angell, C. B., Berit, Henriksen, E. K., Kolstø, S. D., Persson, J., & Renstrøm, R. (2011). Fysikkdidaktikk. Kristiansand: Høyskoleforlaget
Knain, E. & Kolstø, S. D. (red.). (2011). Elever som forskere i naturfag. Oslo: Universitetsforlaget.
Marion, P. v., & Strømme, A. (red.). (2015). Biologididaktikk. 2. utgave. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
Mork, S. M., & Erlien, W. (2010). Språk og digitale verktøy i naturfag. Oslo: Universitetsforlaget.
Anbefalt støttelitteratur
Alfsen, K.H. Hessen, D. & Jansen, E. 2014. Klimaendringer i Norge. Forskernes forklaringer. 2. opplag. Oslo: Universitetsforlaget.
Angell, C., Flekkøy, E. G., & Kristiansen, J. R. (2011). Fysikk for lærere. Oslo: Gyldendal akademisk.
Brady, J. E. (2004). Generell kjemi: grunnlag og prinsipper (2. utg.). Trondheim: Tapir akademisk forlag.
Eller:
Sire, J. (1998). Chemica: lærebok i generell kjemi for universiteter og høyskoler (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget
Hågvar, E. B. (2010). Det zoologiske mangfoldet: dyregruppenes systematikk, bygning og levevis (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
Finnes også som:
Hågvar, E. B. (1998). Det zoologiske mangfoldet: dyregruppenes systematikk, bygning og levevis (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
Kvammen, P.I., Lie, S., Nyhus, G.C., Vedum, T.V. & Ødegaard, T. 2014. Oppdag naturen. Biologi for lærere. Grunnskolelærerutdanning. Fagbokforlaget.
Ridpath, I. (2000). Stjerner og planeter. Oslo: Teknologisk forlag.
Ringnes, V., & Hannisdal, M. (2006). Kjemi fagdidaktikk: kjemi i skolen (2.utg.). Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Sand, O., Sjaastad, Ø. V., Haug, E., & Bjålie, J. G. (2006). Menneskekroppen: fysiologi og anatomi (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Wedøe, L. (2005). Fysikkaktiviteter i barnehage og småskole (3. utg.). Oslo: Cappelen akademisk forlag.
Øgrim, O., & Andersen, S. L. (2005). Eksperimentboka: 191 forsøk fra Fysikk på roterommet. Oslo: Kolofon.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: 

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Utøvende aktivitet 100/100
Høst UTS Utøvende aktivitet 100/100

Vurderingsordning: Samlet vurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Utøvende aktivitet 0/100
Høst ORD Utøvende aktivitet 0/100

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen 49/100 E
Høst UTS Hjemmeeksamen 51/100 ALLE
Vår ORD Praktisk eksamen 0/100 ALLE
Vår ORD Utøvende aktivitet 0/100 ALLE
Vår ORD Utøvende aktivitet 0/100 ALLE
Vår ORD Muntlig eksamen 49/100 E
Vår ORD Hjemmeeksamen 51/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.