LGU12007 - Norsk 1 (1-7) emne 2: Norskfaget på 1.- 3. trinn

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100 HJELPEMIDD

Faglig innhold

Emnet tar utgangspunkt i at språk og språkbruk spiller en grunnleggende rolle i all læring, og henger tett sammen med identitetsutviklingen til den enkelte elev. I emnet står begynneropplæring i lesing og skriving sentralt. Studentene skal få forskningsbasert innsikt i begynneropplæringen, og de skal lære å arbeide med grunnleggende ferdigheter med særlig vekt på lesing, skriving og muntlig bruk av språket. Ulike former for kartlegging og vurdering for læring inngår i dette arbeidet. Deltakerne vil møte varierte arbeidsmåter, også praktisk-estetiske tilnærminger.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studentene har kunnskap om:
- hvordan barn utvikler språk og begreper - muntlig og skriftlig
- de ulike funksjonene lesing og skriving kan ha for elevers utvikling og læring, med særlig vekt på begynneropplæringa
- barnelitteratur for aldersgruppa 6-9 år i ulike sjangrer og medier og om hvordan denne litteraturen har utviklet seg over tid
- hva som kjennetegner muntlige, skriftlige, sammensatte tekster og sakprosatekster i ulike sjangrer
- hvordan arbeide med eventyrsjangeren i lesing og skriving
- bildeboka som sammensatt tekst
- lese- og skriveteorier og ulike teorier innen lese- og skriveopplæring, med særlig vekt på begynneropplæring
- utvikling av lese- og skriveferdigheter på begynnerstadiet
- flerspråklighet, flerspråklig praksis og om det å lære norsk som andrespråk i begynneropplæringa
- kartlegging og vurdering av lese- og skriveferdigheter på begynnerstadiet
- gjeldende læreplanen for skolens norskfag på 1. - 3. trinn og hvordan norskfaget har forandret seg over tid
- muntlige ferdigheter og samtale som redskap for læring på 1. - 3. trinn

Ferdigheter
Studentene kan:
- planlegge, gjennomføre og vurdere norskundervisning på 1.- 3. trinn og begrunne faglige valg
- kartlegge lese- og skriveferdigheter, sette i verk relevante tiltak for tilpassa opplæring og oppdage lese- og skrivevansker
- kan leggje til rette for og stimulere elevar til variert munnleg bruk av språket
- reflektere over teksters kvalitet og bruksområde og legge til rette for, gjennomføre og vurdere samtaler om litteratur for 1.-3. trinn
- kan bruke språk- og tekstkunnskap i arbeid med analyse av, respons på og vurdering av munnlege og skriftlege elevtekstar for å fremje læring
- analysere og tolke ulike typer tekster og formidle litteratur på varierte måter for 1. - 3. trinn
- vurdere og bruke ulike undervisningsmetoder og læremiddel i grunnleggende lese- og skriveopplæring og i skriftforming, både for elever med norsk som førstespråk og andrespråk, og for elever som skriver på bokmål og elever som skriver på nynorsk
- vurdere ulike typer norskfaglige læremidler ut fra ulike kriterier og med tanke på elevenes læringsutbytte i 1.-3. trinn
- bidra til å utvikle lokale læreplaner for 1. - 3. trinn

Generell kompetanse
Studentene
- er sikre muntlige språkbrukere
- kan bruke faglige kunnskaper til kritisk og konstruktiv refleksjon rettet inn mot 1.-3. trinn
- kan arbeide med språk og tekst i et flerkulturelt klassemiljø på 1.-3. trinn og utvikle språk- og kulturforståelse
- kan arbeide selvstendig og sammen med andre med elevers læring og utvikling i faget og på tvers av fag

Læringsformer og aktiviteter

Studiet innebærer både fellesforelesninger, undervisning i seminarform, skriveverksted og arbeid i mindre grupper. Studentene skal bruke språket aktivt gjennom hele studiet, både i muntlig og skriftlig kommunikasjon med medstudenter og faglærere. Det er en forutsetning at studentene tilegner seg fagstoffet gjennom selvstudium utenom den organiserte undervisningstiden, også gjennom arbeid i kollokviegrupper og gjennom læringsplattformen. Det er forventet at studentene møter forberedte til undervisningen og at de bruker biblioteket aktivt. Det forventes aktiv deltakelse gjennom hele studiet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
1 skriveseminar
3 skriftlige innleveringer

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Individuell mappe.
Krav til omfang og innhold i mappa vil gå fram av et eget skriv.
Målform: Nynorsk.
Alle hjelpemidler er tillatt

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1-7 (LTGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning 1-7 med vekt på realfag (LTGLU1-7R)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Mappevurdering** 100/100 HJELPEMIDD

Innlevering
29.11.2017

Servicesenter
Vår ORD Mappevurdering 100/100 HJELPEMIDD
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Oppgaven leveres i 2 eksemplarer i servicesenteret innen 29/11-17 kl. 13.00
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.