LGU11012 - Samfunnsfag 1 (1-7) emne 1: Samfunn, kultur og sosial ulikhet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Samfunnsfag 1. 1-7 emne 1 inneholder utvalgte elementer fra historie og samfunnskunnskap (sosiologi og statsvitenskap) og samfunnsfagdidaktikk. Emnet skal gi en bred forståelse av samspillet mellom mennesker, grupper og samfunn i ulike tidsperioder og i ulike deler av verden. Det skal arbeides med noen utvalgte historiske perioder fra den europeiske antikken til renessansen og opplysningstiden, og norsk vikingtid og rikssamling fram til ca. 1800. Det legges vekt på å forstå samfunnets institusjoner og betydningen av identitet, kultur og sosial ulikhet som samfunnsfenomen. Begrepslæring i skole og lærerutdanning er et sentralt kunnskapsområde i faget. Faget skal gi en innføring i vitenskapelige arbeidsformer. Utforskende læringsprosesser skal fremme studentenes selvstendighet, analytiske ferdigheter og kritisk refleksjon.

Læringsutbytte

Kunnskap
- om samfunnsfag som skolefag og nyere samfunnsfagdidaktikk
- om de historiske hovedtrekk i Norge og verden fra den eldste bosetting til ca. 1800
- om samfunnsinstitusjoner, nære fellesskap og ulike kulturer
- om sosialisering og identitetsutvikling i barneårene
- om sentrale samfunnsfaglige tenkemåter og metoder
- har kjennskap til sentrale begreper og kilder i faget og til kritisk vurdering av disse

Ferdigheter
- kan anvende faglige og fagdidaktiske kunnskaper og ferdigheter i samfunnsfaglig opplæring på 1.-7. trinn, tilpasset ulike grupper elever
- kan planlegge, lede og vurdere elevers læringsarbeid og gi læringsrettede tilbakemeldinger
- kan bruke samfunnsfaglige kilder og materiale i arbeidet med utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter
- kan ta i bruk og veilede elever i sentrale samfunnsfaglige metoder
- kan lede elever i selvstendig arbeid innenfor fagets rammer

Generell kompetanse
- kan tilrettelegge for samarbeid og konfliktløsning i arbeid med elevene
- kan reflektere kritisk over samfunnsfaglige spørsmål og stimulere til kritisk tenkning
- har innsikt i barns forståelse av faget

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i faget gis som forelesninger, studentseminarer med eller uten faglærers deltakelse og som oppgaveløsninger og diskusjoner i full studentgruppe. Studentene må også løse oppgaver individuelt og i grupper. Seminarer med studentpresentasjoner og tilbakemeldinger på innleverte obligatoriske arbeidsoppgaver er en viktig del av emnet i faget.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1-7 (LTGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 01.12.2017 09:00 Storhall del 2 , Datasal 10349
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.