LGU12003 - Kroppsøving 1 (1-7) emne 2: Grunnleggende bevegelsesferdigheter i idrettsaktivitet, helse og friluftsliv

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Utøvende aktivitet 0/100 Bestått/Ikke bestått
Utøvende aktivitet 0/100 Bestått/Ikke bestått
Praktisk eksamen 100/100 Bokstavkarakterer

Faglig innhold

Kroppsøving 1 er en innføring i det å være lærer i kroppsøving i de første sju trinnene i grunnskolen. Det legges vekt på kroppsøving som en del av begynneropplæringen med særlig ansvar for organisering av aktivitet, allsidig kroppslig utvikling, glede, mestring, opplevelse og læring. Kroppsøving i ulike bevegelsesmiljø, tilrettelegging for lek og begynneropplæring i idrett, svømming, dans og friluftsliv står sentralt. Studiet skal gi grunnlag for å forstå fysisk aktivitet og kroppsøving i et helsefremmende perspektiv. Studiet skal utvikle studentenes kompetanse for å vurdere kulturelle og utviklingsmessige forutsetninger for å delta i ulike former for fysisk aktivitet. Studentene skal få kjennskap til hvordan internasjonale og nasjonale kulturer og verdier bidrar til å skape og utvikle fysisk aktivitet, og hvordan et flerkulturelt samfunn gir muligheter og utfordringer i kroppsøvingsfaget.

Fagdidaktikken i emnet bygger på en eksemplarisk og praktisk tilnærming. Studentene får erfaring med utprøving av ulike bevegelsesaktiviteter og varierte arbeidsmåter egnet til å fremme kroppslig utvikling, læring, kreativitet og bevegelsesglede for alle elever. Kjennskap til alderstypiske trekk og samarbeid med praksis om å møte eleven og elevgrupper i kroppsøving er av vesentlig betydning for å nå målsetningene i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har kunnskap og ferdighet for å forstå, utøve og utvikle egen identitet og profesjonalitet som kroppsøvingslærer
- har kunnskap og ferdighet for å gjøre faglige og fagdidaktiske overveielser knyttet til undervisning og læring i kroppsøving for elever på trinn 1-7
- har kunnskap om eleven med utgangspunkt i teorier om fysisk og motorisk utvikling, betydning av kjønn, sosial bakgrunn, etnisitet, evne og funksjonsnivå knyttet til kroppsøving og læring
- har kunnskap om hvordan kroppsøving kan bidra til å stimulere de grunnleggende ferdighetene (uttrykke seg muntlig, lese, uttrykke seg skriftlig, regne, bruke digitale verktøy) i begynneropplæringen, og hvordan det er naturlig å inkludere disse i kroppsøving
- har kunnskap om fysisk aktivitet og betydningen av dette for barns helse og utvikling og betydningen fysisk aktivitet har ut fra folkehelseperspektiv
- har forståelse for kroppen som symbol i dagens samfunn med vekt på hvordan dette kommer til uttrykk i barnekultur

Ferdigheter
Studenten
- har ferdigheter i å legge til rette for og lede læringsarbeid med leik, idrett, dans, svømming, friluftsliv og tidsaktuelle bevegelsesformer i barns læring generelt og i 1. - 7. trinn i grunnskolen spesielt.
- kan vurdere elevenes bevegelsesmønster og forutsetninger som grunnlag for å gi tilpasset opplæring, læringsfremmende tilbakemelding og vurdering i kroppsøving
- kan anvende ulike digitale verktøy for å samle inn, bearbeide, presentere informasjon innenfor kroppsøvingsfaget
- kan utvikle mål for opplæringa og vurdere elevens måloppnåelse og begrunne vurderingene
- kan identifisere farer og ivareta elevenes sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø, spesielt knyttet til vann
- kan utføre livreddende førstehjelp, svømme og utføre livredning i vann

Generell kompetanse
Studenten
- kan vurdere analytisk og kritisk hvordan kroppsøving sammen med andre skolefag bidrar til elevens allmenndanning
- kan ta ansvar for kontinuerlig utvikling av egen profesjonalitet
- kan bidra til skoleutvikling med utgangspunkt i kroppsøving

Læringsformer og aktiviteter

I undervisningen vil det bli benyttet et bredt spekter av arbeidsformer og læringsaktiviteter. Studentaktive arbeidsformer er sentralt i faget, og studentenes deltakelse vil være viktig for å gjennomføre aktivitetene. Det vil være noen forelesninger i sentrale tema, mens mye av undervisningen vil bestå av praktisk aktivitet med felles refleksjon. Noe arbeid vil være individuelt, noe vil være gruppearbeid i ulike former og med varierende gruppesammensetning. Noe av undervisningen foregår på studiestedet, mens andre deler foregår på andre egnede arenaer; f.eks svømmehall, skogsområder osv. Møte med elever i praksis og kroppsøvingssammenheng utover vanlig praksis er en viktig del av studiet. Studentene skal i dette emnet bruke digitale verktøy interaktivt slik at de selv skal kunne ta i bruk slike som hjelpemiddel i sin undervisning på en reflektert måte.

Noe av undervisningen foregår utenfor lærestedet og studentene må påregne å reise til andre undervisningssteder, f.eks svømmehall og ekskursjonsområder. Det vil derfor være noe ulik undervisningsbelastning fra uke til uke. Semesterplanen angir når undervisningen finner sted. Kostnader knyttet til ekskursjoner osv må dekkes av studentene selv.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav knyttet til praktisk muntlig fagdidaktisk eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav:
• Inntil 5 didaktiske prøver.
• En gruppeoppgave innen fysisk aktivitet og helse.
• Prøve i livredning og hjerte-lungeredning
• Ett didaktisk arbeid knyttet til praksisfeltet
• 80% obligatorisk studiedeltaking i ulike tema.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Del 1: Individuell praktisk/muntlig fagdidaktisk eksamen. Denne eksamen innledes med en praktisk gruppeoppgave. Oppgave og opplegg skal individuelt forsvares muntlig sammen med pensumsrelaterte spørsmål.
Alle hjelpemidler er tillatt i gruppeoppgaven i den praktisk-muntlige delen av eksamenen. Ingen hjelpemidler er tillatt i den muntlige delen.

Del 2: Ekskursjon høst med overnatting(er) inklusive muntlig framlegg. Dette innebærer også forarbeid og etterarbeid av ekskursjonen.

Del 3: Ekskursjon vår inklusive muntlig framlegg.

Alle delvurderinger må være bestått for å få karakter i emnet.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.
Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1-7 (LTGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet vurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Utøvende aktivitet 0/100
Høst UTS Praktisk eksamen 100/100
Vår ORD Utøvende aktivitet 0/100
Vår ORD Praktisk eksamen** 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Eksamen blir i perioden 6/6-7/6
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.