course-details-portlet

KUH3200 - Temaer i nyere kunst: Avantgardistiske strategier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

«Temaer i nyere kunst» tar opp et aktuelt tema knyttet til kunst, arkitektur og billedmedier innen perioden det 19. til det 21. århundret. Studenten skal få faglig fordypning innen et gitt tema i modernitetens og samtidens kunst og arkitektur, samt teori og metode som er relevant for det gitte temaet.

Temaet Avantgardistiske strategier undersøker den betydningen og innflytelsen avantgardistisk kunst har hatt fra ca. 1850 til i dag. Mens flere av de mest radikalt avantgardistiske kunstverkene ble avvist som kunstverk i sin egen tid, har de i ettertida gjerne blitt forstått som noen av de viktigste verkene som er blitt skapt. Det gjelder eksempelvis Marcel Duchamps Fontene (1917), som kan forstås som en bevisst strategisk intervensjon i kunstfeltet. Kurset tar opp ulike slike intervensjoner, fra 2. halvdel av 1800-tallet og fram til vår egen tid og undersøker den kulturelle og samfunnsmessige betydningen av dem. Det gjelder både hvordan de kan forstås som politiske.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter å ha fullført emnet skal kandidaten ha:
- god innsikt i og forståelse for hvordan nyere kunst og arkitektur inngår i ulike diskurser og forholder seg til ulike samfunnsmessige betingelser
- kunnskap om sentrale verker i modernitetens og samtidens bildende kunst og arkitektur, knyttet til det aktuelle temaet
- innsikt i hvordan det aktuelle temaet er behandlet teoretisk og metodisk i faglitteraturen

Ferdigheter
Etter å ha fullført emnet skal kandidaten kunne:
- drøfte og teoretisere ulike kunstverk med utgangspunkt i den aktuelle tematiske vinkling
- formulere og drøfte aktuelle og sentrale problemstillinger i tilknytning til emnets tema
- presentere fagstoffet skriftlig og muntlig

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar. Ekskursjoner kan også inkluderes i undervisningsopplegget. All undervisning er felles med KUH2200.

Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgaver

Mer om vurdering

Sluttvurderingen består av en individuell semesteroppgave.
Selvvalgt pensum skal bestå av stoff som gjør det mulig å fokusere tematisk inn på den individuelle semesteroppgavens problemstilling. Selvvalgt pensum inngår i litteraturlisten når oppgaven leveres, men litteraturlisten kan også omfatte mer.

Arbeidet med semesteroppgaven omfatter individuell veiledning og/eller veiledning i gruppe. Semesteroppgaven skal være på 4000-5000 ord.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kunsthistorie (MKUH)

Kursmateriell

Pensum på ca. 700 sider, i form av kompendium og faglitteratur. Noe av pensumlitteraturen vil være selvvalgt.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KUH2200 7.5 01.09.2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kunsthistorie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering 28.09.2020

Innlevering 28.10.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 12.04.2021

Innlevering 12.05.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU