LGU12006 - Musikk 1 (1-7) emne 2: Komposisjon og fagdidaktiske emner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Musikk 1 1-7, emne 2, har desse hovudkomponentane: Grunnleggande opplæring i utøvande og skapande verksemd, innføring i musikkfaget sine deldisiplinar og innføring i skolefaget musikk slik det er forma for trinna 1-7 i gjeldane læreplan.
Dei fagdidaktiske delane av studiet er i særleg grad sikta inn mot musikklæraren sitt arbeid med elevar si faglege læring på trinna 1-7. Undervisningsstoff og arbeidsmåtar i praksisopplæringa skal også gi studentane ferdigheiter, kunnskap og erfaring som gjer at dei kan leie og instruere song - og musikkaktivitetar tilrettelagt for elevar på trinna 1-7.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har grunnleggande kunnskap om norsk og internasjonal musikk frå ulike sjangrar og musikkhistoriske epokar, om norsk og samisk tradisjonsmusikk og om musikk frå ulike kulturar
- har kunnskap om grunnleggande musikkteori og ulike former for musikkanalyse
- har kunnskap om korleis musikk blir brukt og integrert i ulike former for samfunnsuttrykk, t.d. i film og media, og om korleis musikk kan vere eit formande element i slike samanhengar
- har kunnskapar om musikkfaget si historie og rolle i samfunnet, læreplanar i faget og faget si læreplanhistorie

Ferdigheiter
Studenten
- kan lytte aktivt og reflekterande til eit representativt utval av musikk frå ulike sjangrar, historiske periodar og ulike kulturar
- kan vise kunnskap om musikken gjennom verbale og andre kunstrelaterte uttrykksformer, t.d. dans/rørsle og drama
- kan instruere og leie eit repertoar av songdansar og eit representativt utval av tradisjonelle og moderne dansar frå ulike kulturar til bruk i musikkundervisning på trinna 1-7
- kan skape musikk på varierte måtar, improvisere med instrument og stemme og kunne leie improvisasjons- og komposisjonsprosessar for elevar på trinna 1-7
- kan bruke analoge og digitale musikkinstrument og tekniske og elektroniske hjelpemiddel med tanke på musikalsk skaping, formidlingsverksemd og musikkopplæring
- kan ta i bruk og vurdere varierte arbeidsformer, metodar og læringsmateriell for skolefaget musikk for trinna 1-7
- kan gjennomføre tilpassa opplæring for elevar med ulik bakgrunn, ulike føresetnader og interesser.

Generell kompetanse
Studenten
- kan initiere fagleg samarbeid og bruke musikk både som regifag og støttefag i fleirfaglege tema- og prosjektarbeid
- kan reflektere over samanhengen mellom mål og innhald i musikkfaget, andre fagområde og læreplanverk for trinna 1-7

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsformene varierer mellom gruppeundervisning, førelesningar, gruppearbeid og praktisk musisering. Studentane skal delta i ein læringsprosess der dei i arbeid med produksjon, tolking og formidling av musikk der dei utviklar kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse i faget. Dette omfattar stor grad av eigeninnsats. Studentane vil få rettleiing på deler av arbeidet individuelt og gruppevis. Det vert lagt vekt på ei prosessorientert undervisning med studentaktive arbeidsformer med det musiske og skapande i sentrum.

Det vil bli lagt til rette for studietur med faglig innhold til europeisk storby i vårsemesteret.
Studieturen er ikke obligatorisk og den finansieres av studentene selv.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Arbeidskrav:
Studentane skal arbeide med 8 praktiske og skriftlege oppgåver innan musikkorientering, fagdidaktikk og komposisjon
- Lytting
- Musisering (Sang, dans, spill)
- Musikkdidaktikk
- Musikkorientering
- Komposisjon 1
- Komposisjion 2
- Ein ekskursjon

Dei skriftlege bidraga vert utgangspunkt for vidare arbeid fram mot eksamensmappa som inngår som vuderingsgrunnlaget.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.


Eksamen:
Mappe med 3 bidrag som er utarbeidde i løpet av studieprosessen.
Krav til innhald og omfang av mappa:
2 skriftlege arbeid i musikkdidaktikk og musikkorientering
1 eigen komposisjon for ei definert instrument/songsamasetjing med
a) partitur i digitalt format etter nærmere spesifikasjon og
b) i innspelt versjon

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1-7 (LTGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen

Kursmateriell

Pensumlistene er veiledende. Endelig pensumliste legges ut på blackboard før studiestart.
LGU12006 Musikk 1(1-7) emne 2: Komposisjon og fagdidaktiske emner
LGU52003Musikk1(5-10) emne 2: Komposisjon og fagdidaktiske emner
Studieperiode høst 2017 og vår 2018. Sist oppdatert 21.09.2016
Amsrud, A., & Bjørnstad, T. (2008). Sang i Norge. Oslo: Musikk i skolen.
Nettsted:
http://www.sanginorge.no/
Djupdal, K. (1999). Musikkteori. (3. rev. utg.). Oslo: Ad notam Gyldendal.
Espeland, M. (2004). Lyttemetodikk: Ressursbok. Bergen: Fagbokforlaget.
Hanken, I. M. & Johansen, G. (rev.utg.2013). Musikkundervisningens didaktikk. Oslo: Cappelen akademisk forlag.(kap.8 og kap.11)
Johansen,K. L. (2005). Komponering: kunnskap & kreativitet: idésamling og lærebok for lærere og lærerstudenter. Oslo: Musikk i skolen
Læreplanverket for Kunnskapsløftet (2006). Oslo: Kunnskapsdepartementet.
Tilgjengelig fra:
http://www.utdanningsdirektoratet.no/templates/udir/TM_UtdProgrFag.aspx?id=2103
Nesheim, Elef:Musikkhistorie (2004) Oslo, Norsk musikkforlag
Sætre,Jon Helge /Salvesen,Geir (2010). Allmenn musikkundervisning
Kompendium og noter til praktisk musisering vil bli utgitt ved semesterstart
Et utvalg lytte-eksempler fra ulike historiske epoker
Tilleggslitteratur
Benestad, F. (2009). Musikklære: en grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget.
Blokhus, Y., & Molde, A. (2004). Wow!: populærmusikkens historie. Oslo, Universitetsforlaget.
Finnes også som:
Blokhus, Y., & Molde, A. (1996). Wow!: populærmusikkens historie. Oslo, Universitetsforlaget.
Bøe, O.-M., & Johansen, K. L. (2006). Musikkisum 7: lærerens bok. Oslo: Cappelen.
Hanken, I. M. & Johansen, G. (rev.utg.2013). Musikkundervisningens didaktikk. Oslo: Cappelen akademisk forlag.
Hjorthaug, S. (2002). Musikkhistorisk oversikt. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Finnes også som:
Hjorthaug, S. (1999). Musikkhistorisk oversikt. Kristiansand: Høyskoleforlaget
Nagelhus, L. Aa. (2004). Musikkens epoker. Trondheim: Tapir akademisk forlag.
Nagelhus, L. Aa. (2004). Norsk musikk. Trondheim: Tapir akademisk forlag.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Mappevurdering 100/100
Vår ORD Mappevurdering 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.