course-details-portlet

LGU1301P - Praksis, Grunnskolelærerutdanning (1-7) 3. studieår

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100 5 uker

Faglig innhold

I tredje studieår vil studentene arbeide videre med hovedtemaene fra første og andre studieår. Et nytt hovedtema for praksisopplæringen for tredje og studieår er skolen som organisasjon og samarbeid med foresatte og andre sentrale instanser utenfor skolen. Dette omhandler:
- Lærerarbeidet på organisasjonsnivå og i profesjonelle fellesskap
- Samarbeid med foresatte, PPT og andre aktører
- Skole- og elevdemokrati, foresatte og elevers rettigheter
- Kvalitetssystem som verktøy for læring og skoleutvikling
- Overganger mellom trinnene
- Forskningsbasert kunnskap som utgangspunkt for endring og utvikling i skolen
- Lokalt læreplan- og utviklingsarbeid på praksisskolen

Læringsutbytte

KUNNSKAP
Studenten
- har kunnskap om kvalitetssystem som verktøy for læring og skoleutvikling
- har kunnskap om lærerarbeidet på organisasjonsnivå
- har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid i praksisskolen
- har kunnskap om skolen som organisasjon og samfunnsinstitusjon

FERDIGHET
Studenten
- kan selvstendig og sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning for elevgrupper av ulik størrelse på 3. og/eller 4. trinn
- kan planlegge undervisning med utgangspunkt i planer for ulike perioder for elever på 3. og/eller 4. trinn
- kan planlegge, gjennomføre og vurdere foreldremøter
- kan samhandle med kolleger, skoleledelse, foresatte og andre aktører i skolen
- kan med basis i teori og forskning identifisere mobbing og trakassering og drøfte måter dette kan håndteres på

GENERELL KOMPETANSE
Studenten
- kan vurdere skolen i forhold til samfunnsmandatet
- har utviklet læreridentitet basert på profesjonelle og yrkesetiske perspektiver
- har kunnskap, engasjement og metoder for å videreutvikle seg selv, sitt yrke og framtidig arbeidsplass gjennom kollegialt samarbeid og samhandling med eksterne aktører

Læringsformer og aktiviteter

Praksis er en studie-, utprøvings- og læringsarena. Emneinnholdet og arbeidet med bacheloroppgave krever at det settes av god tid til praksis som studiearena. Studentenes forståelse for skolen som organisasjon og skolens endrings- og utviklingsprosesser må utfordres gjennom observasjon, diskusjon og refleksjon.

Gjennom observasjon, egen undervisning, veiledning og refleksjon skal studentene bli kjent med elevers læring og utvikling på 3. - 4. trinn samt utvikle sin lærerrolle i et læringsfellesskap. Studentene skal få undervise i egne studiefag, men praksisstudiene kan for øvrig foregå innenfor den totale fagkretsen i 3.- 4. trinn.

Skriving er et viktig redskap i studentenes lærings- og kommunikasjonsprosesser i praksisopplæringa. Bruken av ulike skriftlige dokumenter må ses i sammenheng med før- og etterveiledning. Arbeidsformer og læringsaktiviteter:

Studentene skal
- observere og kartlegge særtrekk ved skolen som organisasjon og praksisskolens utviklingsarbeid
- stille kritiske spørsmål til skolens og egen virksomhet som grunnlag for eget bachelorprosjekt
- planlegge, gjennomføre og vurdere variert undervisning for elevgrupper av ulik størrelse med utgangspunkt i ukeplaner/halvårsplaner/årsplaner for elever i 3. - 4.trinn
- delta i teammøter, møter med foresatte og, om mulig møter, med skolens eksterne samarbeidspartnere
- bruke planleggingsdokumentet basert på didaktisk relasjonstenkning som redskap i planlegging og vurdering av undervisning
- skrive logg som refleksjon over erfaringer og se disse i lys av teori, egen profesjonsetikk og gjeldende læreplan
- gjennomføre praksisoppgaver knyttet til fagstudiene

Mer om vurdering

All praksis er obligatorisk.
Kun sykdom eller forhåndsgodkjent permisjon er gyldig fravær.

Regler for gyldig og ugyldig fravær:
Inntil 15% fravær krever dokumentasjon. Gyldig dokumentasjon er egenmelding for maks 3 dager, legemelding ved sykdom, eller forhåndsinnvilget permisjon av praksiskontoret.
Gyldig fravær ut over 15% skal kompenseres med ekstradager i praksis.
Ugyldig fravær blir vurdert til ikke bestått. Hele praksisen må da tas opp igjen neste gang denne praksisen arrangeres ordinært.

Varighet praksis 3. studieår er 5 uker.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1-7 (LTGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning 1-7 med vekt på realfag (LTGLU1-7R)

Forkunnskapskrav

Praksis fra andre studieår må være godkjent og bestått før første praksisperiode dette studieåret.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng: 
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU