LGU13006 - Matematikk 2 (1-7)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD

Faglig innhold

I Matematikk 2 1-7 vil blir det arbeidet grundig med noen utvalgte matematikkfaglige områder som er sentrale på barnetrinnet, som for eksempel geometri, tallforståelse og tidlig algebra. Fagdidaktiske emner vil være knyttet til å identifisere, karakterisere og forstå fenomener og prosesser som kan inngå i undervisning og læring av matematikk på barnetrinnet, spesielt innenfor de matematikkfaglige områdene som behandles på studieenheten. Resonnering og matematisk argumentasjon vil ha en sentral rolle under arbeidet med alle de matematikkfaglige emnene.
Praksisfeltet som læringsarena vil spille en sentral rolle. Det er derfor nødvendig at studentene har tilknytning til grunnskolen slik at de kan prøve ut aktuelle opplegg og teorier. Det er et mål at studentene gjennom egne erfaringer i praksis skal få konkretisert og utviklet den fagdidaktiske teorien som emnet bygger på.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har kunnskap om matematikkdidaktisk forskning med relevans for utvikling av undervisningskunnskap i matematikk og elevers læring på barnetrinnet
- har inngående undervisningskunnskap knyttet til progresjonen i matematikkopplæringen gjennom grunnskolen: begynneropplæring, overgangen fra barnehage til skole, og overganger mellom trinnene i skolen.
- har undervisningskunnskap i og om matematisk teoridannelse knyttet til den systematiske oppbygningen av matematiske emner, blant annet plangeometri og tallteori
- har kunnskap om hvordan viten i matematikk utvikles gjennom undersøkelser og eksperimenter og påfølgende bevisføring
- har kunnskap om ulike typer matematiske bevis, argumentasjonsformer og modeller innen blant annet algebra, funksjonslære og statistikk
- har kjennskap til kvantitative og kvalitative metoder som er relevante i matematikkdidaktisk forskning

Ferdigheter
Studenten
- kan formidle spesialkunnskap innen et utvalgt matematikkdidaktisk og/eller matematikkfaglig emne relevant for trinn 1-7
- kan bruke kvantitative og kvalitative forskningsmetoder til å gjennomføre matematikkdidaktiske undersøkelser
- kan arbeide teoriforankret og systematisk med kartlegging av matematikkvansker og opplæring tilpasset elever som har matematikkvansker, for eksempel gjennom strategiopplæring
- kan bidra i lokalt læreplanarbeid
- kan vurdere elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring
- kan bruke varierte undervisningsformer forankret i teori og egen erfaring, herunder valg, vurdering og utforming av oppgaver og aktiviteter

Generell kompetanse
Studenten
- kan initiere og lede lokalt utviklingsarbeid knyttet til matematikkundervisning
- kan delta og bidra i FoU-prosjekter og andre samarbeidsprosjekter med tanke på å forbedre matematikkfagets praksis

Læringsformer og aktiviteter

I undervisninga vil det bli benyttet ulike og varierte arbeidsformer der stor grad av studentaktivitet er sentral. Arbeidsformene vil blant annet omfatte diskusjoner, forelesninger, gruppearbeid, praksisoppdrag, presentasjoner og bruk av digitale verktøy. Læreryrket innebærer å være i stand til å benytte innspill fra elevene i undervisningen og i planlegging av undervisning. Det er derfor viktig at studentene opparbeider faglig trygghet slik at de kan oppmuntre elevene til å utvikle egne tanker og resonnementer og være i stand til å veilede elevene i deres matematiske utvikling. På studiet vil det legges vekt på at studentene skal delta aktivt i matematiske og matematikkdidaktiske diskusjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Emnet avsluttes med en individuell, muntlig eksamen i emnets 2.semester.

Tillatte hjelpemidler:
Før muntlig eksamen vil det etter at oppgaven er trukket, være en forberedelsestid, der alle skriftlige hjelpemidler er tillatt, som bøker, artikler, notater osv. Bare notater laget under forberedelsestiden, kan benyttes under selve eksamen. Studentene er selv ansvarlige for å ta med seg eventuelle hjelpemidler til forberedelsestiden.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Obligatoriske arbeidskrav:
I løpet av studiet vil det bli gitt et visst antall arbeidsoppdrag av ulik karakter:
- 2 skriftlige innleveringer, én må være godkjent
- 2 muntlige presentasjoner, én må være godkjent
- 2 praksisoppdrag, begge må være godkjente
- 6 verksteder på studiestedet, obligatorisk deltagelse på 4 av dem
- 1 fagtekst (fordypningsoppgave), må være godkjent

Semesterplanene vil opplyse nærmere hvor i studiet de ulike arbeidskravene ligger.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1-7 (LTGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning 1-7 med vekt på realfag (LTGLU1-7R)

Forkunnskapskrav

Krav om studierett eller fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende ved NTNU (jfr. studieforskriften ved NTNU).
Adgangsbegrensning, maks 35

Prioritering ved opptak:
1. Studierett ved GLU gjennom ordinært opptak til NTNU. Tildeling av emne skjer gjennom ordinært arrangert emnevalg. Retten til å ta emner begrenses av studieprogrammets omfang i studiepoeng.
2. Overgang fra GLU ved en annen institusjon i Norge
3. Andre som fyller kravet om fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende ved NTNU

Kursmateriell

Pensumlistene er veiledende.
Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.
Van de Walle, J.A., Karp, K.S., & Bay-Williams, J.M. (2015). Elementary and Middle School Mathematics: Teaching Developmentally (9th ed.). Essex: Pearson Education Limited.
Skott, J., Jess, K., & Hansen, H. C. (2008). Matematik for lærerstuderende: Delta: fagdidaktik.Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur.
Artikler/enkeltkapitler kommer i tillegg.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen** 100/100 HJELPEMIDD 30.11.2017
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Alle møter til forberedelse til oppgitt tidspunkt på rom B222. Eksaminering vil være en time senere på rom B219.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.