course-details-portlet

LBAS3002 - Arkiv- og samlingsforvaltning - en ny digital verden

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer ALLE

Faglig innhold

Emnet tar opp nyere spørsmål om digitalisering og samfunn med relevans for dokumentasjonsforvaltning, arkiv og samling. Emnet gir oversikt over viktige nye digitale utfordringer og mulige løsninger som også kan bidra til å utbygge og styrke arkivenes og museenes demokrati- og rettsstatsfunksjoner. Det gjelder blant annet spørsmål om skylagring, stordata (Big data), tjenesteorientert arkitektur, semantisk web og datasikkerhet. Eksempler på datarepresentasjon av store datamengder i skalerbare systemer blir gjennomgått, f.eks. lagring, representasjon av bilder, multimedia, store mengder tekst, dokumenter eller data.

Emnet kan alene eller sammen med LBAS 3001 erstattes av andre emner fra et av følgende NTNU-fakulteter: Det humanistiske fakultet, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap og Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk. Emnene LBAS 3001 og 3002 kan også erstattes av eksamener i fag av tilsvarende omfang (30 studiepoeng ECTS) fra utvekslingsopphold i utlandet.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten
- kjenner og forstår begrepet tjenesteorientert arkitektur (eng. Service-Oriented Architecture (SOA))
- kjenner til ulike metoder og teknologier knyttet til Semantisk web, inkl. semantiske formater (som RDF, OWL og XML) for å beskrive metadata / ontologier
- har noe kunnskap om datasikkerhet / autentisering / kryptering
- har noe kunnskap om etiske sider knyttet til emnets problemstillinger som bruk av persondata

Ferdigheter:
Studenten
- kan foreslå løsninger for (langtids-) lagring og datarepresentasjon av store datamengder i skalerbare systemer knyttet til spesifikke (relevante) problemstillinger
- kan forklare ut fra eksempler hva lagring og datarepresentasjon av store datamengder i skalerbare systemer vil si

Generell kompetanse:
Studenten
- har et bevisst forhold til stordata (Big data) inkludert NoSQL-løsninger (skalerbare løsninger)
- har kunnskap om grunnleggende dataanalyse (datautvinning - data mining) og søk i store datamengder
- kjenner til kunnskapssystemer (inkludert taus kunnskap) og hvordan slike systemer kan brukes i en organisasjon

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar- og gruppearbeid, øvelser.

Obligatoriske aktiviteter

  • 3 IKT-simulerte øvinger
  • Kvalifiseringsoppgave på ca. 4 s.

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Arkiv- og samlingsforvaltning (LTARKIV)

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 09.12.2020

Innlevering 09.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 25.05.2021

Innlevering 25.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU