course-details-portlet

LGU13005 - Engelsk 2 (1-7)

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Faglig innhold

Engelsk 2 for 1-7 er inndelt i tre emneområder. Emneområdene er innholdsmessig forankret i læringsutbytteformuleringene for Engelsk 2 for 1-7:
1. Arbeid med tekster: litteratur og kultur
2. Kunnskap om språk
3. Engelsk som andrespråk - teorier og metoder
Engelsk 2 1-7 gir en grundig innføring i engelsk språk, litteratur og kultur fra hele det engelskspråklige området. Pensumlisten inneholder romaner, noveller, skuespill og dikt skrevet for barn og unge, samt for voksne for å bedre studentenes samfunns- og kulturforståelse. Tekstene vil bli gjennomgått i hele klassen og i mindre grupper. Vi vil bruke god tid på hver tekst for å utvikle studentenes leseferdigheter, samt forståelse av ord, språkbruk, sjanger, uttrykk og fortellerteknikker. Undervisningen i engelsk språk vil spesielt ta for seg spørsmål knyttet mot nasjonale kunnskapsmål og utvikling av lokale læreplaner.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har inngående kunnskap om ulike nyanser ved lydsystemet i engelsk, ordtilfanget og språkets grammatiske struktur, samt kulturelle konvensjoner for språkbruk
- har kunnskap om engelsk som verdensspråk og utviklingen av dets rolle som kontaktspråk for mennesker fra ulike land og kulturer og kjennskap til noen varianter av engelsk
- har innsikt i ulike tilnærminger og metoder i engelskopplæring i et samtidig og historisk perspektiv
- har kunnskap om hvordan læreplaner kan settes sammen
- har innsikt i ulike faktorer som kan hemme eller fremme barn og unges motivasjon for å lære et språk som engelsk og kjenne til hvordan man kan tilpasse opplæringen til alle elever
- har forståelse for betydningen av læringsfremmende vurdering, også sett i forhold til utvikling av de grunnleggende ferdighetene på barnetrinnet
- har innsikt i ulike læringsstrategier som kan bidra til at elevene kan ta hånd om egen språkutvikling
- har kunnskap om hvordan gjeldende læreplan for skolen gir ramme for faglig og praksisrettet utviklingsarbeid
- har kunnskap om teksters struktur og språklige virkemidler, og om kritiske og analytiske tilnærminger til litteratur og annen tekst
- har kunnskap om samfunnsliv, historie og kulturuttrykk i engelsktalende land med vekt på sentrale verk i engelskspråklig kulturtradisjon

Ferdigheter
Studenten
- kan bruke engelsk sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig i ulike situasjoner og sjangere, med sammenheng, flyt og presisjon
- kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning slik at det tas hensyn til mangfoldet i elevgruppen og kulturell og språklig bakgrunn
- kan planlegge undervisningsplaner og lokale læreplaner basert på gjeldende nasjonale retningslinjer
- kan veilede elever i deres språkutvikling ved å gjøre dem bevisst ulike trekk ved det engelske språket som skiller det fra morsmålet
- kan begrunne valg av læringsaktiviteter etter elevenes behov
- kan stimulere til lese- og skriveglede ved å sette i gang inspirerende og meningsfulle læringsaktiviteter i et trygt læringsmiljø
- kan legge til rette for elevenes selvstendige språklæring ved å utøve en helhetlig vurderingspraksis og gi rom for integrert opplæring i ulike læringsstrategier
- kan kritisk vurdere egen faglige praksis i forhold til gjeldende læreplan i engelsk for grunnskolen og gjennomføre et utviklingsorientert og praksisrettet fordypingsprosjekt
- har kunnskap om ulike måter å organisere opplæringen på
- kan tilrettelegge for elevenes læring om og videre utforsking av samfunnsliv, historie og kulturuttrykk i engelsktalende land med vekt på sammenlikning med egen kultur
- kan analysere, velge ut og tilrettelegge engelskspråklige tekster i ulike sjangere for barn og unge, samt anvende et presist og tilpasset begrepsapparat i arbeidet med tekst
- kan legge til rette for varierte og differensierte læringsaktiviteter som fremmer videre utvikling av elevenes reseptive og produktive språkferdigheter, blant annet gjennom pedagogisk bruk av digitale verktøy

Generell kompetanse
Studenten
- kan reflektere over egen læring og praksis i forhold til etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst i et historisk perspektiv
- kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å identifisere, analysere og løse problemer knyttet til elevers læring og utvikling i engelskfaget
- kan vedlikeholde og utvikle egen språklig kompetanse

Læringsformer og aktiviteter

Engelskfaget er sammensatt av mange ulike deler som er tett knyttet til hverandre. For å oppnå fullt læringsutbytte må studentene ha innsikt i delene og forståelse for sammenhengene og progresjonen mellom dem. Studieplanen forutsetter aktiv deltakelse gjennom hele studieprosessen. Vi vil bruke mye av undervisningstiden i hele klassen, samt i mindre grupper til å:
- Drøfte språkbruk og andre karakteristika i forskjellige tekster
- Planlegge og utvikle undervisningsmateriale og undervisningsplaner
- Vurdere ulike typer litteratur for bruk i undervisningen
- Utvikle forskjellige aktiviteter knyttet til bruken av litteratur og andre media

Det forutsettes at studenter tilegner seg lærestoff gjennom selvstudium utenom den organiserte undervisningstida, gjennom arbeid i grupper og gjennom den digitale læringsplattformen. Studentene blir vurdert underveis i studiet, både individuelt og i grupper, og vil få skriftlige og muntlige tilbakemeldinger fra faglærer og medstudenter.
Engelsk er undervisnings- og kommunikasjonsspråk. Det forventes at studentene bruker språket aktivt i undervisning og i skriftlig og muntlig kommunikasjon med medstudenter og faglærere. Videre forventes det at studentene bruker høgskolens bibliotek aktivt og forbereder seg til planlagt undervisning.
Praksisplanen angir omfang og utbytteformuleringer for praksis i tredje studieår og hvilke emneområder som vektlegges. Et overordnet fokusområde for praksis i engelsk er arbeidet med muntlig og skriftlig engelsk i klasserommet forankret i et praksisprosjekt.

Mer om vurdering

Studiet har følgende arbeidskrav:
- 3 innleveringsoppgaver i grammatikk og fonologi
- 2 muntlige presentasjoner
- 4 innleveringer av tekstoppgave
- deltakelse i 16 responsarbeid på digital læringsplattform og/eller i klasserom.
Når responsarbeidet gjøres i klasserommet er det obligatorisk oppmøte for alle studenter.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Karakteren i emnet fastsettes på grunnlag av tre vurderingsdeler.
Del 1: Individuell muntlig eksamen i didaktikk og andrespråkslæring. Det er individuell forberedelsestid.
Hjelpemidler til bruk i forberedelsestiden: 5 A4-sider med egne notater.
Del 2: Individuell skriftlig eksamen i språk og andrespråkslæring. Tillatte hjelpemidler under eksamen: engelsk-engelsk ordbok og 5 A4-sider med egne notater.
Del 3: Individuell hjemmeeksamen i litteratur og kulturkunnskap.

Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.
Alle delvurderinger må være bestått for å få karakter i emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1-7 (LTGLU1-7)

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.
Den kan også søkes opp på Innsida.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MGLU3103 15.0 01.09.2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU